Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2020

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2019.

Innhold

Udir-1-2020

Udir-1-2020: Vedlegg 1

Udir-1-2020: Vedlegg 1

Udir-1-2020: Vedlegg 1

Udir-1-2020: Vedlegg 2

Endringer

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv Udir-01-2019 

Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 i grunnskole og i videregående opplæring. Bestemmelser om fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen som gjelder skoleåret 2020-2021, går fram av vedleggene til dette rundskrivet.

For skoleåret 2020-2021 er det gjort følgende endringer i fag- og timefordelingen og tilbudsstrukturen:

Endringer på 1.–10. trinn

For 1.-9. trinn blir nye læreplaner i alle fag innført fra 1.8.2020. For 10. trinn blir nye læreplaner først innført fra 1.8.2021, med unntak av læreplaner i valgfag som innføres fra 1.8.2020. Elever på 10. trinn skal altså benytte læreplaner fra LK06 skoleåret 2020-21 i alle fag unntatt i valgfag.

Enkelte fag endrer navn i forbindelse med LK20:

 • Engelsk for hørselshemmede endrer navn til engelsk for elever med tegnspråk
 • Norsk for hørselshemmede endrer navn til norsk for elever med tegnspråk

Enkelte valgfag endrer navn i forbindelse med innføringen av nye læreplaner 1.8.2020. Se kapittel 2.1.2.

Endringer i videregående opplæring

Læreplaner for LK20 innføres trinnvis, slik at elever på Vg2 og VG3 følger læreplanene for LK06 skoleåret 2020-2021. Vg1 følger nye læreplaner i alle fag.

Tilbudsstrukturen på Vg1 yrkesfag endres. Fire nye utdanningsprogram innføres fra skoleåret 2020-2021:

 • Håndverk, design og produktutvikling
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Som følge av Fagfornyelsen har noen yrkesfaglige utdanningsprogram endret navn:

 • Elektrofag endrer navn til Elektro og datateknologi
 • Teknikk og industriell produksjon endrer navn til Teknologi- og industrifag

Endringer i fellesfag som følge av Fagfornyelsen:

 • Samfunnsfag i videregående opplæring endrert navn til samfunnskunnskap*
 • Engelsk for hørselshemmede endrer navn til engelsk for elever med tegnspråk
 • Norsk for hørselshemmede endrer navn til norsk for elever med tegnspråk.
 • Timefordelingen for engelsk og norsk er endret for yrkesfaglige utdanningsprogram, slik at alle engelsktimene samles på Vg1 og alle norsktimene samles på Vg2. Det totale timetallet i norsk og engelsk er ikke endret.

Endringer i programfag på yrkesfag Vg1 som følge av Fagfornyelsen:

 • Flere programfag i Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram endrer navn (se kap 3.1 og tabell 18).
 • Årstimetallene i programfagene er endret, men summen av årstimene totalt er den samme.

* I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Nye læreplaner og ny tilbudsstruktur skoleåret 2020-2021

Fra 1.8.2020 innføres det nye læreplaner for grunnskolen 1. - 9. trinn og videregående opplæring Vg1. Samtidig innføres også ny tilbudsstruktur for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen

1.1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet

All opplæring i fag skal være etter læreplanene for Kunnskapsløftet. Fornyede læreplaner for Kunnskapsløftet (LK20) blir trinnvis innført. For 1.-9. trinn og Vg1 blir de nye læreplanene (LK20) innført august 2020. For 10. trinn og Vg2 blir fornyede læreplaner (LK20) innført august 2021, og for Vg3 august 2022. Unntak for 10. trinn er læreplanene i valgfagene som innføres fra august 2020.

Oppdaterte læreplaner. 

Tabellene i dette rundskrivet viser hvilke fag elevene skal ha. Både læreplaner og tabellene med fag- og timefordelinger er forskrifter.

1.2 60-minutters enheter

Timetallet er fastsatt som 60-minutters enheter for hovedtrinn i grunnskolen og for årstrinn i videregående opplæring.

1.3 Omdisponering av inntil 25 prosent av timetallet i fag for enkeltelever

Skoleeier kan omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag for enkeltelever. Omdisponeringen skal kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for eleven. Den enkelte elev eller forelder må samtykke til omdisponeringen. Omdisponeringen av timer forutsetter at eleven får opplæring i alle kompetansemålene i læreplanene for fag. Hvis eleven ikke skal få opplæring i alle kompetansemålene, må regelverket for spesialundervisning følges. 

Skoleeier kan ikke omdisponere timer for hele grupper av elever eller skoler innenfor denne ordningen. 

Omdisponeringen er ikke en rettighet, men forutsetter en administrativ beslutning, ikke et enkeltvedtak. Skoleeier avtaler omdisponering av timer skriftlig med eleven eller foreldrene. Avtalen skal vanligvis ikke vare lenger enn for ett skoleår av gangen og med utgangspunktet i timetallet i fagene på hvert årstrinn. 

