Systemrettet arbeid etter opplæringsloven kapittel 9a Udir-4-2014

I dette rundskrivet gjennomgås kravene til skolens systemrettede arbeid, herunder kravene til internkontroll og involvering av elevene og brukerorganene.