Endringer i regelverket om fag- og svenneprøver

Kunnskapsdepartementet har vedtatt endringer i forskrift til opplæringsloven kap.3 som gjelder delkapittelet om dokumentasjon og delkapittelet om fag-, svenne-, og kompetanseprøven.

Det er gjort en del endringer, men ikke så mange av disse gjelder innholdet i bestemmelsene i forskriften.

De største endringene er gjort i språk og struktur:  

  • Alt om dokumentasjon er tatt inn i delkapittelet om dokumentasjon.
  • Bestemmelser om eksamen på yrkesfag er opphevet og skal tas inn i læreplanene.
  • Begrepet opplæringstid er erstattet med læretid.
  • Flere bestemmelser er forenklet eller slått sammen.

Noen av endringene i innholdet er:

  • Kandidater med fagbrev på jobb er tatt inn i forskriften. Det er fastsatt en egen bestemmelse om krav til praksistid i ny § 3-56.
  • Unntak for bestått i inntil to fellesfag på yrkesfaglige utdanningsprogram kan bare gis hvis eleven har store lærevansker. Dette står i ny § 3-44a.
  • Fag, -svenne, -praksisbrev,- og kompetanseprøva skal som hovedregel holdes før utløpet av læretiden, men ikke tidligere enn tre måneder før læretiden er over. Det er også presisert at læretiden må fullføres for at kandidatene kan få dokumentasjon. Dette står i § 3-48.
  • Det er presisert at oppmelding etter § 3-49 gjelder første gangs oppmelding. I samme bestemmelse er det tatt inn at dersom fylkeskommunen ikke har mottatt oppmelding til prøven to måneder før kontrakten går ut må de kontakte bedriften.
  • Det er presisert at lærlinger som ikke består fag- eller svenneprøven andre gang vil bli praksiskandidater i ny § 3-58.

Rundskriv Udir-5-2016 og aktuelle læreplaner vil bli oppdatert så fort som mulig i tråd med endringene.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}