I særlige tilfeller kan skoleeier i grunnskolen, på grunnlag av lokalt fastsatt fordeling av timer på årstrinn, omdisponere innenfor de nivåene det er fastsatt kompetansemål for (etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn) for den enkelte elev1.


1) Hovedregelen er at omdisponeringer skal skje for ett skoleår om gangen, men i grunnskolen kan en lage en omdisponeringsplan for 1. + 2. under ett, for 3. + 4. under ett, for 5. + 6. + 7. under ett og for 8. + 9. + 10. under ett, men bare i særlige tilfeller.

1.4 Valg av fag som skoler/skoleeiere tilbyr

Flere steder er det beskrevet at elever kan velge fag. I tillegg til de vilkårene som er beskrevet til hvert valg, må valgene skje innenfor de fagene som skoler/skoleeiere tilbyr. For eksempel gjelder dette valg av fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag og valgfag på ungdomstrinnet, og valg av programfag i videregående opplæring. 

Forskrift til opplæringsloven §§ 1-9 og 1-10.

1.5 Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige kompetanse i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. 

Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal få opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, opplæring etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid, eller særskilt opplæring etter ordinær læreplan i norsk. Når elevene ikke lenger har rett til særskilt språkopplæring, skal de følge ordinær læreplan i norsk.

Elever som har rett til særskilt språkopplæring har også etter behov, rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring (opplæring i fag på to språk). Morsmålsopplæringen skal følge læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Når elevene er i stand til å følge den ordinære opplæringen på norsk, har de ikke lenger rett på opplæring i morsmål. 

Morsmålsopplæringen kommer i tillegg til den vanlige opplæringstiden og gis innenfor en lokalt fastsatt timeramme. 

Opplæringsloven §§ 2-8 og 3-12. 

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Det er utarbeidet læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Elever med et annet morsmål enn samisk og norsk, som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven §§ 2-8 eller 3-12, kan få opplæring etter denne læreplanen hvis de ikke har tilstrekkelige kompetanse til å følge opplæringen etter den ordinære læreplanen i norsk, eller læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid. Når elevene ikke lenger har rett til særskilt språkopplæring, skal de følge ordinær læreplan i norsk.

Det er utviklet kartleggingsmateriell i tilknytning til læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Dette skal gjøre det enklere å avgjøre hvilket nivå eleven er på og dermed gi bedre grunnlag for å gi tilpasset opplæring. Kartleggingsmateriellet skal også gjøre det enklere å avgjøre når eleven har tilstrekkelig kompetanse i norsk til å kunne følge opplæringen etter den ordinære læreplanen i norsk. 

Innføringstilbud

Kommunen/fylkeskommunen kan organisere særskilte opplæringstilbud/ innføringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler.

Ordningen med innføringstilbud er frivillig for skoleeier og gjelder bare for nyankomne elever. 

Opplæring i et innføringstilbud må fremgå av den enkelte elevs enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 (grunnskolen) og § 3-12 (videregående opplæring). 

I enkeltvedtaket om innføringstilbud kan det gjøres avvik fra læreplanverket for den aktuelle eleven. Dette innebærer at det kan gjøres avvik fra læreplanene, fag- og timefordelingen og vurdering. Dette kan bare gjøres på bakgrunn av den enkelte elevens behov og kun i den utstrekning det er nødvendig for å ivareta elevens behov

Skolen/skoleeier må informere om eventuelle konsekvenser ved avvik fra læreplanverket. 

Opplæringsloven § 2-8 femte ledd og § 3-12 femte ledd 

Norsk i videregående opplæring for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring gjelder for elever i videregående opplæring, privatister og deltakere i videregående opplæring spesielt organisert for voksne.

2. Grunnskolen

2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen

2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn

Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene til andre fag. Det innebærer at den nasjonale fag- og timefordelingen for 1.-10.trinn vil være veiledende for inntil 5 prosent av timene. Minstetimetallet i det enkelte fag vil være på 95 prosent, mens inntil 5 prosent av timene kan omdisponeres fra et fag til et eller flere andre fag. Elevene har fremdeles rett til samlet minstetimetall som fremgår av tabellene 1, 2 og 3. 

Det er opp til skoleeier å bestemme fordelingen av de fleksible timene på det enkelte årstrinn. Omdisponering av timer mellom fag kan likevel bare skje innenfor de enkelte hovedtrinnene. Med hovedtrinn mener vi 1.-4., 5.-7. og 8.–10. årstrinn, jf. tabell 1,2 og 3. 

