Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

3. Hvordan skal skolen behandle klagen?

Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til den instansen som skal behandle klagen. Sammen med klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor. Klageren skal ha kopi av oversendelsen.

Skolen har på dette tidspunktet i prosessen ikke anledning til å endre fastsatt standpunktkarakter eller unnlate å sende klagen videre til klageinstansen. Dersom det dreier seg om rene føringsfeil kan rektor rette disse selv, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-36.

Faglærers begrunnelse

I sin begrunnelse skal faglærer redegjøre for hvordan standpunktkarakteren i faget er fastsatt.  Reglene for fastsettelse av standpunktkarakterer står i forskriften § 3-15

Det innebærer en beskrivelse av:

 • at elevens kompetanse er vurdert ut fra kompetansemålene i læreplanen i det aktuelle faget
 • at eleven har fått vist sin kompetanse på flere og varierte måter
 • at faglærer dokumenterer at standpunktkarakteren er basert på en samlet vurdering av eleven sin kompetanse i faget, det vil si at det ikke er anledning til å basere standpunktkarakteren på resultatet av kun én enkelt prøve, eller på grunnlag av bare noen utvalgte kompetansemål. Standpunktkarakteren kan heller ikke baseres på et matematisk gjennomsnitt av karakterer fra underveisvurderingen.
  • at for fag med læreplaner i LK06, som har hovedområder, skal faglærer begrunne elevens kompetanse som et minimum med eksempler innenfor alle hovedområdene i faget. Dette gjelder vg3 skoleåret 2021/2022.
 • at karakteren gir uttrykk for elevens samlede kompetanse ved avslutningen av opplæringen
 • at eleven er gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av standpunktkarakteren

Rektors uttalelse

 • Rektor skal alltid uttale seg før klagesaken oversendes til klageinstansen.
 • Rektor skal beskrive om saksgangen på skolen har vært i samsvar med forskriften.

Rektor skal som et minimum kort beskrive skolens prosedyrer for fastsetting av standpunktkarakterer, herunder tidspunktet for når den påklagede standpunktkarakteren er fastsatt.

I tillegg skal rektor i sin uttalelse gjøre greie for om standpunktkarakteren er fastsatt i samsvar med forskriften § 3-15. En sentral del av dette er at rektor har gått gjennom faglærers uttalelse og kvalitetssikret denne. Rektor må synliggjøre at hun eller han mener at faglærers uttalelse viser at standpunktkarakteren er i samsvar med forskriften.

 

Sendes til klageinstans

Skolen skal sende klagen videre til 

 • statsforvalteren for grunnskolen
 • fylkestinget eller den de delegerer til for videregående opplæring