Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2022

3. Videregående opplæring

3.1 Tilbudsstruktur

«Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse» (opplæringsloven § 3-3).

Grunnkompetanse betyr i denne sammenheng all opplæring som ikke fører til full studie- eller yrkeskompetanse. Den videregående opplæringen er organisert i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Det er fem studieforberedende utdanningsprogram:

 • Utdanningsprogram for studiespesialisering
 • Utdanningsprogram for idrettsfag
 • Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
 • Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
 • Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Ved innføringen av ny tilbudsstruktur på yrkesfaglige utdanningsprogram kom det nye utdanningsprogrammer som ble innført trinnvis fra skoleåret 2020–2021. Skoleåret 2022–2023 starter vg3 med de nye utdanningsprogrammene.

Det er ti yrkesfaglige utdanningsprogrammer for elever på vg1, vg2 og vg312:

 • Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
 • Utdanningsprogram for elektro og datateknologi
 • Utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
 • Utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling
 • Utdanningsprogram for informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Utdanningsprogram for naturbruk
 • Utdanningsprogram for restaurant- og matfag
 • Utdanningsprogram for salg, service og reiseliv
 • Utdanningsprogram for teknologi- og industrifag

Opplæringen i skole omfatter normalt videregående trinn 1 (vg1), videregående trinn 2 (vg2) og videregående trinn 3 (vg3). Hvert trinn skal normalt ha en lengde på ett skoleår.

Fagopplæringen omfatter normalt to års opplæring i skole (vg1 og vg2) og ett års opplæring (vg3) fordelt over to års læretid i bedrift (hovedmodellen). Det finnes imidlertid utdanningsløp som avviker fra hovedmodellen, se punktene 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 og 3.5.

Tilbudsstrukturen (vedlegg 2) viser den fastsatte inndelingen av utdanningsprogrammene i årstrinn og programområder for vg1, vg2, vg3 / opplæring i bedrift. Noen programområder på vg2 har, i tillegg til inntak fra vg1 i eget utdanningsprogram, også inntak fra vg1 i andre utdanningsprogram. Dette kalles kryssløp. Gyldige kryssløp framgår av vedlegg 2.

For å få vitnemål som gir studie- eller yrkeskompetanse, må kandidaten ha fullført og bestått ett av løpene i vedlegg 2 (vg1, vg2, vg3 / opplæring i bedrift), med kravene til fagsammensetning og timeomfang.

Alle timetall i teksten og i tabellene er minstetimetall som elevene har rett til å få og som skoleeier må tilby. Skoleeiere står fritt til å tilby flere timer.

Fellesfag, felles programfag og programfag

Fellesfag er obligatoriske fag på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Kravet til fellesfag er mer omfattende på studieforberedende utdanningsprogram enn på yrkesfaglige utdanningsprogram. Felles programfag er fag som er obligatoriske på et gitt utdanningsprogram. Alle utdanningsprogrammene, med unntak av utdanningsprogram for studiespesialisering, har felles programfag. Programfag er fag som tilhører bestemte utdanningsprogram og som elevene kan velge.

Fagene er nærmere beskrevet under hvert utdanningsprogram.


12) Før innføringen av LK20 var det åtte yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

3.2 Generelle regler for videregående opplæring

Overgangsordninger ved innføring av LK20

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet egne bestemmelser for innføringstakt for LK20 og overgangsordninger fra LK06 til LK20.

Fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Skoleeier kan legge fag på andre trinn enn det som framgår av tabellene 4, 7, 9, 13, 15, 17 og 27. Når fag flyttes mellom trinn, skal progresjonen i faget vektlegges. Fag må tas i den rekkefølgen som framgår av læreplanen. Det er bare anledning til å flytte hele fag mellom trinn.

Skoleeier må vedta en lokal forskrift som beskriver den alternative fag- og timefordelingen ved det aktuelle utdanningsprogrammet.

Utdanningsdirektoratet har publisert en veiledning til ordningen.

Se veiledning for fleksibilitet i fag- og timefordeling

Forskrift til opplæringsloven § 1-3, tredje ledd.

Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende vg1 og/eller vg2 i Norge

Ordningen omfatter både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

En elev som tidligere har bestått et fag som er det samme faget, eller som er likeverdig eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket, skal få godkjent dette faget som bestått etter læreplanverket. Det er det samme om faget er tatt i Norge eller i utlandet. Eleven må søke rektor om slik godkjenning.

En elev som har gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk vg1 og/eller vg2, kan søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norsk videregående opplæring.

I begge tilfeller gjelder at eleven må legge frem den nødvendige dokumentasjonen.

Rundskriv Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Forskrift til opplæringsloven § 1-16.

3.3 Studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for bestemmelsene som gjelder for

 • Elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3)
 • Elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9)

Hovedbestemmelsene om innhold og omfang i de studieforberedende utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven.

Generelle bestemmelser for studieforberedende utdanningsprogram

Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter

Elever fra språklige minoriteter kan bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år.

Vilkåret for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra programfag, er at eleven (ved inntaket) fylte de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring i opplæringsloven § 3-1, og at vedkommende i tillegg har:

 • Mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i landet
 • En språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske og som medfører behov for særlig tilrettelegging ut fra dette
 • Forutsetninger for å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år ut fra denne tilretteleggingen

I tillegg kan disse elevene, dersom det er aktuelt:

 • Få opplæring etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (jf. punkt 1.5)
 • Nytte den privatistordningen som er gjort greie for under fellesfaget fremmedspråk
 • Om nødvendig få opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (jf. Punkt 1.5)

Opplæringsloven § 3-12.

3.3.1 Fellesfag

3.3.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

3.3.1.2 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk. For elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk er det en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

3.3.1.3 Fremmedspråk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, finsk eller tegnspråk kan være fremmedspråk for de som ikke har samme språk som første- eller andrespråk.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det i videregående opplæring kan gis opplæring i følgende 43 språk: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, bulgarsk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kroatisk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, urdu og vietnamesisk.

Disse språkene vil følge gjeldende ordning for vurdering i fremmedspråk med sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen både for elever og privatister. Hvert fremmedspråk har flere nivåer og hvert nivå har unike fagkoder.

Se også omtale av privatistordning i fremmedspråk nedenfor.

Dersom et språk fjernes fra eksamenstilbudet, vil det være overgangsordninger. 

Med fremmedspråk i grunnskolen

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket.

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke er unntatt fra kravet til fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, må velge ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring. Disse elevene skal i tillegg til 113 timer på vg1 og 112 timer på vg2 ha 140 timer i fremmedspråket på vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Se egne kolonner i tabell 4, 7, 9, 11, 15 og 17.

Privatistordning

Elever som ønsker det kan i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av språkene som eleven ikke får tilbud om opplæring i. Det er bare privatisteksamen for de språkene Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det kan gis opplæring i. Det ikke er mulig å være elev og privatist i fag med samme fagkode samtidig. 

En elev som har en standpunktkarakter i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen i det samme fremmedspråket, vil få det timetallet i fellesfaget fremmedspråk som vedkommende hadde som elev. Med samme fremmedspråk mener vi samme fagkode. Hvis vedkommende hadde fellesfaget fremmedspråk i tre år (I +II), er omfanget 365 timer. Dette skal påføres kompetansebeviset/vitnemålet sammen med karakteren for privatisteksamen.

En vanlig privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk på nivå II gir kun en uttelling på 225 timer. Det betyr at en elev som ikke har fått vurdering i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen, kun får et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset.

3.3.1.4 Matematikk

På studieforberedende utdanningsprogram er det obligatorisk med matematikk på vg1 og vg2.

På vg1 skal alle elever ha fellesfag matematikk på 140 timer. De kan velge mellom to ulike fag; praktisk matematikk (1P) eller teoretisk matematikk (1T).

På vg2 skal eleven velge ett matematikkfag. De kan velge mellom tre ulike fag:

 • Praktisk matematikk (2P), 84 timer
 • Programfag matematikk for samfunnsfag (S1), 140 timer
 • Programfag matematikk for realfag (R1), 140 timer

For å få vitnemål må eleven ha minimum 224 timer matematikk som skal omfatte 140 timer fellesfag i matematikk 1T/1P på vg1 og i tillegg enten 84 timer fellesfag i matematikk 2P eller programfag i matematikk R1/S1 på vg2.

Erstatningsfag for elever som ikke velger fellesfag i matematikk på vg2 (2P)

Elever som velger ett av programfagene i matematikk (R1 eller S1) på vg2 i stedet for fellesfaget matematikk 2P, må ta ett ekstra programfag på minst 84 timer for å oppfylle kravet til minstetimetall over tre år, se tabellene 4, 7, 9, 11, 13 og 15. Dette programfaget kan enten være 84 timer programfag i matematikk, geofag, programmering og modellering eller teknologi og forskningslære (fagnavn merket X i tabell 5) eller et ordinært programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram.

