Informasjon til lærlinger og lærebedrifter

I Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet skal lærlinger og faglig ledere få si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Hva er formålet?

Formålet med Lærlingundersøkelsen er at lærlinger og lærekandidater skal få si sin mening om læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i lærebedriften.

Formålet med Lærebedriftundersøkelsen er å få informasjon som knytter seg til læringsmiljøet og arbeidsmiljøet i lærebedriften. Den som svarer på undersøkelsen, gjør dette på vegne av bedriften.  

Resultatene fra undersøkelsene slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsene kan også bli brukt til forskningsformål av forskere som får utlevert grunnlagsdata. Deler av resultatene fra Lærlingundersøkelsen publiseres på Skoleporten.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftundersøkelsen gjennomføres på høsten.

Lærlingundersøkelsen: Det er obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig å svare på Lærlingundersøkelsen. Dersom du velger å svare, kan du hoppe over spørsmål hvis du opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål du ikke vil svare på.

Lærebedriftundersøkelsen: Fylkeskommunene avgjør selv om de vil gjennomføre undersøkelsen. Det er frivillig for lærebedriftene å delta i Lærebedriftundersøkelsen, men bedriften oppfordres til å delta. Om bedriften velger å svare, er det mulig å hoppe over spørsmål.  

Behandlingsansvar og personvern

Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunene har delt behandlingsansvar for opplysningene som behandles i Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftundersøkelsen. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket. Ved utlevering av grunnlagsdata til forskningsformål, blir forskerne pålagt å følge direktoratets regler for konfidensialitet og må underskrive på en taushetserklæring. 

Lærlingundersøkelsen: Lærlingene og lærekandidatene som svarer oppgir ikke navn, men det vil likevel i noen få tilfeller være en teoretisk mulighet for at den som behandler grunnlagsdataene kan gjenkjenne enkeltpersoner som har svart (indirekte identifisering). Direktoratet har derfor tatt forholdsregler for å ivareta personvernet ditt under behandlingen av grunnlagsdata fra Lærlingundersøkelsen.

Det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene - både til lærebedriften, opplæringskontoret, fylkeskommunen og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Data fra undersøkelsen skal aldri publiseres offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar.  

Lærebedriftundersøkelsen: Undersøkelsen besvares ikke anonymt, men den som svarer skal svare på vegne av bedriften.

Data fra undersøkelsen skal aldri publiseres offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltbedrifters eller enkeltrespondenters svar. Ved utlevering av grunnlagsdata til forskningsformål, blir forskerne pålagt å følge direktoratets regler for konfidensialitet og må underskrive på en taushetserklæring.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt fylkeskommunen din. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser.

 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!