Svar på spørsmål om opplæringsloven kapittel 9 A

I denne tolkningsuttalelsen har Utdanningsdirektoratet svart Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder på tre spørsmål knyttet til opplæringsloven kapittel 9 A.

Gjelder

  1. Når elever bytter skole etter at fylkesmannen har fattet vedtak, men ikke har avsluttet saken, må det da gjøres en vurdering av om skolen har gjennomført tiltakene i tråd med vedtaket, eller kan fylkesmannen avslutte saken uten nærmere vurdering fordi eleven har sluttet på skolen?
  2. Dersom skolen som eleven går på ikke har klart å tilby et trygt og godt skolemiljø for eleven, har fylkesmannen hjemmel i oppll. § 9 A-6 til å pålegge kommunen å flytte eleven etter elevens ønske til annen skole i kommunen?
  3. Har fylkesmannen hjemmel i oppll. § 9 A-6 til å pålegge kommunen å dekke kostnader til privatskole dersom offentlig skoleeier ikke har klart å tilby et trygt og godt skolemiljø? Vil fylkesmannens myndighet påvirkes av om det er fylkesmannen som anser skolebytte som et egnet tiltak, eller om det er foreldrene selv som bestemmer seg for skolebytte?

Vedlegg

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}