Veileder – tilrettelegging for barn og elever med stort læringspotensial

3.4 Omdisponering

Hva er omdisponering

Opplæringen elevene mottar skal være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dette er fastsatt i forskrift til opplæringsloven (forskriften) § 1-1 for grunnskolen og § 1-3 for videregående opplæring.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet omfatter den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringen, læreplanene for fagene og fag- og timefordelingen. I det årlige rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet Fag – og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir -1- 2018, fremgår det av tabeller hvilke fag elevene skal ha og antall timer. Rundskrivet finner du her. Både læreplanene og tabellene med fag- og timefordelinger i rundskrivet er forskrifter.11

Det er adgang til å omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag. Det er kun adgang til å omdisponere timene for enkeltelever. Denne ordningen kan ikke brukes for grupper av elever, eller skoler.

Skoleeier fatter beslutning om omdisponering av fag for den enkelte elev. Skoleeier må avtale omdisponering av inntil 25 % av timene i fag skriftlig med eleven eller foreldrene. Det betyr at eleven eller foreldrene må samtykke til omdisponeringen.

Omdisponering av inntil 25 % av timene i fag er ikke en rettighet for eleven. Når skoleeier bestemmer om det skal gjøres omdisponering, skal skoleeier ikke fatte enkeltvedtak. Dette følger av rundskrivet. Dette innebærer blant annet at eleven og foreldrene ikke kan klage på skoleeiers beslutning om ikke å omdisponere fag for eleven.

Formålet med ordningen

Omdisponeringen skal kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for eleven.
Omdisponeringen av timer forutsetter at eleven får opplæring i alle kompetansemålene i læreplanene for fag.

Varighet av avtalen

Avtalen skal vanligvis ikke vare lenger enn for ett skoleår av gangen, og med utgangspunktet i timetallet i fagene på hvert årstrinn slik det er fastsatt i det årlige rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet om fag – og timefordeling.12


11 Se Rundskrivet pkt. 1.1
12 Udir -1- 2018 om Fag – og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet