Mer grunnskoleopplæring til ungdom - veileder

3 Rett til særskilt språkopplæring og innføringstilbud

3.1 Rett til særskilt språkopplæring

En ungdom som ikke kan norsk, eller som har svake norskferdigheter, skal ha et tilrettelagt tilbud i norskopplæringen. Deltakere i grunnskoleopplæring etter § 4A-1 andre ledd kan ha rett til særskilt språkopplæring. Særskilt språkopplæring er en samlebetegnelse på særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring. Særskilt norskopplæring innebærer forsterket opplæring i norsk. Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, mens tospråklig fagopplæring betyr at eleven får opplæring i ett eller flere fag på to språk.

Dersom det er nødvendig med særskilt språkopplæring for at ungdommen skal kunne få forsvarlig opplæring, bør dette fastsettes i et enkeltvedtak. I den særskilte norskopplæringen kan læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter brukes. Kravet er at dette fremgår av enkeltvedtaket. Vi understreker at læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan. Den skal bare brukes inntil vedkommende har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til at den videre norskopplæring kan skje etter den ordinære læreplanen i norsk. Det skal ikke gis vurdering med karakter etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Vurdering med karakter i norsk skal skje etter kompetansemålene i den ordinære læreplanen i norsk, og først når opplæringen følger denne planen. All opplæring i norsk for ungdommer fra språklige minoriteter skal ha som siktemål å oppnå kompetansen beskrevet i den ordinære læreplanen i norsk. For at ungdommen skal oppfylle vilkårene for vitnemål i forskrift til opplæringsloven § 4-29, må han eller hun følge den ordinære norskplanen og få en sluttvurdering på grunnlag av kompetansemålene i denne planen.

3.2 Innføringstilbud i videregående opplæring

Når ungdommen har avsluttet grunnskoleopplæringen etter 4A-1 og begynner i videregående opplæring, vil de kunne tas inn i fylkeskommunens innføringstilbud etter opplæringsloven § 3-12 femte ledd. Bestemmelsen innebærer en begrenset rett for skoleeiere til å gjøre unntak fra opplæringsloven § 8-2 om at elevene til vanlig ikke skal organiseres etter faglig nivå, kjønn eller etnisk tilhørighet og fra Læreplanverket for Kunnskapsløftet LK20.

Noen fylkeskommuner tilbyr også elevene et år 0, men dette tilbudet er utenfor tilbudsstrukturen og elevene bruker ikke av retten til videregående opplæring.