3.3.1.5 Elever med opplæring i samisk, elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk

Elever med samisk som første- eller andrespråk

 • For elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3), er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Opplæring i samisk som førstespråk skal normalt kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan likevel få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Elever som ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen, kan velge opplæring i samisk i videregående. Disse elevene kan bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk. Dette gjelder bare elever som velger samisk som andrespråk – samisk 4. Samisk 4 er et tilbud for nybegynnere i samisk i videregående opplæring som ikke har hatt samisk i grunnskolen.

Se for øvrig eget oppsett for samisk fag- og timefordeling i tabellene 4, 7, 9, 13 og 15.

Elever med norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk

For elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9), er det egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for elever med tegnspråk. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål. Se for øvrig egen fag- og timefordeling for elever med tegnspråk i tabellene 4, 7, 9, 13 og 15.

Elever med kvensk eller finsk som andrespråk

Det er en egen læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk. Opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Unntak fra kravet om fremmedspråk

Noen elever er unntatt fra kravet om fremmedspråk. Dette gjelder elever som får opplæring etter læreplaner i:

 • Samisk som første- eller andrespråk
 • Kvensk eller finsk som andrespråk
 • Norsk tegnspråk

Elever som har opplæring etter én av disse læreplanene, men som likevel ønsker fremmedspråk, må ta dette utenfor timerammen.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10 andre ledd.

Særskilt for elever med opplæring i samisk som velger fremmedspråk

Elever med opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk. Elever som likevel velger fremmedspråk i videregående opplæring uten å ha hatt faget i grunnskolen, skal ha 225 timer fremmedspråk eller nivå 1. For å få timer til fremmedspråk brukes 140 timer fra valgfritt programfag, og de øvrige timene (85 timer) tas som tilleggstimer. Kravet til fordypning innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram opprettholdes, se punkt 3.3.2.1.

3.3.2 Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering er inndelt i to programområder på vg2 og vg3:

 • Programområde for realfag
 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi 
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg1
Kolonnenummer 1 2 3
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk      
Norsk
113    
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk
    113
Norsk tegnspråk
    75
Matematikk
140 140 140
Naturfag  140 140 140
Engelsk
140 140 140
Fremmedspråk
113    
Samfunnskunnskap 84 84 84
Geografi  56 56 56
Historie       
Kroppsøving  56 56 56
Sum fellesfag  842 822 804
Programfag fra eget programområde (fordypning)       
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram       
Totalt omfang  842 822 804

 

Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg2
Kolonnenummer 4 5 6
  Ordinær  Samisk   Elever med tegnspråk 
Religion og etikk      
Norsk
112    
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk
    112
Norsk tegnspråk
    75
Matematikk
84 84 84
Naturfag       
Engelsk
     
Fremmedspråk
112    
Samfunnskunnskap      
Geografi       
Historie  56 56 56
Kroppsøving  56 56 56
Sum fellesfag  420 402 383
Programfag fra eget programområde (fordypning)  280 280 280
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram  140 140 140
Totalt omfang  840 822 803

 

Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg3
Kolonnenummer 7 8 9 10
  Ordinær   Uten fr.språk
gr.sk  
Samisk    Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
168 168    
Førstespråk samisk/norsk
    103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    103  
Norsk for elever med tegnspråk
      168
Norsk tegnspråk
      75
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
       
Fremmedspråk
  140    
Samfunnskunnskap        
Geografi         
Historie  113 113 113 113
Kroppsøving  56 56 56 56
Sum fellesfag  421 561 459 496
Programfag fra eget programområde (fordypning)  280 280 280 280
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram  140   140 140
Totalt omfang  841 841 879 916

 

Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerTotalt over 3 år
Kolonnenummer 11 12 13 14
   Ordinær   Uten fr.språk
gr.sk 
 Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
393 393    
Førstespråk samisk/norsk
    309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309  
Norsk for elever med tegnspråk
      393
Norsk tegnspråk
      225
Matematikk
224 224 224 224
Naturfag  140 140 140 140
Engelsk
140 140 140 140
Fremmedspråk
225 365    
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 
84 84 84 84
Geografi  56 56 56 56
Historie  169 169 169 169
Kroppsøving  168 168 168 168
Sum fellesfag  1683 1823 1683 1683
Programfag fra eget programområde (fordypning)  560 560 560 560
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram  280 140 280 280
Totalt omfang  2523 2523 2523 2523

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk, fremmedspråk og fordypning i punkt 3.3.1 og 3.3.2.1.

 

3.3.2.1 Programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi

Elevene skal ordinært ha totalt 2 523 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 4 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 4 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 4 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12)
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13)
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14)

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 4 under fellesfag, ordinært totalt 1683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal ordinært i løpet av tre år ha 840 timer programfag.

Enkelte programfag bygger på et annet programfag. Dette kommer fram av tabellene 5 og 6. Det betyr at eleven bør ha den faglige kompetansen som beskrives i læreplanen for å starte med faget på et høyere nivå. En elev kan likevel ta programfaget på høyere nivå uten å ha tatt faget på lavere nivå dersom rektors vurdering er at eleven har tilstrekkelig kompetanse. Eleven vil i disse tilfellene, med enkelte unntak, ikke få godskrevet faget på lavere nivå. Unntakene er omtalt i Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2022.

Krav til fordypning, programfag fra eget programområde

Minst 560 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde. Elevene skal ta to programfag á 140 timer fra hvert av to fagområder innen eget programområde (fordypning). Elever kan velge fordypning i to ulike fremmedspråk selv om de ligger innenfor samme fagområde.

Hvilke programfag som inngår i hvert av programområdene, går fram av tabellene 5 og 6.

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

280 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur. Elevene skal minst ha to programfag à 140 timer.

Programfag matematikk S og matematikk R

Programfagene matematikk S og matematikk R inngår både i programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi fra skoleåret 2021–2022, sammen med innføringen av LK20-læreplaner i fagene.

Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med programfag matematikk R2 eller programfag matematikk R1 med programfag matematikk S2. Det er heller ikke anledning til å føre både matematikk S og matematikk R på samme vitnemål.
For at matematikk S1 + S2 eller matematikk R1 + R2 skal gi fordypning på programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, må begge fagene være etter læreplaner i LK20.

Tilpassede ordninger

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på vg1 og vg2 også ha 140 timer på vg3. En konsekvens av dette er at antall timer til programfag blir tilsvarende redusert med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 823 timer fellesfag, 560 timer programfag fra eget programområde og 140 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 523 timer over tre år. Se tabell 4 (kolonne 8).

Programfag som inngår i det enkelte programområde

Programfag i programområde for realfag

Tabell 5 viser programfagene som inngår i programområde for realfag. Hvert fagområde består av to eller flere programfag.

Tabell 5 Programfag i programområde for realfag
FagområdeProgramfagTimer
Biologi  Biologi 1 140
Biologi   Biologi 2 140
Fysikk   Fysikk 1 140
Fysikk  Fysikk 2
(bygger på fysikk 1)
140
Geofag   Geofag X 84
Geofag   Geofag 1 140
Geofag  Geofag 2 140
Informasjonsteknologi  Informasjonsteknologi 1 140
Informasjonsteknologi  Informasjonsteknologi 2 140
Kjemi  Kjemi 1 140
Kjemi  Kjemi 2
(bygger på kjemi 1)
140
Matematikk   Matematikk X 84
Matematikk  Matematikk R1, realfaglig matematikk 1 140
Matematikk   Matematikk R2, realfaglig matematikk 2
(bygger på matematikk R1)
140
Matematikk   Matematikk S1, samfunnsfaglig matematikk 1 140
 Matematikk  Matematikk S2, samfunnsfaglig matematikk 2
(bygger på matematikk S1)
140
Programmering og modellering X Programmering og modellering X 84
Teknologi og forskningslære Teknologi og forskningslære X 84
Teknologi og forskningslære  Teknologi og forskningslære 1 140
Teknologi og forskningslære  Teknologi og forskningslære 2 140
Særskilt om programfagene

Geofag X og teknologi og forskningslære X inneholder noen av de samme kompetansemålene som geofag 1 og teknologi og forskningslære 1. Det vil derfor ikke være anledning til å føre X-varianten i disse to fagene på samme vitnemål som de respektive 140 timers programfagene. Matematikk X er et eget programfag og inneholder ikke kompetansemål fra de andre programfagene i matematikk. Matematikk X kan derfor stå på samme vitnemål som andre programfag i matematikk (R1/R2 eller S1/S2).

Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Tabell 6 viser programfagene som inngår i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Et fagområde består av flere programfag. 

