Svar på spørsmål om juridisk avklaring - kapittel 9 A i opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Finnmark om anvendelse av nytt og gammelt regelverk i skolemiljøsaker.

Gjelder

Vi viser til henvendelse med spørsmål om anvendelse av nytt og gammelt regelverk i skolemiljøsaker, mottatt her 02.07.2018.

I forbindelse med lovendringen, kom vi med en uttalelse om forholdet mellom nytt og gammelt regelverk. I tolkningsuttalelsen datert 26.07.2017, skrev vi:

«Saker som blir meldt til skolene fra og med 01.08.2017, skal skolene og Fylkesmannen behandle etter nytt kapittel 9 A.

Dersom skolen mottar og behandler en sak før 01.08.2017, bruker skolen gammelt regelverk. Det kan oppstå tilfeller der elever eller foreldre ber skolen om tiltak før 01.08.2017, men der de ikke får behandlet saken før etter 01.08.2017. I disse tilfellene mener vi det er mest hensiktsmessig at skolen behandler saken etter nytt kapittel 9 A. Dette regelverket er ment å styrke elevenes rettsikkerhet og skal bidra til at sakene skal håndteres raskere.»

Vi mener at denne uttalelsen er i samsvar med det som følger av det nye regelverket og uttalelsen i Prop. 57 L (2016-2017), og at forbudet mot tilbakevirkende kraft ikke er til hinder for slik tolkning. Lovgiver opphevet tidligere bestemmelser og vedtok nye regler som skulle medføre en enklere, raskere og tryggere behandling av skolemiljøsaker. Uttalelsene i Prop. 57 L (2016-2017) er klar på at den nye lovgivningen skal begrense behandlingen til aktuelle saker. Vi mener at lovgiver med dette har vurdert at forbudet mot tilbakevirkende kraft ikke vil være til hinder for slik anvendelse av regelverket.

Saker som meldes nå skal derfor behandles etter nytt regelverk, uavhengig av om det gjelder et skolemiljø før eller etter 1. august 2017.

Vår referanse: 2018/20214

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}