Rundskriv om særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi Udir-4-2017

Dette rundskrivet inneholder retningslinjer for bruk av hjelpemidler ved særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi. Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv Udir-4-2010.

Hvem gjelder rundskrivet for?

Rundskrivet gjelder for alle som mottar søknader om særskilt tilrettelegging og som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av sentralt gitt skriftlig eksamen med todelt eksamensordning i Kunnskapsløftet. Tilretteleggingen gjelder for elever i grunnskolen, deltakere i grunnskoleopplæring for voksne og elever og privatister i videregående opplæring.

Eksamensmodell – todelt eksamen

Utdanningsdirektoratet er delegert myndighet til å fastsette hvilke hjelpemidler som er tillatt ved eksamen.1 Eksamensmodellen for matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi i Kunnskapsløftet er todelt.

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt.

1) Brev fra Kunnskapsdepartementet datert 04.07.2017 om Delegasjon av myndighet etter opplæringsloven, privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene

Særskilt tilrettelegging og forskriften

Særskilt tilrettelegging av eksamen reguleres av forskrift til opplæringsloven § 3 - 32. Forskriften fastsetter at "rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar » (§3 - 32 tredje ledd).

I forskriftens § 3 - 32 annet ledd står det at

"Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.»

Hva er ikke tillatt å tilrettelegge med / bruke på del 1 av eksamen?

I Del 1 av todelt eksamen er det derfor ikke tillatt å tilrettelegge med eller bruke datamaskin med tilhørende digital programvare, kalkulator eller andre digitale hjelpemidler, ordbøker eller formel - og regelbøker eller noen andre hjelpemidler enn de som er presisert ovenfor. Særskilt tilrettelegging skal ikke på noen måte utvide hjelpemiddelspekteret i Del 1 av todelt eksamen.

Generelle tilretteleggingstiltak

Særskilt tilrettelegging av både Del 1 og Del 2 ved sentralt gitt skriftlig eksamen i fag
med todelt modell kan være

  • utvidet tid, normalt inntil 1 time, fordelt på ca. 25 min og 35 min i forhold til beregnet varighet av Del 1 og Del 2,
  • opplesing av eksamensoppgaven,
  • skrivehjelp,
  • forstørret skrift,
  • ekstra belysning,
  • eventuelt andre lignende tiltak.

Spesielle tilretteleggingstiltak

Grunnskole

Elever i grunnskolen og deltakere i grunnskoleopplæring for voksne kan få lydfiler av eksamensoppgaven i matematikk.

Hørselshemmede elever i grunnskolen og deltakere i grunnskoleopplæring for voksne kan få tilrettelagt eksamensoppgaven i matematikk med tegnspråk.

Blinde og svaksynte elever i grunnskolen og deltakere i grunnskoleopplæring for voksne kan få tilrettelagt eksamensoppgaven i matematikk med punktskrift.

For elever i grunnskolen og deltakere i grunnskoleopplæring for voksne som er fritatt fra konstruksjon / tegning, kan tilretteleggingen bestå i alternative oppgaver.

Videregående opplæring

Blinde og svaksynte elever i videregående opplæring kan få tilrettelagt eksamensoppgaven i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi med punktskrift.

Bestilling av tilretteleggingsmateriell

Skolen bestiller tilretteleggingsmateriell som nevnt ovenfor ved påmelding av eksamenskandidater i PAS Eksamen.

 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}