Hvis skoleeier benytter seg av muligheten for å omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene, skal den endrede fag- og timefordelingen fastsettes som en lokal forskrift. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-1 andre ledd 

2.1.2 Valgfag for elever på ungdomstrinnet

Det er skoleeier som bestemmer hvilke valgfag den enkelte skole skal tilby. Skoleeier plikter å sette i gang to ulike valgfag per skoleår ved hver skole. 

Timene som er avsatt til valgfag kan i stedet brukes til å ta fag fra videregående opplæring (jf. punkt 2.1.5). 

Følgende valgfag tilbys skoleåret 2020-2021:

 • Demokrati i praksis
 • Design og redesign
 • Friluftsliv (tidligere Natur, miljø og friluftsliv)
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Idéer og praktisk forskning (tidligere Forskning i praksis) 
 • Innsats for andre
 • Internasjonalt samarbeid
 • Kulturarv (tidligere Levande kulturarv)
 • Medier og kommunikasjon (tidligere Media og informasjon) 
 • Praktisk håndverksfag
 • Produksjon for scene (tidligere Sal og scene)
 • Programmering
 • Reiseliv
 • Teknologi og design (tidligere Teknologi i praksis 
 • Trafikk
 • Utvikling av produkter og tjenester (tidligere Produksjon av varer og tjenester)

Forskrift til opplæringsloven § 1-14 og § 1-15. 

Rundskriv Udir 7-2012

2.1.3 Fastsatt timetall

Det er fastsatt et samlet minstetimetall for elever på 1.-7. trinn og for elever på 8.-10. trinn som elevene har rett til. Skoleeier har plikt til å gi dette timetallet, men står fritt til å tilby flere timer.

Friskoler som er godkjent for å følge LK06 fullt ut, jf. forskrift til friskoleloven §2A-4b, står også fritt til å tilby flere timer. Et utvidet timetall utløser ikke økt tilskudd, og timene kan kun brukes til opplæring etter læreplanene i Kunnskapsløftet. Fag- og timefordelingen fastsettes av skolens styre. Friskoler som er godkjent for å drive etter alternative læreplaner, jf. forskrift til friskoleloven §§ 2A-2, 2A-3, 2A-4 og 2A-4a, må få fag- og timefordelingen godkjent som en del av skolens læreplaner.

Timetallet i fag er fastsatt for hovedtrinn. For alle fag unntatt norsk/samisk, matematikk, engelsk og naturfag er timetallet fastsatt for barnetrinnet (1.-7. årstrinn) og for ungdomstrinnet (8.-10. årstrinn). For fagene norsk/samisk, matematikk, engelsk og naturfag er timene fastsatt for 1.-4. årstrinn, 5.-7. årstrinn og 8.-10. årstrinn. På 5.-7. trinn er det avsatt 76 timer til fysisk aktivitet. 

Timetallet i fag er gjort veiledende med inntil 5 prosent, jf. punkt 2.1.1, men elevene skal likevel ha det samlede minstetimetallet. Innenfor minstetimetallet fastsetter skoleeier fag- og timefordelingen på årstrinn. Den enkelte skole har frihet til å tilrettelegge undervisningsenheter innenfor det fastsatte timetallet. Dersom skoleeier har gjort bruk av 5 prosent fleksibilitet (jf. punkt 2.1.1), må skolen følge den lokale fag- og timefordelingen som skoleeier har fastsatt.

2.1.4 Fremmedspråk, fordypning, arbeidslivsfag

Det er en felles læreplan i fremmedspråk som gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, finsk eller tegnspråk kan være fremmedspråk for elever som ikke har språket som første- eller andrespråk. 

Elever på 8.–10. årstrinn skal enten ha arbeidslivsfag, fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk. 

Når en elev har valgt enten arbeidslivsfag, fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk, skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn kan elevene, i samråd med skolen, gjøre omvalg. Når særlige hensyn tilsier det, kan skoleeier innvilge overgang på et senere tidspunkt. Uansett når omvalget foretas, skal eleven ved slutten av 10. årstrinn bare vurderes i det nye faget og etter fastsatte kompetansemål etter 10. årstrinn. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 første ledd.

Hvilke fremmedspråk skal skoleeier tilby?

Skoleeier skal tilby opplæring i fremmedspråk etter læreplanen i fremmedspråk på nivå I i minst ett av de fire språkene tysk, fransk, spansk eller russisk. I tillegg kan skoleeier tilby andre språk, også ikke-europeiske, etter samme læreplan. Skoleeier bestemmer hvilke fremmedspråk elevene skal få tilbud om, og hvordan tilbudet/tilbudene skal organiseres. Elever som velger fremmedspråk på ungdomstrinnet, må velge ett av de fremmedspråkene som skoleeier tilbyr. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 andre ledd. 

Fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk

Muligheten til fordypning i engelsk, norsk, samisk eller matematikk er et alternativ for elever som ønsker å øke sin kompetanse i ett av disse fagene i stedet for å begynne med et nytt fremmedspråk. Skoleeier bestemmer hvilke fordypningsfag elevene skal få tilbud om, og hvordan dette skal organiseres. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-8 tredje ledd. 

Konsekvenser for elever som velger fordypning i norsk, engelsk, samisk eller matematikk eller arbeidslivsfag

Elever som ikke er fritatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, skal begynne med ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring ved studieforberedende utdanningsprogram. Disse elevene skal, i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2, ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. Timer til valgfrie programfag på Vg3 reduseres tilsvarende. Se egne kolonner i tabellene 4, 7, 9, 13 og 15. 

Elever med opplæring i samisk, kvensk eller finsk, og som ikke har fremmedspråk i grunnskolen, kan velge fremmedspråk i videregående opplæring. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-10.

Krav til fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram
Ungdomsskolen Med fremmedspråk i ungdomskolen, nivå I Uten fremmedspråk i ungdomsskolen 
Videregående opplæring(vgo) Fortsetter med samme fremmedspråk i vgo som i ungdomsskolen Starter med et nytt fremmedspråk i vgo  Obligatorisk med fremmedspråk på nivå II 
Vg1 Fremmedspråk, nivå II  Fremmedspråk, nivå I  Fremmedspråk, nivå I+II 
Vg2  Fremmedspråk, nivå II Fremmedspråk, nivå I  Fremmedspråk, nivå I+II
Vg3      Fremmedspråk, nivå I+II

Forklaring til tabellen:

Vi viser til punkt 3.3.1.3.

Elever som har hatt nivå I et fremmedspråk i grunnskolen, og som fortsetter med opplæring i det samme språket i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II i videregående skole. 

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket. 

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen skal ha fremmedspråk på nivå II på studieforberedende utdanningsprogram. Opplæringen er lagt over tre år. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-10. 

2.1.5 Tilbud om fag fra videregående opplæring for elever på ungdomstrinnet

Elever som har tilstrekkelig kompetanse i grunnskolefag kan følge opplæringen i ett eller flere fellesfag eller programfag på videregående nivå. Fagene på videregående nivå må bygge på fag i grunnskolen. 

Kommunen gjør enkeltvedtak om at eleven på ungdomstrinnet skal ta et eller flere fag i videregående opplæring. Statsforvalteren er klageinstans. Før kommunen gjør enkeltvedtaket, skal det innhentes samtykke fra eleven eller foreldrene til eleven. 

Elever som følger opplæring på videregående nivå kan ta i bruk timene i valgfag, og inntil 60 % av timene i faget utdanningsvalg til denne opplæringen. 

Eleven skal ha underveisvurdering og sluttvurdering etter kapittel 3 i faget, både på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Elever på ungdomstrinnet som avslutter et fag tidligere enn det som følger av fag- og timefordelingen og læreplanen, skal være med i trekket til eksamen i faget det opplæringsåret faget blir avsluttet. Om eleven blir trukket ut til eksamen, kommer denne eksamenen i tillegg til de eksamener som departementet har fastsatt at eleven skal ha på 10. årstrinn. 

Forskrift til opplæringsloven § 1-15 og § 3-25

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013

2.1.6 Fysisk aktivitet

Elever på 5.-7. årstrinn har rett til jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Til sammen utgjør dette 76 timer. Formålet er å legge til rette for en mer variert og aktiv skoledag for alle elever uavhengig av funksjonsnivå. Aktiviteten er ikke ment å være opplæring i fag, men skal omfattes av retten og plikten til grunnskoleopplæring.

Forskrift til opplæringsloven § 1-1a.

2.1.7 Fleksibel time

Fag- og timefordelingen for 1.–7. trinn omfatter 38 fleksible timer. Disse timene skal brukes til opplæring i de fagene og på det trinnet skoleeier mener er mest tilrådelig ut fra lokale behov. De fleksible timene må brukes på fag som inngår i fag- og timefordelingen i tabell 1, 2 eller 3.

2.1.8 Særskilt for elever med opplæring i samisk, kvensk eller finsk

Det er utarbeidet spesielle fag- og timefordelinger for elever som følger Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk (Kunnskapsløftet samisk), jf. punkt 2.3.

Elever som ikke følger Kunnskapsløftet samisk, men skal ha opplæring i samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk, skal følge ordinær fag- og timefordeling etter tabell 1 med tilpasninger (jf. punkt 2.2).

2.1.8.1 Fritak fra fremmedspråk/fordypning

Elever som får opplæring etter læreplaner i samisk som første- eller andrespråk er unntatt fra kravet om opplæring i fremmedspråk/fordypning. Elever som får opplæring etter læreplaner i samisk som første- eller andrespråk har likevel rett til opplæring i fremmedspråk eller fordypning dersom de ønsker det.

