Vi reviderer Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er den viktigste undersøkelsen vi har for å kartlegge hvordan elevene har det på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. For å sikre at undersøkelsen er relevant og et nyttig verktøy har vi startet arbeidet med å revidere den. 

På denne siden vil vi informere om de ulike mulighetene for å gi innspill til revisjonen og hvordan vi involverer ulike grupper som har interesse i undersøkelsen.

Hva skal vi revidere? 

Elevundersøkelsen ble sist revidert i 2013. I tillegg ble det gjort endringer i spørsmål om mobbing og krenkelser i 2016. Når vi nå skal revidere undersøkelsen, er det med mål om å:

 • Sikre at innholdet i undersøkelsen i tråd med innføringen/endringene i kapittel 9 A i opplæringsloven og nye læreplaner
 • Tilpasse undersøkelsen til elevene, både når det gjelder omfanget på undersøkelsen og hvordan spørsmålene er formulert
 • Gjøre det lettere å gjennomføre og ta i bruk resultater fra undersøkelsen

Elevundersøkelsen skal være et relevant og oppdatert verktøy i det lokale og nasjonale arbeidet med å vurdere og forbedre kvaliteten på skole- og læringsmiljøet. Les mer om dagens undersøkelse. 

Bred involvering og åpen prosess

I arbeidet med å revidere undersøkelsen kommer vi til å ha tett dialog med elever, lærere, skoler, ulike organisasjoner og andre interessenter. Vi vil også gjennomføre flere åpne innspillsrunder gjennom prosjektperioden, rettet mot ulike målgrupper for å få innspill om undersøkelsen.

I første omgang har vi kartlagt hvilke behov lærere, skoleledere eller skoleeiere har, og hvordan Elevundersøkelsen kan være et nyttig verktøy i arbeidet med skole- og læringsmiljø. I innspillsrunden fikk vi inn 148 svar. 

I de kommende innspillsrundene ønsker vi tilbakemeldinger på hvilke temaer undersøkelsen bør omfatte. Vi vil også be om innspill på utkast til spørsmål. I tillegg skal vi sørge for å involvere ulike interesseorganisasjoner.

Det er også opprettet en referansegruppe med følgende representanter fra sektor:

 • Skolelederforbundet
 • Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Friskolenes kontaktforum
 • Elevorganisasjonen
 • Barneombudet
 • Utdanningsforbundet
 • KS
 • Norsk Lektorlag
 • Nasjonalt råd for lærerutdanningen (NRLU)
 • Skolenes landsforbund
 • Sametinget

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet med å evaluere Elevundersøkelsen, kan du kontakte Utdanningsdirektoratet ved å sende e-post til: revisjon.elevundersokelsen@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!