Tabell 6 Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
FagområdeProgramfagTimer
 Antikkens språk og kultur Antikkens kultur 140
 Antikkens språk og kultur Latin eller gresk 1 140
 Antikkens språk og kultur Latin eller gresk 2 (bygger på latin eller gresk 1) 140
Engelsk14  Engelsk 1  140
Engelsk14  Engelsk 2 (bygger på engelsk 1)  140
 Entreprenørskap og bedriftsutvikling Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1  140
Entreprenørskap og bedriftsutvikling  Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 140
Fremmedspråk  Fremmedspråk I  140
Fremmedspråk  Fremmedspråk II (bygger på fremmedspråk I) 140
Fremmedspråk  Fremmedspråk III (bygger på fremmedspråk II) 140
Historie og filosofi  Historie og filosofi 1 140
 Historie og filosofi Historie og filosofi 2 (bygger på historie og filosofi 1) 140
 Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 1 140
 Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 2 (bygger på kommunikasjon og kultur 1) 140
 Kommunikasjon og kultur Kommunikasjon og kultur 3 (bygger på kommunikasjon og kultur 1) 140
 Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 1 140
Markedsføring og ledelse  Markedsføring og ledelse 2 (bygger på markedsføring og ledelse 1) 140
 Matematikk15 Matematikk R1, realfaglig matematikk 1 140 
 Matematikk15 Matematikk R2, realfaglig matematikk (bygger på matematikk R1)  
 Matematikk15 Matematikk S1, samfunnsfaglig matematikk 1 140 
Matematikk15  Matematikk S2, samfunnsfaglig matematikk (bygger på matematikk S1)  
 Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 1  140
 Medie- og informasjonskunnskap Medie- og informasjonskunnskap 2 (bygger på medie- og informasjonskunnskap 1)  140
 Næringslivsøkonomi16    Økonomistyring  140
 Næringslivsøkonomi16    Økonomi og ledelse  140
 Politikk, individ og samfunn    Sosialkunnskap  140
 Politikk, individ og samfunn    Samfunnsgeografi  140
 Politikk, individ og samfunn    Sosiologi og sosialantropologi  140
 Politikk, individ og samfunn    Politikk og menneskerettigheter  140
 Psykologi   Psykologi 1   140
 Psykologi   Psykologi 2  140
 Reiseliv og språk Reiseliv og språk 1  140
 Reiseliv og språk Reiseliv og språk 2 (bygger på reiseliv og språk 1)  140
 Rettslære   Rettslære 1  140
 Rettslære   Rettslære 2  140
 Samfunnsøkonomi   Samfunnsøkonomi 1  140
 Samfunnsøkonomi   Samfunnsøkonomi 2 (bygger på samfunnsøkonomi 1)  140
 Samisk historie og samfunn    Samisk historie og samfunn 1  140
 Samisk historie og samfunn    Samisk historie og samfunn 2 (bygger på samisk historie og samfunn 1)  140

 
14 Fra skoleåret 2022–2023 tilbys ikke lenger samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur (LK06), men engelsk 2 (LK20). 
15 For at matematikk S1 + S2 eller matematikk R1 + R2 skal gi fordypning på programområde for språk, samfunnsfag og økonomi, må begge fagene være etter læreplaner i LK20. 
16 Fra skoleåret 2022–2023 bygger ikke programfaget økonomi og ledelse lenger på programfag økonomistyring. Disse fagene kan nå tas uavhengig av hverandre.

Programfag i flere fremmedspråk

To ulike fremmedspråk regnes som to ulike programfag og kan inngå i kravet til fordypning.

Særskilt for elever som velger fremmedspråk som programfag nivå III

Elever som tar fellesfaget fremmedspråk II kan ta 140 timer fremmedspråk III som programfag innen det samme språket, og la dette telle som ett av to fordypningsfag innenfor programområdet. I tillegg til de to fordypningsfagene, må disse elevene ta ett programfag til fra eget programområde. Til sammen utgjør dette 560 timer programfag innen eget programområde.

Eksempler på godkjente fagsammensetninger:
 • Programfag fransk III med 140 timer i tillegg til fellesfaget fransk II, pluss fordypning i programfaget rettslære med 140+140 timer, og kommunikasjon og kultur 1 med 140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg må det inngå to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.
 • Programfag tysk III med 140 timer i tillegg til fellesfaget tysk II, pluss kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3 med 140+140+140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg må det inngå to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

 

3.3.3 Utdanningsprogram for idrettsfag

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det kommer fram av fag- og timefordelingen i tabell 7 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 7 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene som fellesfag og programfag.

I tabell 7 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg1 
Kolonnenummer 1 2 3
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk      
Norsk
113     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    113 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
140  140  140 
Naturfag 140  140  140 
Engelsk
140  140  140 
Fremmedspråk
113     
Samfunnskunnskap      
Geografi      
Historie      
Sum fellesfag 646  626  608 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
196  196  196 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140  140  140 
Totalt omfang 982  962  944 

 

Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg2 
Kolonnenummer 4 5 6
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk      
Norsk 
112      
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103    
Norsk for elever med tegnspråk
    112 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
84  84  84 
Naturfag      
Engelsk
     
Fremmedspråk
112     
Samfunnskunnskap
84  84  84 
Geografi 56  56  56 
Historie 56  56  56 
Sum fellesfag 504  486  467 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
336  336  336 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140  140  140 
Totalt omfang 980  962  943

 

Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg3 
Kolonnenummer 7 8 9 10
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk 84  84   84   84  
Norsk
168  168     
Førstespråk samisk/norsk
    103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    103   
Norsk for elever med tegnspråk
      168 
Norsk tegnspråk
      75 
Matematikk
       
Naturfag        
Engelsk
       
Fremmedspråk
  140     
Samfunnskunnskap
       
Geografi        
Historie 113  113  113  113 
Sum fellesfag 365  505  403  440 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
476  476   476   476  
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140    140  140 
Totalt omfang 981  981  1019 1056 

 

Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerTotalt over 3 år 
Kolonnenummer 11 12 13 14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk 84  84   84   84  
Norsk
393  393     
Førstespråk samisk/norsk
    309   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309   
Norsk for elever med tegnspråk
      393 
Norsk tegnspråk
      225 
Matematikk
224  224   224   224  
Naturfag 140   140   140   140  
Engelsk
140   140   140   140  
Fremmedspråk
225  365     
Samfunnskunnskap 84    84    84    84   
Geografi 56   56   56   56  
Historie 169  169  169  169 
Sum fellesfag 1515  1655  1515  1515 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
1008  1008  1008  1008 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 420  280  420   420  
Totalt omfang 2943 2943  2943 2943 

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.3.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal ordinært i løpet av tre år ha 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 1 008 av de 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 8.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 8) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Se punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på vg1 og vg2 også ha 140 timer på vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 7 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag

Tabell 8 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

Tabell 8 Programfag i utdanningsprogram for idrettsfag
Fagområde Programfag Timer 
Felles programfag i idrettsfag   
Aktivitetslære   
  Aktivitetslære 1  140 
  Aktivitetslære 2
(bygger på aktivitetslære 1) 
140 
  Aktivitetslære 3
(bygger på aktivitetslære 2) 
140 
Idrett og samfunn   
  Idrett og samfunn vg2  56 
  Idrett og samfunn vg3  84 
Treningsledelse   
  Treningsledelse 1  56 
  Treningsledelse 2 + 3
(bygger på treningsledelse 1)
112 
Treningslære  
  Treningslære 1–vg1  56 
  Treningslære 1–vg2  84 
  Treningslære 2
(bygger på treningslære 1) 
140 
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for idrettsfag   
Breddeidrett   
  Breddeidrett 1  140 
  Breddeidrett 2
(bygger på breddeidrett 1) 
140 
  Breddeidrett 3
(bygger på breddeidrett 2) 
140 
Friluftsliv   
  Friluftsliv 1  140 
  Friluftsliv 2
(bygger på friluftsliv 1) 
140 
Lederutvikling   
  Lederutvikling 1  140 
  Lederutvikling 2
(bygger på lederutvikling 1) 
140 
Toppidrett  
  Toppidrett 1  140 
  Toppidrett 2
(bygger på toppidrett 1)
140 
  Toppidrett 3
(bygger på toppidrett 2) 
140 

3.3.4 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama har felles vg1 og er inndelt i tre programområder på vg2 og vg3:

 • Programområde for musikk
 • Programområde for dans
 • Programområde for drama

Elevene har etter fullført vg1 rett til inntak til ett av programområdene på vg2 uavhengig av hvilke programfag som er valgt innenfor de 196 timene til valg elevene har på vg1. Kravet til timetall og sammensetning av fag over tre år er tilpasset dette.

