Temaene i Lærerundersøkelsen

En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen.

Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de viktigste forholdene i elevenes læringsmiljø, og tilstøtende tema som kan ha stor interesse lokalt. Ved å se Elevundersøkelsen og de lokalt sett mest relevante delene av Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen i sammenheng, kan skoler og skoleeiere få et best mulig felles utgangspunkt for lokale prosesser for kvalitetsutvikling.

Ledelse og samarbeid

Læreren skal ikke stå alene i sitt arbeid, men være del av et skolefellesskap ledet av rektor. Felles innsats fra hele skolen forankret i skolens ledelse er nødvendig for å lykkes.

Rektor og den øvrige ledelsen har stor betydning for elevens læring, læringsmiljø og trivsel. Den største utfordringen og den største suksessen handler om å gjøre hverandre gode gjennom godt samarbeid, felles refleksjon og ved å utnytte kompetansen i personalet godt.

I Lærerundersøkelsen fins påstander om organisering, samhandling og kultur på skolen som vi mener påvirker arbeidssituasjonen for de ansatte og som vi vet kan ha betydning for elevens læring og læringsmiljø.

Se spørsmålene om ledelse og samarbeid

Vurdering for læring

Påstandene i denne delen av Lærerundersøkelsen kan gi skolen en indikasjon på hvordan lærere opplever sin egen vurderingspraksis, og om denne praksisen hjelper elevene videre i læringsarbeidet.

Vurdering for læring handler om at lærere og elever bruker vurderingsinformasjon til å få oversikt over hvor elevene er i sin læringsprosess, hvor de skal og hvordan de best kan nå målene. Vurdering for læring handler også om at underveisvurdering skal virke motiverende og hjelpe elevene videre i læringsarbeidet.

De fire prinsippene for god underveisvurdering om tydelige mål og kriterier, faglige relevante tilbakemeldinger, råd om forbedring og involvering i vurderingsarbeidet er nedfelt i forskrift til opplæringsloven som rettighet for elevene. Påstandene i Lærerundersøkelsen dekker alle de fire prinsippene om god underveisvurdering.

Se spørsmålene om vurdering for læring

Du finner alle spørsmålene i Lærerundersøkelsen her