Elever som følger læreplanen i kvensk eller finsk som andre språk kan etter søknad få fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk/fordypning.

Forskrift til opplæringsloven § 1-9.

2.1.8.2 Læreplaner for elever med opplæring i samisk, kvensk eller finsk

Læreplan i samisk

Elever med opplæring i samisk følger enten læreplan i samisk som førstespråk eller læreplan i samisk som andrespråk. Elever som følger læreplan i samisk som andrespråk, må velge samisk 2, 3 eller 4.

Norsk for elever med samisk som førstespråk eller andrespråk

Elever som har opplæring i samisk som førstespråk, følger normalt læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever med opplæring i samisk som andrespråk følger ordinær læreplan i norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk

Elever med opplæring i kvensk eller finsk følger læreplanen i kvensk eller finsk som andrespråk. Elever med opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk følger ordinær læreplan i norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

2.1.8.3 Samisk og norsk som førstespråk

Elever kan få opplæring i både samisk og norsk som førstespråk.

Skoleeier fastsetter hvordan tilbudet skal organiseres. For å oppnå tilstrekkelig timetall i begge språkene, gis skoleeier myndighet til å omdisponere inntil 5 prosent fra andre fag til samisk og norsk. Dette kommer i tillegg til den generelle fleksibiliteten på 5 prosent (jf. punkt 2.1.1). Elever med to førstespråk bør få tilbud om timer i tillegg til ordinært timetall. Tilrettelegging av tid skal drøftes med eleven og foreldrene.

2.2 Ordinær fag- og timefordeling

Fag- og timefordelingen i tabell 1 gjelder for alle som ikke skal ha spesiell fag- og timefordeling (jf. punkt 2.3 og 2.4). 

Tabell 1 Ordinær fag- og timefordeling for elever på 1.-10.trinn skoleåret 2020-20212
Fag/trinn1.–4.
trinn
5.–7.
trinn
Sum8.–10.
trinn
Sum
grunnskole
KRLE 427 153 580
Norsk 931 441 1372 398 1770
Matematikk 560 328 888 313 1201
Naturfag 187 179 366 249 615
Engelsk 138 228 366 222 588
Fremmedspråk /
fordypning/arbeidslivsfag
0 222 222
Samfunnsfag    385  249  634
Kunst og håndverk    477  146  623
Musikk    285  83  368
Mat og helse    114  83  197
Kroppsøving    478 223   701
Valgfag3    0  171 171 
Utdanningsvalg     0  110 110 
Fleksibel time    38  0  38
Fysisk aktivitet   0  76  76  0 76 
Samlet minstetimetall     5272  2622  7894

 


2 Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag til andre fag, jf. punkt 2.1.1. Elevene har fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet.

3 Timetallet i valgfag skal fordeles med 57 timer på hvert trinn.

2.2.1 Særskilt for elever med opplæring i samisk, kvensk eller finsk som andrespråk

Elever som har opplæring i samisk som første- eller andrespråk, eller kvensk eller finsk som andrespråk og ikke følger Kunnskapsløftet-Samisk, skal følge ordinær fag- og timefordeling etter tabell 1.

Elevene følger læreplanene i samisk som første- eller andrespråk. Opplæringen i kvensk eller finsk følger læreplanen i kvensk eller finsk som andrespråk. Elever som har opplæring i samisk som førstespråk følger normalt læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever med opplæring i samisk som andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk følger læreplanen i norsk, med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Opplæringen i alle andre fag skal følge læreplanene i Kunnskapsløftet.

Skoleeier bestemmer organiseringen av opplæringen i samisk eller kvensk eller finsk og eventuelt fremmedspråk, men skal drøfte ulike løsninger med eleven og foreldrene.

For elever med samisk, kvensk eller finsk på barnetrinnet

Elever som har opplæring i samisk, kvensk eller finsk skal ha minst 1562 timer samlet i første- og andrespråket fordelt på minst 954 timer til førstespråket og minst 608 timer til andrespråket. Dette er 190 timer mer enn ordinære elever har i norsk (jf. tabell 1). Organiseringen av opplæringen i samisk, kvensk eller finsk kan gjøres på ulike måter:

1. Elever med samisk, kvensk eller finsk kan ha 190 timer mer enn ordinære elever (samlet timetall 5234 + 190 = 5424)
2. Den ordinære ordningen med inntil 5 prosent fleksibilitet (jf. punkt 2.1.1) kan brukes til opplæring i samisk, kvensk eller finsk
3. Ordningene i punkt 1 og punkt 2 kan kombineres: Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag (jf. punkt 2.1.1) kan kombineres med tilleggstimer

For elever med samisk, kvensk eller finsk på ungdomstrinnet

Elever som har opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk, men kan likevel velge fremmedspråk.

