Samisk som fremmedspråk

Grunnskolen

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 pålegger skoleeier i grunnskolen å tilby enten tysk, fransk, spansk eller russisk som fremmedspråk. I tillegg kan skoleeier tilby ett eller flere andre språk. Skoleeier kan med fordel tilby bl.a. samisk dersom det er kompetanse i kommunen til å gi slik opplæring, jf.Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon - Mestring – Muligheter punkt 4.3 Fremmedspråk og språklig fordypning. Elevene skal da følge læreplanen i fremmedspråk på nivå 1 jf. forskrift til opplæringsloven § 1-8 andre ledd.

Videregående opplæring

Elevene kan fortsette med samisk som fremmedspråk i videregående opplæring, dersom de tas inn til en videregående skole som tilbyr samisk som fremmedspråk. Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk nivå II, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-10 første ledd. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Det betyr bl.a. at nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk kan være fremmedspråk for de som ikke har samme språk som første- eller andrespråk, jf. rundskriv Udir-1-2012 punkt 3.3.1.3 Fremmedspråk.

Dersom den videregående skolen ikke tilbyr samisk som fremmedspråk, og en elev har hatt opplæring i samisk som fremmedspråk nivå I i grunnskolen, må eleven begynne med et nytt fremmedspråk. Elever som begynner med et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal følge læreplanen for fremmedspråk fellesfag nivå I, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-10 første ledd.