Oversikt over bestemmelsene

For å få vitnemål for bestått videregående opplæring må eleven ha bestått alle fag og eksamener som skal stå på vitnemålet etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-39 andre ledd. Lærlinger må ha bestått alle relevante fag og eksamener før fag- eller svennebrev kan utstedes, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-41 andre ledd. Eleven kan oppfylle disse kravene også gjennom å få godkjent tidligere bestått videregående opplæring i Norge eller utlandet med hjemmel i forskrift til opplæringsloven § 1-16. Bestemmelsen lyder:

§ 1-16 Godkjenning innan vidaregåande opplæring av tidlegare bestått opplæring i Noreg eller i utlandet

Ein elev som tidlegare har bestått eit fag som er det same faget, eller som er likeverdig med eller meir omfattande enn eit fag etter læreplanverket, skal få godkjenning for dette som bestått fag etter læreplanverket. Dette gjeld anten det aktuelle faget er bestått i Noreg eller i utlandet. Eleven må søkje rektor om slik godkjenning, og må sjølv leggje fram den nødvendige dokumentasjonen.

Ein elev som har gjennomført og bestått eit opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2, kan søkje fylkeskommunen om å få denne opplæringa godkjend som ein del av norsk vidaregåande opplæring. Denne ordninga gjeld for alle utdanningsprogramma. Fylkeskommunen skal vurdere søknaden og gje godkjenning når innhaldet i opplæringsåret i utlandet er likeverdig med eller meir omfattande enn opplæringa etter læreplanverket. Opplæringsåret i utlandet må ha hovudvekta på den fagkrinsen ein finn i det tilsvarande norske opplæringsåret, men det er ikkje krav om at den utanlandske opplæringa inneheld alle dei einskilde faga i det aktuelle utdanningsprogrammet. Søkjaren må leggje fram nødvendig dokumentasjon på den utanlandske opplæringa. Fylkeskommunen kan gje tilsagn om godkjenning på vilkår før eleven dreg til utlandet.

Avgjerdet etter første og andre ledd er enkeltvedtak som det kan klagast på til fylkesmannen.

Tilsvarende godkjenningsordning er hjemlet i forskrift til friskoleloven § 5a-3.

Privatister og voksne i videregående opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A kan også få godkjent tidligere bestått videregående opplæring i Norge eller utlandet, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-13 første ledd som gir § 1-16 anvendelse også for disse. Dette innebærer at «eleven» i det følgende også vil omfatte voksne i videregående opplæring.

Bestemmelsene omfatter ikke utenlandsopphold som er en del av et norsk opplæringsår mens vedkommende er elev i Norge. Vi minner også om at ingen kan være elev ved en norsk skole samtidig som hun eller han tar et helt opplæringsår i utlandet.

Her redegjør vi for hvordan denne bestemmelsen skal forstås. I kapittel 4 kan du lese om godkjenning av enkeltfag, og i kapittel 5 om godkjenning av hele opplæringsår i utlandet. I kapittel 6 og 7 behandler vi spørsmål som har betydning for både enkeltfag og hele opplæringsår.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}