Merknader til endringer i forskrift til opplæringsloven om lokalt gitt muntlig eksamen

Eksamen er regulert i forskrift til opplæringsloven §§ 3-25 til 3-37. Eksamen skal være i samsvar med disse bestemmelsene.

Lokalt gitt eksamen i grunnskolen og videregående opplæring er særskilt regulert i §§ 3-29 og 3-30. Her er det fastsatt at det er skoleeieren som har ansvaret for å gjennomføre lokalt gitt eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Skoleeieren kan delegere gjennomføringen av lokalt gitt eksamen til de enkelte skolene. Skoleeieren eller skolen (dersom ansvaret for gjennomføringen er delegert) kan pålegge faglæreren å utarbeide forslag til eksamensoppgaver.

Skoleeieren kan fastsette lokale retningslinjer for gjennomføringen av lokalt gitt eksamen, men det er ikke krav om dette i forskriften.

Nedenfor kommenteres bestemmelsene om lokalt gitt muntlig eksamen i den ordinære grunnopplæringen etter opplæringsloven kapittel 2 og 3. Endringer i bestemmelsene er markert med kursiv.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}