Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2021

Endringer

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2020 

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående opplæring. Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2021-2022, går fram av vedleggene til dette rundskrivet.

For skoleåret 2021-2022 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen:

Endringer på 1.–10. trinn

For 1.-9. trinn ble nye læreplaner i alle fag innført fra 1.8.2020. For 10. trinn innføres nye læreplaner fra 1.8.2021.

Endringer i videregående opplæring

Læreplaner for LK20 innføres trinnvis, slik at elever på vg3 følger læreplanene for LK06 skoleåret 2021-2022. Vg1 og vg2 følger nye læreplaner i alle fag. Innføringstakt og overgangsordninger mellom LK06 og LK20 finner du på udir.no.

Nytt på utdanningsprogram for studiespesialisering:
  • Programmering og modellering X (84 timer) er nytt valgfritt programfag på programområde for realfag.
  • Læreplanen i engelsk programfag har fått to nye programfag som erstatter dagens tre programfag. Engelsk 1 innføres høsten 2021, engelsk 2 innføres høsten 2022.
  • Læreplanen i antikkens språk og kultur er nå delt i to læreplaner: antikkens kultur og latin eller gresk. Kombinasjoner med to av de tre programfagene vil gi fordypning innenfor samme fagområde.
  • Programfagene i politikk, individ og samfunn har fått egne læreplaner. Det gjelder fagene sosiologi og sosialantropologi, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter og samfunnsgeografi. Kombinasjoner med to av de fire programfagene vil gi fordypning innenfor samme fagområde.
  • Fagområdet matematikk, med programfagene matematikk S og matematikk R, inngår både i programområde for realfag og programområde for samfunnsfag, språk og økonomi fra skoleåret 2021-2022, i takt med innføringen av LK20-læreplanene i fagene.
Nytt på yrkesfaglige utdanningsprogram:
  • I den nye tilbudsstrukturen har det kommet flere nye programområder på vg2 og noen av programområdene har fått nye navn. Disse endringene finner du i kap.3.1 og tabell 19 i dette rundskrivet og på udir.no.
  • Timefordelingen for engelsk og norsk er endret for yrkesfaglige utdanningsprogram, slik at alle engelsktimene samles på vg1 og alle norsktimene samles på vg2. Det totale timetallet i norsk og engelsk er ikke endret.
  • Årstimetallene i en del av programfagene er endret, men summen av årstimene totalt er den samme.
  • Ved en feil manglet kryssløp fra vg1 teknologi- og industrifag til vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk i utdanningsprogram for elektro og datateknologi i tilbudsstrukturen fra 2018. Dette er nå rettet opp i og kryssløpet vil være gjeldende for skoleåret 2021–2022. Elever som har gått vg1 teknologi- og industrifag skoleåret 2020–21 kan søke opptak til vg2 kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk.

Nye læreplaner og ny tilbudsstruktur skoleåret 2021-2022

Fra 1.8.2021 innføres det nye læreplaner for grunnskolen 10. trinn og for videregående opplæring vg2. 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}