Voksnes rett til videregående opplæring Udir-2-2008

5. Tilbud innen rimelig tid

Regelverket sier ikke noe eksplisitt om hvor lang tid det skal ta før den voksne får et tilbud. Voksne kan søke om inntak til videregående opplæring uavhengig av den generelle søknadsfristen i forskriften § 6-8. Det fremgår av forskriften § 6-47. Der framgår det også at den voksne har rett til å få avklart om han eller hun har rett til videregående opplæring, å få vurdert realkompetansen sin og å få et enkeltvedtak om videregående opplæring innen rimelig tid. Det er også presisert at fylkeskommunen ikke kan ha ventelister.

Når det kommer til begrepet «rimelig tid» må opplæringsloven suppleres med saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven. Det fremgår av forvaltningsloven § 11a at slike søknader skal behandles «uten ugrunnet opphold». Enkeltvedtak skal fattes og parten underrettes om dette «så snart som mulig», jf. forvaltningsloven § 27.

Fylkeskommunen bør bruke skjønn og ikke la ventetiden bli så lang at den voksnes behov kan være bortfalt eller motivasjonen redusert. Det er viktig å gi tilbudet mens den voksne er motivert og det passer ut fra hans eller hennes livssituasjon.

Fylkeskommunen har også plikt til å gi et foreløpig svar etter forvaltningsloven § 11a når «det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares». I saker som gjelder enkeltvedtak, skal foreløpig svar gis dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt, jf. forvaltningsloven § 11a tredje ledd. I dette svaret skal fylkeskommunen

  • redegjøre for grunnen til at henvendelsen ikke er behandlet tidligere
  • skissere når søkeren kan vente et mulig svar, så langt det er mulig

Foreløpig svar kan unnlates dersom det er «åpenbart unødvendig». Dette er et snevert unntak.