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det kommer fram av fag- og timefordelingen i tabell 9 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 9 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 9 er det, i tillegg til de kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk       
Norsk
113     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    113 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
140  140  140 
Naturfag  140  140  140 
Engelsk
140  140  140 
Fremmedspråk
113     
Samfunnskunnskap      
Geografi       
Historie       
Sum fellesfag  646  626  608 
Felles programfag fra eget programområde
140  140  140 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 196  196  196 
Totalt omfang  982  962  944 

 

Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk       
Norsk
112     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    112 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
84  84  84 
Naturfag       
Engelsk
     
Fremmedspråk
112     
Samfunnskunnskap 84  84  84 
Geografi  56  56  56 
Historie  56  56  56 
Sum fellesfag  504  486  467 
Felles programfag fra eget programområde
336  336  336 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140  140  140 
Totalt omfang  980  962  943

 

Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg3 
Kolonnenummer  10
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
168  168     
Førstespråk samisk/norsk
    103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    103   
Norsk for elever med tegnspråk
      168
Norsk tegnspråk
      75
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
       
Fremmedspråk
  140     
Samfunnskunnskap        
Geografi         
Historie  113  113  113  113
Sum fellesfag  365  505  403  440
Felles programfag fra eget programområde
476  476  476  476
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140   140  140
Totalt omfang  981  981  1019 1056

 

Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer  11  12  13  14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
393  393     
Førstespråk samisk/norsk
    309   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309   
Norsk for elever med tegnspråk
      393
Norsk tegnspråk
      225
Matematikk
224  224  224  224
Naturfag  140  140  140  140
Engelsk
140  140  140  140
Fremmedspråk
225  225     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag  84  84  84  84
Geografi  56  56  56  56
Historie  169  169  169  169
Sum fellesfag  1515  1655  1515  1515
Felles programfag fra eget programområde
952  952  952  952
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
476  336  476  476
Totalt omfang  2943  2943  2943 2943

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.4.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal ordinært i løpet av tre år ha opplæring i 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget programområde. 952 av 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget programområde. De felles programfagene for programområde for musikk går fram av tabell 12. De felles programfagene for programområde for dans går fram av tabell 11. De felles programfagene for programområde for drama går fram av tabell 12.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 476 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen de fem studieforberedende utdanningsprogrammene, dvs. utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon. Elevene må ta tre programfag á 140 timer og et programfag på minst 56 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på vg1 og vg2 også ha 140 timer på vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 952 timer felles programfag og 336 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 11 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tabell 10 viser hvilke programfag som inngår i programområde for musikk. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
 • Tabell 11 viser hvilke programfag som inngår i programområde for dans. Hvert fagområde består av ett, to eller flere programfag.
 • Tabell 12 viser hvilke programfag som inngår i programområde for drama. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
Tabell 10 Programfag i programområde for musikk
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag i musikk
Ergonomi og bevegelse
  Ergonomi og bevegelse 1 56
  Ergonomi og bevegelse 2
(bygger på ergonomi og bevegelse 1)
56
Instruksjon og ledelse
  Instruksjon og ledelse 140
Instrument, kor, samspill
  Instrument, kor, samspill 1 140
  Instrument, kor, samspill 2
(bygger på Instrument, kor, samspill 1)
140
Musikk, dans og drama
  Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1)
140
Musikk i perspektiv
  Musikk i perspektiv 1 140
  Musikk i perspektiv 2
(bygger på musikk i perspektiv 1)
140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for musikk
  Bevegelse 56
  Lytting 56
  Musikk 140
  Musikk fordypning 1 140
  Musikk fordypning 2
(bygger på musikk fordypning 1)
140
  Samisk musikk og scene 140

 

Tabell 11 Programfag i programområde for dans
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag i dans
Dans i perspektiv
  Dans i perspektiv 1 140
  Dans i perspektiv 2
(bygger på dans i perspektiv 1)
140
Grunntrening i dans   
  Grunntrening i dans 1  56 
  Grunntrening i dans 2
(bygger på grunntrening i dans 1) 
56 
Musikk, dans og drama
  Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1) 
140
Scenisk dans 
  Scenisk dans 1  140
  Scenisk dans 2
(bygger på scenisk dans 1) 
140
  Scenisk dans 3
(bygger på scenisk dans 2) 
140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for dans
  Bevegelse  56 
  Danseteknikker  140 
  Scenisk dans fordypning 1  140 
  Scenisk dans fordypning 2
(bygger på scenisk dans fordypning 1) 
140 

 

Tabell 12 Programfag i programområde for drama 
Fagområde Programfag Timer 
Felles programfag i drama   
Drama og samfunn   
  Drama og samfunn  140 
Musikk, dans og drama 
  Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1) 
140 
Teater og bevegelse  
  Teater og bevegelse 1  56 
  Teater og bevegelse 2
(bygger på teater og bevegelse 1) 
56 
Teater i perspektiv
  Teater i perspektiv 1  140 
  Teater i perspektiv 2
(bygger på teater i perspektiv 1) 
140 
Teaterproduksjon
  Teaterproduksjon 1  140 
  Teaterproduksjon 2
(bygger på teaterproduksjon 1) 
140 
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for drama
  Bevegelse  56 
  Samisk musikk og scene  140 
  Teaterensemble  140 
  Teaterproduksjon fordypning 1  140 
  Teaterproduksjon fordypning 2
(bygger på teaterproduksjon fordypning 1) 
140 

3.3.5 Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det kommer fram av fag- og timefordelingen i tabell 13 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 13 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk       
Norsk
113     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    113 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
140  140  140 
Naturfag  140  140  140 
Engelsk
140  140  140 
Fremmedspråk
113     
Samfunnskunnskap      
Geografi       
Historie       
Kroppsøving  56 56 56
Sum fellesfag  702  682  664 
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
Totalt omfang  982  962  944

 

Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk       
Norsk
112     
Førstespråk samisk/norsk   103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk   103   
Norsk for elever med tegnspråk     112 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
84  84  84 
Naturfag       
Engelsk
     
Fremmedspråk
112     
Samfunnskunnskap 84  84  84 
Geografi  56  56  56 
Historie  56  56  56 
Kroppsøving  56 56 56
Sum fellesfag  560  542  523 
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140  140  140 
Totalt omfang  980  962  943

 

Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer  Vg3
Kolonnenummer  10
   Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
168  168     
Førstespråk samisk/norsk
    103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    103   
Norsk for elever med tegnspråk       168
Norsk tegnspråk
      75
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
       
Fremmedspråk
  140     
Samfunnskunnskap        
Geografi         
Historie  113  113  113  113
Kroppsøving  56  56  56  56
Sum fellesfag  421  561  459  496
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280  280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 280  140  280  280
Totalt omfang  981  981  1019 1056

 

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer  11  12  13  14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
393  393     
Førstespråk samisk/norsk
    309   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309   
Norsk for elever med tegnspråk       393
Norsk tegnspråk
      225
Matematikk
224  224  224  224
Naturfag  140  140  140  140
Engelsk
140  140  140  140
Fremmedspråk
225  365     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag  84  84  84  84
Geografi  56 56  56  56
Historie  169  169  169  169 
Kroppsøving  56  56  56  56 
Sum fellesfag  1683  1683  1683  1683 
Felles programfag fra eget programområde
840  840  840  840 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 420  280  420  420 
Totalt omfang  2943  2943  2943 2943 

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.5.

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 13 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur skal ordinært i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 840 av de 1260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 14.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1260 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 14) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på vg1 og vg2 også ha 140 timer på vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 13 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Tabell 14 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

Tabell 14 Programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag kunst, design og arkitektur
Kunst og visuelle virkemidler
  Kunst og visuelle virkemidler 1 140
  Kunst og visuelle virkemidler 2 140
  Kunst og visuelle virkemidler 3 140
Design og arkitektur
  Design og arkitektur 1 140
  Design og arkitektur 2 140
  Design og arkitektur 3 140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for kunst, design og arkitektur
Kunst og skapende arbeid
  Kunst og skapende arbeid 140
Arkitektur og samfunn
  Arkitektur og samfunn 140
Design og bærekraft
  Design og bærekraft 140
Foto og grafikk
  Foto og grafikk 1 140
  Foto og grafikk 2 (bygger på foto og grafikk 1) 140
Samisk visuell kultur
  Samisk visuell kultur 140

3.3.6 Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 15 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 15 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer vg1 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk       
Norsk
113     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    113 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
140  140  140 
Naturfag  140  140  140 
Engelsk
140  140  140 
Fremmedspråk
113     
Samfunnskunnskap      
Geografi       
Historie       
Kroppsøving 56  56  56 
Sum fellesfag  702  682  664 
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
Totalt omfang  982  962  944

 

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer vg2 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk       
Norsk
112     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    112 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
84  84  84 
Naturfag       
Engelsk
     
