Innledning

Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen og videregående opplæring. Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift til opplæringsloven §§ 3-29 til 3-31, §§ 4-22 til 4-24 og i forskrift til privatskoleloven §§ 3-28 til 3-30. Hensikten med endringene er å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for lokalt gitt muntlig eksamen, og legge til rette for en mer enhetlig nasjonal praksis.

De viktigste endringene:

  • Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsesdel, der elevene får oppgitt tema eller problemstilling og skal forberede en presentasjon i tilknytning til dette.
  • Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen, Tema eller problemstilling for muntlig presentasjon blir oppgitt 24 timer før eksamen.
  • Under eksamen skal eleven presentere temaet/problemstillingen som er forberedt i forberedelsesdelen.
  • Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen, for eksempel PowerPoint, jf. § 3-31.
  • Eksamen med forberedelsesdel kan ikke gjennomføres på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag.
  • Fylkeskommunen avgjør om lokalt gitt muntlig eksamen for privatister skal være med forberedelsesdel eller ikke.

Endringene ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 26. september 2013. Endringene vil gjelde fra og med eksamensgjennomføringen våren 2014. Det følger av overgangsbestemmelsen i § 4-23a.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}