Vurdering av tiltak, avslutte en skolemiljøsak og partsrettigheter

I denne tolkningen har Fylkesmannen i Oppland bedt Utdanningsdirektoratet om å ta stilling til hvem skal vurdere om et tiltak er mulig å gjennomføre, avsluttet en skolemiljøsak og hvordan FM skal forholde seg i tilfeller hvor en melding kun kommer fra den ene forelder.

Gjelder

Vurdering om et tiltak er mulig å gjennomføre

I vurderingen av hvilke tiltak som med rimelighet kan forventes av skolen, må det også ses hen til oppll. §§ 9 A-4 femte ledd og 9 A-6 tredje ledd. Disse bestemmelsene pålegger både skolen og fylkesmannen å sørge for at involverte elever blir hørt og at hensynet til elevenes beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid og i fylkesmannens saksbehandling.

Avslutte en skolemiljøsak

Som det følger av redegjørelsen ovenfor, skal oppfølgingsplikten etter oppll. § 9 A-6 fjerde ledd andre punktum være et virkemiddel for å sikre at skoleeier faktisk gjennomfører det fylkesmannen har vedtatt. På bakgrunn av dette skal fylkesmannen avslutte saken når de får informasjon om at skoleeier faktisk har gjennomført det fylkesmannen har vedtatt etter oppll. § 9 A-6 fjerde ledd første punktum.

Hvordan FM skal forholde seg i tilfeller hvor en melding kun kommer fra den ene forelder?

For å svare på dette spørsmålet, må vi skille mellom retten til å melde en sak etter § 9 A-6 og reglene i barneloven om hvilken informasjon man har rett til å få om barnet sitt. Når det gjelder retten til å melde saken, må det skilles mellom saker der foreldre har delt foreldreansvar og der bare en av foreldrene har foreldreansvar. Når begge foreldrene har foreldreansvar har de begge en selvstendig rett til å melde saken. Den andre forelderen kan ikke motsette seg dette, og fylkesmannen trenger derfor heller ikke å innhente samtykke til meldingen.

Foreldre uten foreldreansvar kan ikke melde en sak om skolemiljø. Fylkesmannen må i slike tilfeller avvise saken.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}