Fremmedspråk
112     
Samfunnskunnskap 84  84  84 
Geografi  56  56  56 
Historie  56  56  56 
Kroppsøving 56  56  56 
Sum fellesfag  560  542  523 
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140  140  140 
Totalt omfang  980 962  943

 

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer vg3 
Kolonnenummer  10
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
168  168     
Førstespråk samisk/norsk
    103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    103   
Norsk for elever med tegnspråk
      168
Norsk tegnspråk
      75
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
       
Fremmedspråk
  140     
Samfunnskunnskap        
Geografi         
Historie  113  113  113  113
Kroppsøving 56  56  56  56
Sum fellesfag  421  561  459  496
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280  280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 280  140  280  280
Totalt omfang  981  981  1019 1056

 

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer  11  12  13  14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole 
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
393  393     
Førstespråk samisk/norsk
    309   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309   
Norsk for elever med tegnspråk
      393
Norsk tegnspråk
      225
Matematikk
224  224  224  224
Naturfag  140  140  140  140
Engelsk
140  140  140  140
Fremmedspråk
225  365     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag  84  84  84  84
Geografi  56  56  56  56
Historie  169  169  169  169
Kroppsøving 168  168  168  168
Sum fellesfag  1683  1823  1683  1683
Felles programfag fra eget programområde
840  840  840  840
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
420  280  420  420
Totalt omfang  2943  2943  2943  2943

 Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.6.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 15 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon skal ordinært i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 840 av de 1260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 16.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1260 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 16) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på vg1 og vg2 også ha 140 timer på vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 15 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Tabell 16 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon.

 

Tabell 16 Programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag medier og kommunikasjon
Mediesamfunnet
  Mediesamfunnet 1 140
  Mediesamfunnet 2 140
  Mediesamfunnet 3 140
Medieuttrykk
  Medieuttrykk 1 140
  Medieuttrykk 2 140
  Medieuttrykk 3 140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for medier og kommunikasjon
Bilde
  Bilde 140
Grafisk design
  Grafisk design 140
Lyddesign
  Lyddesign 140
Tekst
  Tekst 140
Medieutvikling
  Medieutvikling 140
Mediespesialisering
  Mediespesialisering 140

3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og to år i bedrift, hvorav ett år verdiskaping (hovedmodellen). Noen utdanningsløp blir avsluttet med vg3 i skole. Det finnes noen yrkesfaglige utdanningsløp som avviker fra dette, se punktene 3.3.5 og 3.4. For øvrig henvises til vedlegg

Tabell 17a Fag- og timefordeling på vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timervg1 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Med stud.spes vg1  Samisk  Elever med tegnspråk
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk    113     
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk      45   
Norsk tegnspråk
      56 
Matematikk
84  140  84  84 
Naturfag  56  140  56  56 
Engelsk
140  140  140  140 
Fremmedspråk
  113     
Samfunnskunnskap   84     
Geografi    56     
Kroppsøving 56  56  56  56 
Sum fellesfag  336  842  381  392 
Felles programfag fra eget programområde 477    477  477 
Yrkesfaglig fordypning 13 168    140  112 
Yrkesfaglig opphenting
       
Totalt omfang  981  842  998  981 

 

Tabell 17a Fag- og timefordeling på vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timer vg2 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk
112    90  112 
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk
    45   
Norsk tegnspråk
      56 
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
       
Fremmedspråk
       
Samfunnskunnskap 84    84  84 
Geografi         
Kroppsøving 56  56  56  56 
Sum fellesfag  252  56  275  308 
Felles programfag fra eget programområde 477  477  477  477 
Yrkesfaglig fordypning 13 253  253  225  197 
Yrkesfaglig opphenting
  196    
Totalt omfang  982  982  977  982

 

Tabell 17a Fag- og timefordeling på vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram 
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonnenummer  10  11  12 
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk
112  113  90  112 
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk     90   
Norsk tegnspråk
      112 
Matematikk
84  140  84  84 
Naturfag  56  140  56  56 
Engelsk
140  140  140  140 
Fremmedspråk
  113     
Samfunnskunnskap 84  84  84  84 
Geografi    56     
Kroppsøving 112  112  112  112 
Sum fellesfag  588  898  656  700 
Felles programfag fra eget programområde 954  477  954  954 
Yrkesfaglig fordypning 13 421  253  365  309 
Yrkesfaglig opphenting
  196     
Totalt omfang  1963  1824  1975  1963

13Elever som bruker yrkesfaglig fordypning til fellesfag eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, trenger bare 420 timer i yrkesfaglig fordypning dersom de tar tre fag hvert på 140 timer. Det betyr at det totale timetallet reduseres fra 1963 timer til 1962 timer for disse elevene.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.4.1.

Felles bestemmelser

Hovedbestemmelsene knyttet til innhold og omfang i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven. Her har vi beskrevet den nærmere inndelingen i fag og bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for de egne bestemmelsene som gjelder for

 • Elever som har rett til opplæring i samisk (§ 6-3 i opplæringsloven)
 • Elever som har rett til opplæring i tegnspråk (§ 3-9 i opplæringsloven)

3.4.1 Fellesfag

3.4.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

3.4.1.2 Elever med opplæring i samisk, elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk
Elever med samisk som første- eller andrespråk

For elever som har rett til opplæring i samisk i henhold til opplæringsloven § 6-3, er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Læreplanen i samisk som andrespråk har to alternativer; samisk 2 og samisk 3.

 • Opplæring i samisk som førstespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
Elever med kvensk eller finsk som andrespråk

Det er utarbeidet en egen læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk. Opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk

For elever som har rett til opplæring i norsk tegnspråk i henhold til opplæringsloven § 3-9, er det utarbeidet egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for elever med tegnspråk, men elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

3.4.1.3 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk om ikke annet er bestemt. For elever som har rett til opplæring i/på norsk tegnspråk, er det utarbeidet en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

3.4.1.4 Matematikk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget matematikk. Denne læreplanen har to alternativ: matematikk P (1P-Y, praktisk rettet) og matematikk T (1T-Y, teoretisk rettet).

3.4.1.5 Naturfag, samfunnskunnskap/samfunnsfag og kroppsøving

Opplæringen i disse fellesfagene skal følge de fastsatte læreplanene. 

3.4.2 vg1 og vg2 i skole

Elevene skal ordinært ha totalt 1 963 timer i løpet av vg1 og vg2. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 17 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen i fellesfag og programfag på hvert årstrinn blir gitt slik det er fastsatt i tabell 17 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er bestemt i læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 17 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5 og 9), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, og 11)
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 4, 8 og 12)
 • i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til vg2 på grunnlag av vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2, 6, og 10).

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal på hvert av årstrinnene vg1 og vg2 ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 17 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 588 timer. 

Felles programfag fra eget programområde

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av to år ha 954 timer felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på vg1 etter LK20 går fram av tabell 18 og vg2 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av tabellene 19a–19j.

Yrkesfaglig fordypning

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av vg1 og vg2 ordinært ha 421 timer innenfor yrkesfaglig fordypning. Detaljerte bestemmelser er gitt av Utdanningsdirektoratet i forskrift om yrkesfaglig fordypning.

Les mer om yrkesfaglig fordypning

Tilpassede ordninger

Med samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk på vg1 og vg2
Elever med samisk som første- eller andrespråk, kvensk eller finsk som andrespråk eller norsk tegnspråk har egne timetall i yrkesfaglig fordypning. Se tabell 17.

Kryssløp fra vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering til vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Enkelte vg2 har, i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2, også inntak fra vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp).

