Temaene i Lærerundersøkelsen

En beskrivelse av noen av temaene i Lærerundersøkelsen.

Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de viktigste forholdene i elevenes læringsmiljø, og tilstøtende tema som kan ha stor interesse lokalt. Ved å se Elevundersøkelsen og de lokalt sett mest relevante delene av Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen i sammenheng, kan skoler og skoleeiere få et best mulig felles utgangspunkt for lokale prosesser for kvalitetsutvikling.

Ledelse og samarbeid

Læreren skal ikke stå alene i sitt arbeid, men være del av et skolefellesskap ledet av rektor. Felles innsats fra hele skolen forankret i skolens ledelse er nødvendig for å lykkes.

Rektor og den øvrige ledelsen har stor betydning for elevens læring, læringsmiljø og trivsel. Den største utfordringen og den største suksessen handler om å gjøre hverandre gode gjennom godt samarbeid, felles refleksjon og ved å utnytte kompetansen i personalet godt.

I Lærerundersøkelsen fins påstander om organisering, samhandling og kultur på skolen som vi mener påvirker arbeidssituasjonen for de ansatte og som vi vet kan ha betydning for elevens læring og læringsmiljø.

SpørsmålSvaralternativer

Lærerne på skolen tar ansvar for alle elevene på skolen

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Skolen har retningslinjer for god klasseledelse

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Jeg følger skolens retningslinjer for god klasseledelse

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Lærerne får god støtte, hjelp og veiledning av sin leder

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Skolens ledelse legger til rette for felles refleksjon og læring

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Skolens ledelse legger til rette for samarbeid om planlegging av opplæringen

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Skolens ledelse legger til rette for samarbeid om gjennomføring av opplæringen

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Skolens ledelse legger til rette for samarbeid om evaluering av opplæringen

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Skolens ledelse legger til rette for samarbeid om vurdering av elevarbeid

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Skolens ledelse sørger for at vedtak blir gjennomført

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Skolens ledelse støtter og legger til rette for lærere som prøver ut ny pedagogisk praksis

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Skolens ledelse legger til rette for at lærere samarbeider om lokale læreplaner i fag

Helt enig – Litt enig – verken enig eller uenig – Litt uenig – Helt uenig – Vet ikke

Vurdering for læring

Påstandene i denne delen av Lærerundersøkelsen kan gi skolen en indikasjon på hvordan lærere opplever sin egen vurderingspraksis, og om denne praksisen hjelper elevene videre i læringsarbeidet.

Vurdering for læring handler om at lærere og elever bruker vurderingsinformasjon til å få oversikt over hvor elevene er i sin læringsprosess, hvor de skal og hvordan de best kan nå målene. Vurdering for læring handler også om at underveisvurdering skal virke motiverende og hjelpe elevene videre i læringsarbeidet.

De fire prinsippene for god underveisvurdering om tydelige mål og kriterier, faglige relevante tilbakemeldinger, råd om forbedring og involvering i vurderingsarbeidet er nedfelt i forskrift til opplæringsloven som rettighet for elevene. Påstandene i Lærerundersøkelsen dekker alle de fire prinsippene om god underveisvurdering.

SpørsmålSvaralternativer

Jeg forklarer elevene hva som er målene i mine fag, slik at de forstår dem

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig — Helt uenig – Vet ikke

Jeg forklarer elevene hva det legges vekt på når skolearbeidet deres vurderes

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig — Helt uenig – Vet ikke

Jeg har snakket med elevene om hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene ved halvårsvurderingen i fag (8-13)

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig — Helt uenig – Vet ikke

Jeg forteller elevene hva som er bra med arbeidet de gjør

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig — Helt uenig – Vet ikke

Jeg snakker med den enkelte elev om hva han/hun bør gjøre for å bli bedre i fagene

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig — Helt uenig – Vet ikke

Jeg gir ofte tilbakemeldinger til elevene som de kan bruke til å bli bedre i fagene

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig — Helt uenig – Vet ikke

Jeg lar elevene være med på å foreslå hva det skal legges vekt på, når arbeidet deres vurderes

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig — Helt uenig – Vet ikke

Elevene får være med på å vurdere sitt eget skolearbeid

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig — Helt uenig – Vet ikke

Jeg hjelper elevene til å tenke gjennom hvordan de utvikler seg i faget

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig — Helt uenig – Vet ikke

Jeg bruker vurderingsinformasjon om elevene til å tilpasse opplæringen underveis, slik at den møter elevenes læringsbehov 

Helt enig – Litt enig – Verken enig eller uenig – Litt uenig — Helt uenig – Vet ikke

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!