Rundskriv om særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig todelt eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi Udir-4-2017

Dette rundskrivet inneholder retningslinjer for bruk av hjelpemidler ved særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig todelt eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi etter læreplaner for kunnskapsløftet LK06. For læreplaner etter LK20, inneholder rundskrivet retningslinjer for bruk av hjelpemidler til sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk. Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv Udir-4-2010.

29. oktober 2020. Dette rundskrivet gjelder kun for eksamener i de aktuelle fagene som gjennomføres etter LK06. Eksamen etter LK06 fases ut i perioden fra høsten 2021 til høsten 2023 i tråd med overgangsbestemmelsen i § 24-2 i forskrift til opplæringsloven.

18. oktober 2021. Rundskrivet har fått som tillegg en beskrivelse av særskilt tilrettelegging av matematikkeksamen etter LK20 i frem til våren 2023. 

Les mer om innføringen av nye læreplaner her

Hvem gjelder rundskrivet for?

Rundskrivet gjelder for alle som mottar søknader om særskilt tilrettelegging og som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av sentralt gitt skriftlig eksamen med todelt eksamensordning i Kunnskapsløftet LK06 og LK20. Tilretteleggingen gjelder for elever i grunnskolen, deltakere i grunnskoleopplæring for voksne og elever og privatister i videregående opplæring.

Eksamensmodell – todelt eksamen

Utdanningsdirektoratet er delegert myndighet til å fastsette hvilke hjelpemidler som er tillatt ved eksamen.1 Eksamensmodellen for matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi i Kunnskapsløftet LK06 er todelt. Det gjelder også eksamensmodellen i kunnskapsløftet LK20 for matematikk.

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt.

1 Brev fra Kunnskapsdepartementet datert 04.07.2017 om Delegasjon av myndighet etter opplæringsloven, privatskoleloven og forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene

Særskilt tilrettelegging og forskriften

Det står om særskilt tilrettelegging av eksamen i forskriften § 3-29. I forskriften står det at «Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar.»

I forskriften står det også at;
«Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.»

Hva er ikke tillatt å tilrettelegge med / bruke på del 1 av eksamen?

I Del 1 av todelt eksamen er det derfor ikke tillatt å tilrettelegge med eller bruke datamaskin med tilhørende digital programvare, kalkulator eller andre digitale hjelpemidler, ordbøker eller formel - og regelbøker eller noen andre hjelpemidler enn de som er presisert ovenfor. Særskilt tilrettelegging skal ikke på noen måte utvide hjelpemiddelspekteret i Del 1 av todelt eksamen.

Generelle tilretteleggingstiltak

Særskilt tilrettelegging av både Del 1 og Del 2 ved sentralt gitt skriftlig eksamen i fag
med todelt modell kan være

  • utvidet tid, normalt inntil 1 time, fordelt på ca. 25 min og 35 min i forhold til beregnet varighet av Del 1 og Del 2 i læreplaner etter LK06.
  • utvidet tid, normalt 1 time, fordelt på ca. 15 min og 45 min i forhold til beregnet varighet av Del 1 og Del 2 i læreplaner etter LK20.
  • opplesing av eksamensoppgaven
  • skrivehjelp
  • ekstra belysning
  • eventuelt andre lignende tiltak

Spesielle tilretteleggingstiltak

Videregående opplæring

Blinde og svaksynte elever i videregående opplæring kan få tilrettelagt eksamensoppgaven i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi med punktskrift.

Bestilling av tilretteleggingsmateriell

Skolen bestiller tilretteleggingsmateriell som nevnt ovenfor ved påmelding av eksamenskandidater i PAS Eksamen.

 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}