Ad forespørsel vedrørende forståelse av opplæringsloven § 9a-3

Utdanningsdirektoratet har svart Foreldreutvalget for grunnskolen om det er mulig for foreldrekontakter, grupper av foreldre eller rådsorgan å sende henstilling til skolen på bakgrunn av det psykososiale miljøet på skolen.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet viser til Deres henvendelse per e-post av 13.03.2008 der Dere orienterer om at kommunene tolker opplæringsloven § 9a-3 ulikt i forhold til muligheten for at foreldrekontakter, grupper av foreldre eller rådsorganer kan sende henstilling til skolen på bakgrunn av det psykososiale miljøet i skolen.

Det følger av Ot.prp. nr. 72 (2001-02) at oppfordringer om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet kan komme fra elever, foresatte eller råd og utvalg som representerer dem.

Det fremgår av opplæringsloven § 9a-3 at skolen snarest mulig skal behandle slike saker etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. Vi vil gjøre oppmerksom på at det avgjørende for om et vedtak kan anses som et enkeltvedtak eller en forskrift er hvordan vedtaket er formulert, jf. forvaltningsloven § 2b). Et vedtak vil være et enkeltvedtak dersom adressatene er individualiserte, selv om dette gjelder et stort antall personer, jf. Eckhoff/Smith, Forvaltningsrett, 8. utg., s. 244. At oppfordringen om tiltak eller/og de personer tiltaket retter seg mot er et større antall personer er således ikke til hinder for at vedtaket anses som et enkeltvedtak.

Etter dette vil skolen ha plikt til å behandle en oppfordring om tiltak knyttet til det psykososiale miljøet snarest mulig etter reglene om enkeltvedtak dersom denne kommer fra elever, foreldre, grupper av foreldre eller rådsorganer/utvalg som representerer dem.

Vår referanse: 2008/983

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}