 • Elever som har hatt 842 timer på vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, har fullført alle fellesfag som elever i yrkesfaglige utdanningsprogram har på vg2, unntatt kroppsøving. Disse elevene skal ha 196 timer med andre fag i stedet for disse fellesfagene på vg2, slik at timetallet totalt på vg2 blir minst 982 timer. Totalt skal omfanget over to år være minst 1 824 timer.
  • Elever som går fra vg1 studiespesialisering til alle andre vg2 yrkesfag skal bruke timene til faget yrkesfaglig opphenting

Felles programfag på vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram etter LK20

Tabell 18 Felles programfag på vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram
UtdanningsprogramProgramfagTimer
Bygg- og anleggsteknikk
  Arbeidsmiljø og dokumentasjon 140
  Praktisk yrkesutøvelse 337
Elektro og datateknologi
  Elektroniske kretser og nettverk 197
  Energi- og styringssystemer 280
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  Produktutvikling og produksjon 280
  Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv 197
Helse- og oppvekstfag
  Helsefremmende arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesliv i helse- og oppvekstfag 140
Håndverk, design og produktutvikling
  Materialer og teknikker 337
  Produktutvikling og skapende prosesser 140
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  Produksjon og historiefortelling 159
  Teknologiforståelse 159
  Konseptutvikling og programmering 159
Naturbruk
  Naturbasert produksjon og tjenesteyting 337
  Naturbasert næringsaktivitet 140
Restaurant- og matfag
  Bransje og arbeidsliv 140
  Råvare, produksjon og kvalitet 337
Salg, service og reiseliv
  Forretningsdrift 169
  Markedsføring og innovasjon 168
  Kultur og samhandling 140
Teknologi og industrifag
  Produksjon og tjenester 197
  Konstruksjons- og styringsteknikk 140
  Kvalitetsstyring 140

Felles programfag på vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram etter LK06

Tabellene 19a–19j viser felles programfag på vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Tabell 19a Felles programfag på vg2 bygg- og anleggsteknikk
ProgramområdeProgramfagTimer
Anleggsgartner
 Anleggsgartnerarbeid337
 Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid140
Anleggsteknikk
  Drift og vedlikehold 140
  Grunnarbeider 197
  Sikkerhetsopplæring av masseforflytningsmaskiner 140
Betong og mur
  Betong og mur 337
  Dokumentasjon og kommunikasjon 140
Klima-, energi- og miljø
  Arbeidsmiljø og dokumentasjon 140
  Praktisk yrkesutøvelse 337
Overflateteknikk
  Forbehandling og påføring 337
  Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet 140
Rørlegger
  Bransjelære 140
  Sanitærteknikk 197
  Varmeteknikk 140
Treteknikk
  Produksjon 337
  Tegning og materialvalg 140
Tømrer
  Konstruksjoner og klimaskall 197
  Materialegenskaper, varmeisolering og tetting 140
  Vinduer, dører og innvendig arbeid 140

 

Tabell 19b Felles programfag på vg2 elektro og datateknologi
ProgramområdeProgramfagTimer
Automatisering
  Automatiseringssystemer 337
  Elenergisystemer 140
Datateknologi og elektronikk
  Data- og informasjonsteknologi 197
  Elektroniske kretser og utstyr 280
Dronefag
  Operasjon og sikkerhet 300
  Nyttelast, sensorer og bearbeiding av data 177
Elenergi og ekom
  Elenergi og styresystemer 337
  Elektronisk kommunikasjon 140
Flyfag
  Elektrofag 197
  Luftfartøylære 140
  Material- og komponentlære 140
Kulde-, varmepumpe og ventilasjonsteknikk
  Elenergi- og automatisering 140
  Kulde- og varmepumpeteknikk 169
  Ventilasjonsteknikk 168

 

Tabell 19c Felles programfag på vg2 frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
ProgramområdeProgramfagTimer
Blomsterdekoratør
  Produksjon og arbeidsliv 290
  Produktutvikling, bransjelære og kommunikasjon 187
Frisør
   Hår, farge og strukturendring  220
   Kommunikasjon, klipp og frisyreforming  257
Interiør og eksponeringsdesign
   Design, teknologi og produksjon  337
   Kunde og kommunikasjon  140

 

Tabell 19d Felles programfag på vg2 helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Aktivitør
  Administrasjon 140
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesliv i aktivitørfag 197
Ambulansefag
  Ambulansemedisin 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesliv i ambulansefag 140
Barne- og ungdomsarbeiderfag
  Pedagogisk arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag 140
Fotterapi og ortopediteknikk
  Helse, funksjon og bevegelse 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk 140
Helsearbeiderfag
  Helsefremmende arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesliv i helsearbeiderfag 140
Helseservicefag
  Helse og sykdom 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesliv i helseservicefag 140
Hudpleie
  Helsefremmende arbeid 140
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesliv i hudpleiefaget 197

 

Tabell 19e Felles programfag på vg2 håndverk, design og produktutvikling
ProgramområdeProgramfagTimer
Båtbygger
  Materialer og konstruksjon 140
  Produksjon 337
Duodji
  Duodji/duodje/duedtie- og designprosesser 140
  Materialkunnskap, duodji-/duodje-/duedtie-utøvelse og kulturarv 337
Gull- og sølvsmedhåndverk
  Design og produktutvikling 140
  Gull- og sølvsmedhåndverk 337
Smed
  Design og produktutvikling 140
  Smedhåndverk 337
Søm og tekstilhåndverk
  Design og produktutvikling 140
  Produksjon og materialer 337
Trearbeid
  Arbeidsplanlegging og tegning 140
  Materialkunnskap 140
  Produksjon 197
Urmaker
  Produksjon og vedlikehold 337
  Produktutvikling 140

 

Tabell 19f Felles programfag på vg2 informasjonsteknologi og medieproduksjon
ProgramområdeProgramfagTimer
Informasjonsteknologi
  Brukerstøtte 140
  Driftsstøtte 169
  Utvikling 168
Medieproduksjon
  Design og visualisering 159
  Konseptutvikling og kommunikasjon 159
  Teknologi og produksjon 159

 

Tabell 19g Felles programfag på vg2 naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Akvakultur
  Anlegg og teknikk 140
  Biologi og miljø 140
  Drift og produksjon 197
Fiske og fangst
  Fangst og kvalitet 140
  Fartøy og redskaper 337
Heste- og dyrefag
  Drift og entreprenørskap 197
  Dyrelære og aktivitet 280
Landbruk og gartnernæring
  Forvaltning og drift 180
  Produksjon og tjenesteyting 297
Reindrift
  Reinen og dens naturmiljø 135
  Reindriftsbasert aktivitet og produksjon 190
  Økonomi og ressursforvaltning 152
Skogbruk
  Skogsdrift og maskinlære 279
  Skogskjøtsel, klima og næring 198

 

Tabell 19h Felles programfag på vg2 restaurant- og matfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Baker og konditor
  Bransje og arbeidsliv 337
  Råvare, produksjon og kvalitet 140
Kokk- og servitørfag
  Bransje og arbeidsliv 140
  Råvare, produksjon, salg og service 337
Matproduksjon
  Bransje og arbeidsliv 140
  Råvarer, produksjon og kvalitet 337

 

Tabell 19i Felles programfag på vg2 salg, service og reiseliv
ProgramområdeProgramfagTimer
Salg og reiseliv
  Forretningsdrift 159
  Innovasjon og markedsføring  159
  Kultur og kommunikasjon 159
Service, sikkerhet og administrasjon
  Administrasjon og bærekraftig drift 168
  Kommunikasjon og yrkesutøvelse 140
  Sikkerhet 169

 

Tabell 19j Felles programfag på vg2 teknologi- og industrifag
ProgramområdeProgramfagTimer
Arbeidsmaskiner
  Planlegging og kommunikasjon 140
  Reparasjon og vedlikehold 337
Bilskade, lakk og karosseri
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Karosseri- og lakkteknikk 337
Brønnteknikk
  Boring 197
  Komplettering og brønnservice 140
  Prosedyrer og praksis 140
Børsemaker
  Produksjon 277
  Produktutvikling og kvalitetssikring 200
Kjemiprosess- og laboratoriefag
  Analyse, dokumentasjon og kvalitet 140
  Kjemisk teknologi 168
  Produksjon og tjenester 169
Kjøretøy
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Verkstedarbeid 337
Maritime fag
Felles programfag maritime fag
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Skipstekniske tjenester 197
Valgfrie programfag maritime fag
  Dekk 140
  Maskin 140
Industriteknologi
  Teknologi 337
  Vedlikehold 140
Transport og logistikk
  Bransjelære 140
  Bransjeteknikk 140
  Transport, logistikk og løfteoperasjoner 197

3.4.3 Særløp – vg1 i skole og 3 års læretid

Noen utdanningsløp innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene avviker fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt tegnes etter vg1. Dette kalles særløp. Læreplanene for opplæring i bedrift har bare kompetansemål på vg3-nivå. To års opplæring kombineres med ett års verdiskaping, og lærlingene har totalt 3 års læretid i bedrift. Særløp kommer fram av tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Tabell 20 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger som følger særløp i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over to år, særløp
Kolonnenummer 1 2 3 4
  Ordinær Med stud.spes vg1 Samisk Elever med tegnspråk
Norsk 112 113    
Førstespråk samisk/norsk     90  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk     90  
Norsk for elever med tegnspråk       112
Norsk tegnspråk       112
Matematikk 84 140 84 84
Naturfag 56 140 56 56
Engelsk 140 140 140 140
Fremmedspråk   113    
Samfunnskunnskap 84 84 84 84
Geografi   56    
Kroppsøving 56 56 56 56
Sum fellesfag 532 842 600 644
Felles programfag fra eget programområde 477   477 477
Yrkesfaglig fordypning 168   140 112
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram   196    
Totalt omfang 1177 1038 1217 1233
Fellesfag

Lærlinger som følger særløp, skal ha opplæring i fellesfagene på vg2-nivå som angitt i tabell 20. Lærlinger som følger særløp er fritatt for kroppsøving på vg2, og avslutter faget etter vg1.

