Spørsmål i Foreldreundersøkinga i skolen

Kjennskap og forventningar

Skolen har gjort meg kjent med mine rettar og plikter som forelder ut frå lovverket for skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Skolen har gjort meg kjent med kva tilpassa opplæring vil seie for barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Skolen har gjort meg kjent med korleis eg kan fremje klagar, og forklart saksgangen i klagesaker.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Eg er kjend med kva for forventningar skolen har til meg når det gjeld samarbeid med skolen.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje

Som forelder kan eg gi tilbakemelding til lærarane og skolen utan frykt for at det skal gå ut over barnet mitt.

Svaralternativ: Heilt einig – Litt einig – Korkje einig eller ueinig – Litt ueinig – Heilt ueinig – Veit ikkje