Elever som får opplæring etter læreplanen i kvensk eller finsk som andrespråk, kan søke om fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk/fordypning. I timene som er fastsatt for fremmedspråk/fordypning, skal elever som har fått fritak, ha opplæring i norsk og/eller kvensk eller finsk. Skoleeier bestemmer hvilke språk eleven skal ha opplæring i, og hvordan tilbudet skal organiseres.

Elever som har opplæring i samisk, kvensk eller finsk skal ha minst 512 timer i første- og andrespråket fordelt på minst 284 timer til førstespråket og minst 228 timer til andrespråket. Dette er 114 timer mer enn ordinære elever har i norsk (jf. tabell 1). Organiseringen av opplæringen i samisk

vil avhenge av om eleven velger fremmedspråk eller ikke. For elever som ikke velger fremmedspråk, omdisponeres timer fra dette faget til første- og andrespråket.

Elever med samisk, kvensk eller finsk kan velge et lavere minstetimetall i fremmedspråk enn 222 timer, men ikke lavere enn 190 timer. For elever som velger fremmedspråk/fordypning kan timer til dette faget organiseres på ulike måter:

 1. Skoleeier kan gi inntil 114 timer tillegg til ordinært minstetimetall.
 2. Den generelle ordningen med omdisponering av 5 prosent av timetallet kan brukes til fremmedspråk (jf. punkt 2.1.1).
 3. Punkt 1 og punkt 2 kan kombineres. Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag (se punkt 2.1.1) kan kombineres med tilleggstimer

2.3 Fag- og timefordeling etter Kunnskapsløftet Samisk

Alle elever i samiske distrikt (forvaltningsområdet for samiske språk) skal følge
Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk etter tabell 2.

Kommuner i samiske distrikt kan vedta lokal forskrift4 om opplæring i samisk for alle elever i grunnskolealder. Kommuner kan likevel ikke pålegge opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Et eventuelt pålegg om opplæring i samisk for alle grunnskoleelever forutsetter kommunalt fastsatte planer for opplæring og tilleggstimer for de berørte elevene.

Tabell 2 Fag- og timefordeling for Kunnskapsløftet samisk, 1.-10. trinn, skoleåret 2020-20215
Fag1.–4.            5.–7.           Sum8.–10. årstrinnSum
1.-10. årstrinn
KRLE 427 153 580
Førstespråk samisk/norsk 642 312 954 284 1238
Andrespråk norsk/samisk (samisk 2 eller 3) eller kvensk eller finsk 608 228 836
Matematikk 560 328 888 313 1201
Naturfag 187 179 366 249 615
Engelsk 138 228 366 222 588
Fremmedspråk6 / fordypning/ arbeidslivsfag 0 0
(171)6
0
(171)6
Samfunnsfag    385  249 634 
Kunst og håndverk/duodji    477  146 623 
Musikk    285  83 368 
Mat og helse    114  83 197 
Kroppsøving    478  223  701
Valgfag      1717  1717
Utdanningsvalg 0  110 110 
Fleksibel time     38  0 38
Fysisk aktivitet   0  76  76  0  76
Fleksibel pott
     108  108
Samlet minstetimetall    5462 2622 8084
Spesielt for elever på 8.-10. trinn som velger fremmedspråk/ fordypning

Elever som velger fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag skal ha 171 timer i faget. For å få tilstrekkelig antall timer til faget, kan inntil 63 timer omdisponeres fra andre fag til fremmedspråk/fordypning gjennom den generelle adgangen til omdisponering av inntil 5 prosent av timene mellom fag (se punkt 2.1.1). Skoleeier kan gi inntil 114 timer i tillegg til ordinært minstetimetall for elever som velger fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag.

Spesielt for elever på 1.-7.trinn som ikke har opplæring i samisk

Elever som følger Kunnskapsløftet samisk, men ikke har opplæring i samisk, skal ha 1372 timer norsk (jf. tabell 1). Disse elevene har rett til alternative opplegg i de 190 timene som er differensen mellom timetallet i samisk + norsk (jf. tabell 2) og timetallet i norsk for elever uten opplæring i samisk (1562 – 1372 = 190).

Spesielt for elever på 8.-10.trinn som ikke har opplæring i samisk

Elever som følger Kunnskapsløftet samisk og ikke har opplæring i samisk, skal ha minst 398 timer norsk og minst 222 timer fremmedspråk. De følger fag- og timefordelingen etter tabell 1.

Fleksibel pott

En fleksibel pott på 108 timer for elever uten fremmedspråk, skal brukes til å styrke opplæringen i første- og/eller andrespråket. Skoleeier skal i samråd med elevene og foreldrene, avgjøre hvordan timene skal fordeles.


