Realkompetansevurdering i videregående opplæring

Fylkeskommunen har ansvaret for at realkompetansevurderingen er i samsvar med regelverket.

I retningslinjene tydeliggjør vi hvordan realkompetansevurdering skal gjennomføres innenfor de rammene som er fastsatt i regelverket. Vi har også laget en mal for enkeltvedtak som viser hva et enkeltvedtak om realkompetansevurdering skal inneholde. 

Formålet med retningslinjene er å bidra til god kvalitet på realkompetansevurderingene og lik praksis i fylkeskommunene slik at ordningen får økt tillit og legitimitet og den voksnes rettsikkerhet ivaretas.

Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY), Kompetanse Norge og noen  fylkeskommuner har vært involvert i arbeidet. Retningslinjene omhandler realkompetansevurdering av voksne med rett til videregående opplæring. De gjelder også så langt de passer for realkompetansevurdering av voksne uten rett til videregående opplæring.

Se også artikkel om realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæringen.

Det gjelder egne regler for realkompetansevurdering av voksne ved inntak til friskoler.