Diverse skoler - forskrift til voksenopplæringsloven kapittel 4 - Udir-11-2010

Gjelder

Kunnskapsdepartementet har med virkning fra 1. juli 2010 fastsatt forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kapittel 4. Fra samme dato trådte voksenopplæringsloven kapittel 4 Diverse skoler i kraft og kapittel 6A i privatskoleloven sluttet å gjelde.

Skoler som 30. juni 2010 var godkjent og i drift etter privatskoleloven kap. 6A, ble flyttet over til kapittel 4 i voksenopplæringsloven og har rett til statstilskudd og til å drive virksomhet etter dette kapitlet jf. voksenopplæringsloven § 17 første ledd.

Voksenopplæringsloven kapittel 4 bygger i stor grad på kapittel 6A i privatskoleloven, og overgangen til ny lov innebærer relativt få endringer. Forskrift om diverse skoler er også i stor grad en videreføring av gjeldende rett slik det var regulert i forskrift til privatskoleloven og økonomiforskrift til privatskoleloven.

Lenker:

Voksenopplæringsloven
Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven 
 
Dette rundskrivet redegjør for de viktigste endringene forskriften medfører for diverse skoler i forhold til tidligere regulering.

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}