9. Forsvarlig system

Opplæringsloven § 13-10 andre ledd pålegger kommunen og fylkeskommunen som skoleeier å ha et forsvarlig system for å vurdere og følge opp at kravene i lov og forskrift blir oppfylt. Systemkravet gjelder også reglene om skyss i kapittel 7 og 13. Systemet skal være egnet til å avdekke eventuelle forhold som er i strid med lov og forskrift og sikre at det blir satt inn adekvate tiltak der det er nødvendig. Et forsvarlig system forutsetter jevnlig oppfølgning av om lovverket etterleves. Systemkravet betyr aktiv, planmessig og kontinuerlig styring med tanke på å sikre at reglene om skyss blir oppfylt. Dette forutsetter rutiner for delegasjon, kommunikasjon og samhandling mellom fylkes- og kommuneadministrasjonen sentralt og underliggende og eksterne virksomheter, som buss- og drosjeselskap.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}