Handtering av legemiddel i barnehage, skole og skolefritidsordning

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har saman gitt ut rundskriv I-5/2008 «Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning».

Gjelder

Formålet med rundskrivet er å gi ein gjennomgang av dagens regelverk og gi nokre tilrådingar om rutinar for å handtere legemiddel i barnehagar, skolar og skolefritidsordningar. Formålet er å avklare ansvarsforhold og medverke til god kommunikasjon mellom foreldre, dei pedagogiske institusjonane, rekvirerande lege og det personellet som skal hjelpe til med legemiddelhandteringa.

Til rundskrivet på regjeringen.no

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}