Fysisk forebygging for at eleven skal unngå konflikter

Vi har besvart en henvendelse om en voksen ansatt ved skolen fysisk kan holde en elev i hånda under deler av en pause, for at denne eleven skal styre unna konflikter.

Gjelder

Viser til e-post av 03.12.2010 om en voksen ansatt ved skolen fysisk kan holde en elev i hånda under deler av en pause, for at denne eleven skal styre unna konflikter.

Å holde en elev i hånden er ikke sammenlignbart med den fysiske maktbruk som er omtalt i Udir-2-2010. Det understrekes også at det er uttalt i Udir-2-2010 at det ikke skal være fysisk maktbruk i skolen. Maktbruk vil helt unntaksvis være legitimt for å gripe inn i alvorlige situasjoner. Selv i slike
situasjoner er det en høy terskel for fysisk maktbruk.

Å holde en elev i hånda i friminuttene for å forebygge at noe skjer er problematisk i forhold til legalitetsprinsippet. Dette innebærer et inngrep i elevens rettsforhold; det begrenser bevegelsesfriheten til eleven og kan nok oppfattes som krenkende. Det kan også være problematisk i forhold til elevens personlige integritet. Det er ikke hjemmel i lov til et slikt forebyggende tiltak.
Skolen må her finne andre tiltak.

I tilfeller hvor konflikter har oppstått må skolen vurdere konkret hvordan de griper inn, jf. opplæringsloven § 9a-3 annet ledd. Paragraf 9a-3 annet ledd gir ikke hjemmel til fysisk maktbruk eller bruk av andre virkemidler som ikke ellers er hjemlet i opplæringsloven eller annet regelverk. Når skolen griper inn i situasjoner med krenkelser må måten skolen griper inn på ses i sammenheng med det som skjer. Skolens handling må være forholdsmessig og må ikke innebære noen form for legemsbeskadigelse. Å holde eleven i hånden eller armen i en konkret konfliktsituasjon som oppstår må vurderes i forhold til det som skjer, og hensikten må da være å hindre at konflikten eskalerer.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}