Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever - veileder og eksempelsamling

Denne veilederen beskriver muligheter og begrensninger for skoleeiere som ønsker å tilby innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever.

Gjelder

Skoleeiere kan velge å organisere særskilt opplæringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever i egne grupper, klasser eller skoler. Målet med innføringstilbud er at elevene så raskt som mulig skal lære seg tilstrekkelig norsk til å følge den ordinære opplæringen i norsk skole og nå kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

I 2012 ga Utdanningsdirektoratet ut en veileder om innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever, og i 2013 ga direktoratet ut en eksempelsamling til denne veilederen. I 2016 er begge dokumentene oppdaterte. Dette er nytt:

  • Regelverket er oppdatert
  • Hjem skole samarbeidet har fått større plass
  • Retten til vurdering er utdypet

Veilederen og eksempelsamlingen retter seg mot skoleeiere og skoleledere i kommuner og fylkeskommuner med nyankomne minoritetsspråklige elever. Veilederen beskriver muligheter og begrensninger for skoleeiere som ønsker å tilby innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever. Eksempelsamlingen gir konkrete råd om hvordan opplæringen kan organiseres. 

Lenker til læreplaner, veiledninger, kartleggingsverktøy og faglige ressurser:

Utdanningsdirektoratets nettsider om minoritetsspråklige

NAFOs nettsider (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) med informasjons- og veiledningsmateriell spesielt rettet mot hvordan skolene best kan ivareta minoritetsspråklige elever. 

Kartleggingsverktøy.

Utdanningsdirektoratets nettsider med læreplaner og fagressurser:

Veiledningen til læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Veiledningen til læreplanen i morsmål

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}