4) Opplæringsloven § 6-2 fjerde ledd
5) Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag og fleksibel pott til andre fag, jf. punkt 2.1.1. Elevene har fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet.
6) Elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning skal ha 171 timer i faget
7) Timene i valgfag skal fordeles med 57 timer på hvert trinn.

2.4 Fag- og timefordeling for elever med tegnspråk som førstespråk

Fag- og timefordelingen i tabell 3 gjelder for elever som har tegnspråk som førstespråk.

Tabell 3 Fag- og timefordeling for elever med tegnspråk som førstespråk, 1.-10. trinn, skoleåret 2020-20208 
Fag/trinn1.-4.
Trinn
5.-7.trinnSum8.–10. trinnSum grunnskole
KRLE 427 153 580
Norsk for elever med tegnspråk 1359 700 2059 678 2737
Samisk førstespråk9          
Matematikk  560 328   888  313  1201
Naturfag  187  179  366  249  615
Engelsk for elever med tegnspråk  138 228 366 222  588
Fremmedspråk /
fordypning / arbeidslivsfag
0  222 222
Samfunnsfag   385  249 634
Kunst og håndverk    477  146 623
Drama og rytmikk /
musikk 
   285 83  368
Mat og helse   114 83  197
Kroppsøving  478  223  701
Valgfag 10      171 171
Utdanningsvalg  0 110 110
Fleksibel time     38  0  38
Fysisk aktivitet   0  76  76   76
Samlet minstetimetall     5959  2902  8861

Timetall for elever med tegnspråk som førstespråk

Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk som førstespråk, skal i andre fag enn norsk og norsk tegnspråk ha samme timetall som andre elever.

I norsk for elever med tegnspråk er det fastsatt et felles timetall som skoler og skoleeiere skal fordele med utgangspunkt i læreplanene i disse fagene. Timetallet for 1.–7. trinn er delt i et minstetimetall på 1.–4. årstrinn og et minstetimetall på 5.–7. årstrinn.

Den lokale fordelingen av timene mellom norsk for elever med tegnspråk skal legge til grunn en best mulig samlet måloppnåelse for den enkelte elev. Det er en forutsetning at målene i læreplanene i norsk for elever med tegnspråk ikke blir fraveket. Den enkelte elev og foreldrene må samtykke i fordelingen.

Læreplaner for elever med tegnspråk som førstespråk

Elevene skal ha opplæring etter de ordinære læreplanene i alle fag, men har i fagene tegnspråk, norsk, engelsk og musikk rett til opplæring i samsvar med

 • Læreplan i norsk tegnspråk
 • Læreplan i norsk for elever med tegnspråk med fritak fra vurdering i skriftlig sidemål11
 • Læreplan i engelsk for elever med tegnspråk
 • Læreplan i drama og rytmikk for elever med tegnspråk (erstatter musikk)

Kunnskapsløftet for elever med tegnspråk som førstespråk

Fritak fra fremmedspråk / fordypning/ arbeidslivsfag

Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, kan søke om fritak fra opplæring og vurdering i fremmedspråk eller fordypning. I timene som er fastsatt for fremmedspråk/fordypning/ arbeidslivsfag, skal elever som er innvilget fritak, ha forsterket opplæring i norsk, engelsk eller tegnspråk. Skoleeier fastsetter i hvilket språk eleven skal få forsterket opplæring og hvordan tilbudet skal organiseres.

Forskrift til opplæringsloven § 1-9 andre ledd

Elever med både tegnspråk og samisk som førstespråk

Elever kan få opplæring i både tegnspråk og samisk som førstespråk. Elevene skal følge fag- og timefordelingen i tabell 3 for elever med tegnspråk som førstespråk.

Elever som har opplæring i samisk som førstespråk etter tabell 2, skal ha 1238 timer opplæring i faget. For elever som har opplæring både i tegnspråk og samisk som førstespråk, gis skoleeier myndighet til å omdisponere inntil 5 prosent fra andre fag til samisk. Dette kommer i tillegg til den generelle fleksibiliteten på 5 prosent (se punkt 2.1.1). I tillegg skal 222 timer fra fremmedspråk brukes til opplæring i samisk. Til sammen utgjør dette 1082 timer. For å oppfylle timetallet til samisk som førstespråk, bør elever med samisk få tilbud om timer i tillegg til ordinært timetall. Skoleeier har ansvar for å organisere tilbudet. Tilrettelegging av tid skal drøftes med eleven og foreldrene.


8) Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fag til andre fag, jf. punkt 2.1.1. Elevene har fremdeles rett til det samlede totale minstetimetallet.
9) Elever med samisk som førstespråk kan bruke inntil 10 % av timene fra andre fag, i tillegg til 222 timer fra fremmedspråk til opplæring i samisk.
10) Timetallet i valgfag skal fordeles med 57 timer på hvert trinn.
11) Læreplanen i norsk for elever med tegnspråk har ikke kompetansemål i sidemål.