Yrkesfaglig fordypning

Lærlinger som følger særløp er fritatt for yrkesfaglig fordypning på vg2, og avslutter faget etter vg1.

3.4.4 Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring omfatter normalt to års opplæring i skole før opplæringen avsluttes som lærefag i bedrift med en kombinasjon av opplæring og verdiskapning (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsløp blir avsluttet med vg3 i skole. Det finnes også yrkesfaglige utdanningsløp som har vg3 i skole før de avsluttes med verdiskaping i bedrift, disse er vist i tabell 22b og 24f.

Tabell 21 Yrkesfaglige utdanningsprogram – fag- og timefordeling på vg3 i skole
Omfang i timerVg3
Kolonnenummer 1 2 3
  Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Kroppsøving 56 56 56
Felles programfag fra eget programområde 925 925 925
Totalt omfang 981 981 981

Yrkesfaglige utdanningsprogram – programfag på vg3 i skole

I noen yrkesfaglige utdanningsprogram finnes det utdanningsløp som avsluttes med vg3 i skole og fører til yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev. Andre utdanningsløp har vg3 i skole før opplæringen avsluttes i bedrift og fører til fag-/svennebrev. Det er utarbeidet programfag for vg3 i skole, se tabell 22a–22e.

 

Tabell 22a Programfag på vg3 i skole i utdanningsprogram for elektro og datateknologi
ProgramområdeProgramfagTimer
Automatiseringsfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag
  Automatiseringssystemer 645
  Elenergisystemer 140
  Mekanisk arbeid 140
Dataelektronikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag
  Installering og drift 420
  Reparasjon og vedlikehold 505
Romteknologi
Felles programfag
  Elektronikk og kommunikasjonsteknologi 140
  Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer 140
  Romfysikk 140
  Romteknologi og satellitteknikk 140
  Telemetri 140
Fellesfag
  Matematikk og naturfag som på vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se punkt 3.5.2 224
Avionikerfaget (avsluttes med læretid i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag
  Luftfartøysystemer 463
  Vedlikeholdsteknikk 322
  Flysikkerhet 140
Flytekniske fag (avsluttes med læretid i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag
  Luftfartøysystemer 478
  Vedlikeholdsteknikk 307
  Flysikkerhet 140
Maritim elektriker (avsluttes med læretid i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag   
  Elenergi 350
  Automasjon 250
  Elektronisk kommunikasjon 185
  Organisasjon og ledelse 140

 

Tabell 22b Programfag på vg3 i skole i utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
ProgramområdeProgramfagTimer
Interiør
Felles programfag
  Prosess og prosjektering 660
  Kunde og kommunikasjon 265
Eksponeringsdesign
Felles programfag
  Produksjon og konseptutvikling 660
  Bedriftskultur og markedsføring 265

 

Tabell 22c Programfag på vg3 i skole i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Fotterapi
Felles programfag
  Helse, funksjon og bevegelse 250
  Kommunikasjon og samhandling 250
  Yrkesliv i fotterapifaget 425
Apotekteknikk
Felles programfag
  Helseveiledning i apotek 371
  Kommunikasjon og samhandling 139
  Yrkesliv i apotekteknikkfaget 415
Helsesekretær
Felles programfag
  Helse og sjukdom 371
  Kommunikasjon og samhandling 184
  Yrkesliv i helsesekretærfaget 370
Tannhelsesekretær
Felles programfag
  Smittevern, tannanatomi og fysiologi 250
  Kommunikasjon og samhandling 250
  Yrkesliv i tannhelsesekretærfaget 425
Hudpleier
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 250
  Kommunikasjon og samhandling 250
  Yrkesliv i hudpleiefaget 425

  

Tabell 22d Programfag på vg3 i skole i utdanningsprogram for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Gartnernæring
Felles programfag
  Gartnernæring 981
Landbruk
Felles programfag
  Gårdsdrift 168
  Plante- og husdyrproduksjon 337
  Utmark og kulturlandskap 140
Valgfrie programfag
  Maskiner og teknologi i landbruk 140
  Økologisk landbruk  140
  Økonomi og driftsledelse 140

 

Tabell 22e Programfag på vg3 i skole i utdanningsprogram for teknologi- og industrifag
ProgramområdeProgramfagTimer
Anleggsmaskinmekanikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter vg3 i skole)
Felles programfag
  Dokumentasjon og kontroll 170
  Feilsøking, reparasjon og vedlikehold 755

 

Yrkesliv i apotekteknikkfaget

660

3.4.5 Lærlinger uten vg2 eller vg1 og vg2 i skole

Fylkeskommunen kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakter som inneholder unntak fra den fastsatte opplæringsordningen. Det betyr at lærebedriften kan ta ansvar for en større del av opplæringen i faget enn det som følger av læreplanverket. Det kan bety at opplæring som ordinært blir gitt i skole på vg1, vg2 og for noen fag vg3, i stedet blir gitt i bedrift.

Opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-7.

Tabell 23 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger uten vg2 eller vg1 og vg2 i skole i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timer Samlet timetall over to år for lærlinger uten vg1 og vg2 i skole eller vg2 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Norsk
112     
Førstespråk samisk/norsk
  90   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  90   
Norsk for elever med tegnspråk
     112
Norsk tegnspråk
     112
Matematikk
84  84  84 
Naturfag  56  56  56 
Engelsk
140  140  140 
Samfunnskunnskap 84  84  84 
Geografi       
Kroppsøving (se teksten nedenfor)      
Sum fellesfag  476  544  644 
Totalt omfang  476  544  644 

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.5. 

Fellesfag

Elever som tar vg1 og vg2 eller vg2 i bedrift, skal fortsatt likevel ha fellesfagene som framgår av tabell 23. Fylkeskommunen har ansvar for at den enkelte elev får opplæring i fellesfagene.

Opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd.

Lærlingene er fritatt fra fagene kroppsøving og yrkesfaglig fordypning når opplæringen i programfag som ordinært gis i skole skjer i bedrift. Det samme gjelder lærlinger som følger fastsatte særløp i tilbudsstrukturen (1+3).

Fritak fra kroppsøving
 • Lærlinger uten vg1, vg2 og eventuelt vg3 i skole er fritatt for kroppsøving.
 • Lærlinger uten vg2 i skole avslutter faget med standpunktkarakter på vg1.
 • Lærlinger uten vg3 i skole i lærefag som har vg3 i skole (f.eks. dataelektronikerfaget, automatiseringsfaget), avslutter faget med standpunktkarakter på vg2.
Fritak fra yrkesfaglig fordypning
 • Lærlinger uten vg1 og vg2 i skole er fritatt for yrkesfaglig fordypning på vg1 og vg2.
 • Lærlinger uten vg2 i skole er fritatt for yrkesfaglig fordypning på vg2, og avslutter faget med standpunktkarakter på vg1.

3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

3.5.1 Studieforberedende vg3 for naturbruk

Tabell 24 Fag- og timefordeling på studieforberedende vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk
Omfang i timer Vg3 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk
281     
Førstespråk samisk/norsk
  219   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  219   
Norsk for elever med tegnspråk     281 
Norsk tegnspråk
    113 
Matematikk
140  140  140 
Naturfag  84  84  84 
Engelsk
     
Samfunnskunnskap      
Historie 140  113  140 
Kroppsøving 56  56  56 
Sum fellesfag  701  831  814 
Felles programfag fra eget programområde 140  140  140 
Yrkesfaglig fordypning     27
Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram 140     
Totalt omfang  981  971 981 

 

Tabell 24 Fag- og timefordeling på studieforberedende vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk
Omfang i timer  Totalt over 3 år
Kolonnenummer   4  5  6
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk
393     
Førstespråk samisk/norsk
  309   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309   
Norsk for elever med tegnspråk     393 
Norsk tegnspråk
    225 
Matematikk
224  224  224 
Naturfag   140  140  140 
Engelsk
140  140  140 
Samfunnskunnskap/samfunnsfag
84  84  84 
Historie 140  113  140 
Kroppsøving 168  168  168 
Sum fellesfag  1289  1487  1514 
Felles programfag fra eget programområde 1094  1094  1094 
Yrkesfaglig fordypning 421  365  336 
Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram 140     
Totalt omfang  2944  2946  2944

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.5.


Utdanningsprogram for naturbruk har et eget studieforberedende vg3 som bygger på vg1 og vg2 i utdanningsprogrammet eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Elevene på studieforberedende vg3 for naturbruk skal ordinært ha totalt 981 timer i løpet av dette året. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 24 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 24 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og programfag.

