Virkeområdet til opplæringsloven kapittel 9a – elever som bor på internat

Utdanningsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Aust-Agder på spørsmål om virkeområdet til opplæringsloven kapittel 9a.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Aust-Agder av 31.03.2011, med spørsmål om virkeområdet til opplæringsloven kapittel 9a. Fylkesmannen ber om direktoratets mening om kapittel 9a sitt virkeområde med tanke på elever som bor på internat. Situasjonen Fylkesmannen har spørsmål til er der for eksempel mobbing på internatet finner sted blant elever som går på samme skole. Vi beklager lang saksbehandlingstid.

Fylkesmannen viser til vårt rundskriv Udir-2-2010, der det fremgår at utgangspunktet for kapittelets virkeområde er i skoletiden, på skolens område. Elevenes fritid vernes som hovedregel ikke av kapittel 9a. Det sentrale vurderingskriteriet er imidlertid om det som strider med elevens rett etter kapittel 9a har direkte sammenheng med skolegangen. Retten etter kapittel 9a gjelder derfor skoleveien, arrangementer i skolens regi og det som for øvrig kan knyttes direkte til skolen.

Hvis for eksempel krenkende atferd finner sted i fritiden, herunder på internat, gjelder kapittel 9a i utgangspunktet ikke. Bestemmelsene i kapittelet kan likevel gjelde hvis elevens helse, trivsel eller læring på skolen påvirkes av atferden. Dette er en vurdering som skolen må foreta i hver enkelt situasjon. Skolen må i slike tilfeller godtgjøre at det er en direkte sammenheng mellom elevenes atferd utenfor skolen og det faktum at en elevs rett til et godt psykososialt miljø på skolen ikke er oppfylt.

Vår referanse: 2011/1536

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}