Retten til skyss Udir-2-2019

10.Trygt og godt skolemiljø

Rettighetene og pliktene etter opplæringsloven §§ 9A-2 og 9A-4 gjelder ikke på skoleveien, da de som jobber på skolen ikke plikter å følge med på at elevene har det trygt og godt utenfor skolens område, og heller ikke har samme mulighet til å gripe inn. Det er likevel presisert i forarbeidene17 at dersom forhold utenfor skolen, for eksempel på skoleveien, gjør at en elev ikke opplever at det er trygt og godt å være på skolen, har skolen like fullt en plikt til å hjelpe eleven. Dette innebærer at også forhold på skoleveien kan føre til tiltak for å sikre et trygt og godt skolemiljø på skolen. Kunnskapsdepartementet har uttalt: «Det er heller ikke tvil om at tiltak som settes inn for å sikre en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø kan ha skoleveien som virkeområde, f.eks. følgegrupper, trafikkvakter, tilsyn eller annet»18.

Fylkeskommunen og kommunen kan la ordensreglementet etter § 9 A-10 gjelde for skoleveien. Sanksjoner som er fastsatt i ordensreglementet kan da også benyttes på hendelser som har oppstått på skoleveien. En sanksjon kan aldri gå ut på å begrense en elevs rettigheter. Det vil si at en elev ikke kan miste retten til skyss på grunn av f.eks. oppførsel på skolebussen19. Reisefølge20 kan være et mulig virkemiddel. For å sikre det fysiske miljøet, må skyssen gjennomføres i samsvar med de sikkerhetsstandarder som generelt gjelder for offentlig transport.


17) Prop. 57 L (2016-2017). s. 60
18) Brevet datert 26.10.2017
19) Les om godt og trygt skolemiljø, og om ordensreglement 
20) Se punkt 6