I tabell 24 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk (kolonne 2 og 5).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 24, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.
 • I historie følger opplæringen læreplanen gjeldende for vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • Etter samisk fag- og timefordeling skal opplæringen i historie følge egen samisk læreplan gjeldende for vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • De særlige bestemmelsene for fellesfaget matematikk for elever som tar matematikk programfag, står under punkt 3.3.1.4.
Programfag

Elevene på de studieforberedende vg3 i utdanningsprogram for naturbruk skal i løpet av opplæringen ordinært ha 280 timer programfag.

 • Programfag fra eget programområde. 140 av de 280 timene skal brukes til felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på vg3 naturbruk går fram av tabell 22. Felles programfag på vg3 medier og kommunikasjon går fram av tabell 25.
 • Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram. 140 av de 280 timene skal brukes til programfag som finnes enten i eget programområde eller i noen av de andre programområdene innenfor de fem studieforberedende utdanningsprogram, dvs. utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende vg3 naturbruk står i tabell 27. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende vg3 medier og kommunikasjon står i tabell 25.
Tilpassede ordninger

Yrkesfaglig fordypning på vg1 og/eller vg2 brukt til fellesfag eller programfag
Elever som på vg1 og/eller vg2 har brukt av timer fra yrkesfaglig fordypning til fellesfag/programfag, må på vg3 ta et tilsvarende timetall i programfag enten fra eget utdanningsprogram eller fra studieforberedende utdanningsprogram. Det totale timetallet på vg3 skal ordinært være 981 timer, og det ordinære totale timeomfanget over tre år skal være 2 944 timer.

Med samisk, kvensk, finsk og norsk tegnspråk på vg3
Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til valg av programfag på vg3 påbygging. Se tabell 24.

Med norsk tegnspråk på vg3
Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til yrkesfaglig fordypning på vg3. Se tabell 24. Andre elever skal ikke ha yrkesfaglig fordypning på vg3.

Programfag som inngår i studieforberedende vg3 i utdanningsprogram for naturbruk

Tabell 25 Programfag på studieforberedende vg3 for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Felles programfag
  Naturforvaltning 140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for vg3 naturbruk
  Bruk og vern av natur 140
  Feltarbeid i naturbruk 140
  Naturbasert næringsutvikling 140

3.5.2 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Tabell 26 Fag- og timefordeling på vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerVg3   
Kolonnenummer 1 2 3 4
  Ordinær Med stud.spes vg1 Samisk Elever med tegnspråk
Norsk
281 280    
Førstespråk samisk/norsk
    219  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    219  
Norsk for elever med tegnspråk
      281
Norsk tegnspråk
      113
Matematikk
140 84 140 140
Naturfag 84   84 84
Engelsk
       
Fremmedspråk
       
Samfunnskunnskap/samfunnsfag
       
Geografi        
Historie 140 140 113 140
Kroppsøving 56 56 56 56
Sum fellesfag 701 560 831 814
Felles programfag fra eget programområde        
Yrkesfaglig fordypning       27
Programfag fra utdanningsprogram for studiespes. 140 140    
Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram   140    
Totalt omfang 841 840 831 841

 

Tabell 26 Fag- og timefordeling på vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over 3 år
Kolonnenummer 5 6 7 8
  Ordinær Med stud.spes vg1 Samisk Elever med tegnspråk
Norsk
393 393    
Førstespråk samisk/norsk
    309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309  
Norsk for elever med tegnspråk       393
Norsk tegnspråk
      225
Matematikk
224 224 224 224
Naturfag 140 140 140 140
Engelsk
140 140 140 140
Fremmedspråk
  113    
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 84 84 84 84
Geografi   56    
Historie 140 140 113 140
Kroppsøving 168 168 168 168
Sum fellesfag 1289 1458 1487 1514
Felles programfag fra eget programområde 954 477 954 954
Yrkesfaglig fordypning 421 253 365 336
Programfag fra utdanningsprogram for studiespes. 140 140    
Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram   336    
Totalt omfang 2804 2664 2806 2804

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk under punkt 3.3.1.


Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan etter vg1 og vg2 ta vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette gjelder elever på alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Vg1 og vg2 må være fra samme utdanningsprogram eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 841 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 26 hvordan disse timene skal fordeles på fag. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 26 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 26 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 5), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 3 og 7).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 4 og 8).
 • som i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til vg2 på grunnlag av vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 26, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.1.
 • Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie.
 • Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Elever på vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ha fellesfaget matematikk på 140 timer: praktisk matematikk (2P-Y).

Elever på vg3 påbygging kan velge programfag i matematikk samtidig med fellesfaget i matematikk.

Det vises til punkt 3.3.1.4 for mulige kombinasjoner som gir generell studiekompetanse. Elever på yrkesfag kan i stedet for å følge det yrkesfaglige tilbudet i matematikk, velge det studieforberedende tilbudet.

Programfag

Elevene på vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ordinært ha 140 timer programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering, se tabell 5 og 6.

Tilpassede ordninger

Yrkesfaglig fordypning på vg1 og/eller vg2 brukt til fellesfag eller programfag
Elever som på vg1 og/eller vg2 har brukt av timene som er satt av til yrkesfaglig fordypning til fellesfag/programfag, må på vg3 ta et tilsvarende antall timer i programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene og/eller felles programfag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det totale timetallet på vg3 skal ordinært være 841 timer, og det ordinære samlede timeomfanget over tre år skal være 2 804 timer.

Med samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk på vg3
Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering på vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se tabell 26.

Med norsk tegnspråk på vg3
Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til yrkesfaglig fordypning på vg3 påbygging. Se tabell 22 (kolonne 3). Andre elever skal ikke ha yrkesfaglig fordypning på vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Med kryssløp fra vg1 studieforberedende utdanningsprogram til vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Enkelte vg2 har i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 også inntak fra vg1 i studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp). Disse elevene har fullført fellesfaget naturfag og skal ha færre timer i fellesfaget matematikk. Disse elevene skal i stedet ha 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram på vg3, se tabell 26 (kolonne 2 og 6).

3.5.3 Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som en del av ungdomsretten , har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (vg4). Det samme gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen innen utgangen av det året de fyller 24 år. Retten gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere. Fag- og timefordelingen er beskrevet i tabell 27. Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-67 tredje ledd, er ikke omfattet av retten til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

Opplæringsloven § 3-1.

Tabell 27 Fag- og timefordeling vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerVg4 påbygging  
Kolonnenummer 1 2 3
  Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Norsk
281    
Førstespråk samisk/norsk
  219  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  219  
Norsk for elever med tegnspråk
    281
Norsk tegnspråk
    113
Matematikk
140 140 140
Naturfag 84 84 84
Engelsk
     
Samfunnskunnskap      
Kroppsøving      
Historie 140 113 140
Sum fellesfag 645 775 758
Felles programfag fra eget programområde      
Yrkesfaglig fordypning      
Totalt omfang 645 775 758

 

Tabell 27 Fag- og timefordeling vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerTotalt
Kolonnenummer 4 5 6
  Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Norsk
393    
Førstespråk samisk/norsk
  309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309  
Norsk for elever med tegnspråk
    393
Norsk tegnspråk
    225
Matematikk
224 224 224
Naturfag 140 140 140
Engelsk
140 140 140
Samfunnskunnskap 84 84 84
Kroppsøving 112 112 112
Historie 140 113 140
Sum fellesfag 1233 1431 1458
Felles programfag fra eget programområde 954 954 954
Yrkesfaglig fordypning 421 365 309
Totalt omfang 2608 2750 2721

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.1


Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 645 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 27 hvordan disse timene skal fordeles på fag.

Tabell 27 har kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), kolonner for elever som har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2 og 5) og kolonner for elever som har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3 og 6).

Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som framgår av fag- og timefordelingen i tabell 27, dvs. ordinært minst 645 timer. Fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk og naturfag er nærmere beskrevet under punkt 3.3.1. Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie. Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer. Se omtale under punkt 3.5.2.

3.5.4 Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det normale grunnlag for opptak til høyere utdanning for de med yrkeskompetanse med eller uten fag-/svennebrev. Følgende fag fra videregående opplæring inngår i kravene:

 • Norsk, 393 timer
 • Engelsk, 140 timer
 • Matematikk, 224 timer
 • Naturfag, 140 timer
 • Samfunnskunnskap, 84 timer
 • Historie, 140 timer

Normalt vil dette si at det i tillegg til ordinær opplæring på vg1 og vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram kreves norsk med 280 timer, matematikk med 140 timer, naturfag med 84 timer og historie med 140 timer.

Søkere med relevant fagbrev eller svennebrev kan tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning uten at kravet til generell studiekompetanse er oppfylt.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}