Retten til skyss Udir-2-2019

2.1 Lang skolevei

Rett til skyss på grunn av lang skolevei er regulert i opplæringsloven §§ 7-1 og 7-2. 

Elevene har rett til skyss dersom lengden på skoleveien er mer enn
Grupper1. årstrinn2.-10. årstrinn og voksne i grunnskoleopplæringVideregående skole
Avstandskrav2 km4 km6 km

Hva regnes som skolevei?

Det står i forarbeidene2 at «Skolevegen skal reknast frå dør til dør etter farande veg». Veien skal måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste farbare vei. Dersom det er flere inngangsdører eleven kan bruke på skolen, skal det måles til døren lengst unna, uavhengig av om eleven faktisk bruker denne døren3. Hva som er en farbar vei blir ikke begrenset av om veien er offentlig eller privat. Skiftende forhold ved ulike årstider kan også ha betydning for hva som regnes som elevens skolevei, f.eks. om det er mulig å komme seg frem på en sti.

Elever som har lang skolevei har ikke rett til skyss til og fra SFO eller leksehjelp, men vil ha rett til skyss de dagene de ikke benytter seg av et slikt tilbud.


2) Ot.prp. nr. 46 (1997-98) s. 175
3) Tolkningsuttalelse om avstandskriteriet i § 7-1.