Rett til voksenopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A for EØS-borgere

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Oslo og Akershus om rett til voksenopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A er betinget av at EØS-borgeren har varig oppholdsrett i Norge.

Utdanningsdirektoratet viser til e-poster av 23.05.2011 og 09.06.2011 fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt vår e-post av 06.06.2011. Fylkesmannen spør hvorvidt rett til voksenopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A er betinget av at EØS-borgeren har varig oppholdsrett i Norge.

Foruten vilkårene som fremkommer av bestemmelsene i kapittel 4A, må søkeren ha lovlig opphold i Norge. Det fremgår av utlendingsloven § 4 at utlendinger, under sitt lovlige opphold i Norge, har samme rettigheter og plikter som norske statsborgere, dersom ikke annet følger av gjeldende rettsregler. Om søkeren har lovlig opphold i Norge, må vurderes ut fra bestemmelsene i utlendingsloven. Det er ikke et krav om at oppholdsretten må være varig. Kravet til lovlig opphold omfatter også de med midlertidig oppholdstillatelse eller de som etter loven har rett til å oppholde seg i landet en begrenset periode. EØS-borgere vil derfor kunne oppfylle kravet om lovlig opphold fra første dag de oppholder seg i Norge.

Vår referanse: 2011/2802