 

 

3. Videregående opplæring

3.1 Tilbudsstruktur

«Den vidaregåande opplæringa skal føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse» (opplæringsloven § 3-3).

Grunnkompetanse betyr i denne sammenheng all opplæring som ikke fører til full studie- eller yrkeskompetanse. Den videregående opplæringen er organisert i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Det er fem studieforberedende utdanningsprogram:

 • Utdanningsprogram for studiespesialisering
 • Utdanningsprogram for idrettsfag
 • Utdanningsprogram for musikk, dans og drama
 • Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
 • Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Ved innføringen av ny tilbudsstruktur på yrkesfaglige utdanningsprogram kommer det nye utdanningsprogrammer som innføres trinnvis fra skoleåret 2020-2021. Det er kun Vg1 som starter med de nye utdanningsprogrammene 2020-2021.

Det er ti yrkesfaglige utdanningsprogram for elever på Vg112:

 • Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
 • Utdanningsprogram for elektro og datateknologi
 • Utdanningsprogram for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
 • Utdanningsprogram for håndverk, design og produktutvikling
 • Utdanningsprogram for informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Utdanningsprogram for naturbruk
 • Utdanningsprogram for restaurant- og matfag
 • Utdanningsprogram for salg, service og reiseliv
 • Utdanningsprogram for teknologi- og industrifag

Det er åtte yrkesfaglige utdanningsprogram for elever på Vg2 og Vg3 skoleåret 2020-2021:

 • Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk
 • Utdanningsprogram for design og håndverk
 • Utdanningsprogram for elektro og datateknologi
 • Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
 • Utdanningsprogram for naturbruk
 • Utdanningsprogram for restaurant- og matfag
 • Utdanningsprogram for salg, service og samferdsel
 • Utdanningsprogram for teknologi- og industrifag

Opplæringen i skole omfatter normalt videregående trinn 1 (Vg1), videregående trinn 2 (Vg2) og videregående trinn 3 (Vg3). Hvert trinn skal normalt ha en lengde på ett skoleår.

Fagopplæringen omfatter normalt to års opplæring i skole (Vg1 og Vg2) og ett års opplæring (Vg3) fordelt over to års læretid i bedrift (hovedmodellen). Det finnes imidlertid utdanningsløp som avviker fra hovedmodellen, se punktene 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 og 3.5.

Tilbudsstrukturen (vedlegg 2) viser den fastsatte inndelingen av utdanningsprogrammene i årstrinn og programområder for Vg1, Vg2, Vg3 / opplæring i bedrift. Noen programområder på Vg2 har, i tillegg til inntak fra Vg1 i eget utdanningsprogram, også inntak fra Vg1 i andre utdanningsprogram. Dette kalles kryssløp. Gyldige kryssløp framgår av vedlegg 2.

For å få vitnemål som gir studie- eller yrkeskompetanse, må kandidaten ha fullført og bestått ett av løpene i vedlegg 2 (Vg1, Vg2, Vg3 / opplæring i bedrift), med kravene til fagsammensetning og timeomfang.

Alle timetall i teksten og i tabellene er minstetimetall som elevene har rett til å få og som skoleeier må tilby. Skoleeiere står fritt til å tilby flere timer.

Fellesfag, felles programfag og programfag

Fellesfag er obligatoriske fag på yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer. Kravet til fellesfag er mer omfattende på studieforberedende utdanningsprogram enn på yrkesfaglige utdanningsprogram. Felles programfag er fag som er obligatoriske på et gitt utdanningsprogram. Alle utdanningsprogrammene, med unntak av utdanningsprogram for studiespesialisering, har felles programfag. Programfag er fag som tilhører bestemte utdanningsprogram og som elevene kan velge.

Fagene er nærmere beskrevet under hvert utdanningsprogram.


12) Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny tilbudsstruktur for yrkesfaglige utdanningsprogram som vil gjelde fra skoleåret 2020-2021

3.2 Generelle regler for videregående opplæring

Overgangsordninger ved innføring av LK20

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet egne bestemmelser for innføringstakt for LK20 og overgangsordninger fra LK06 til LK20.

Fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Skoleeier kan legge fag på andre trinn enn det som framgår av tabellene 4, 7, 9, 13, 15, 17 og 27. Når fag flyttes mellom trinn, skal progresjonen i faget vektlegges. Fag må tas i den rekkefølgen som framgår av læreplanen. Det er bare anledning til å flytte hele fag mellom trinn.

Skoleeier må vedta en lokal forskrift som beskriver den alternative fag- og timefordelingen ved det aktuelle utdanningsprogrammet.

Utdanningsdirektoratet har publisert en veiledning til ordningen.

Se veiledning for fleksibilitet i fag- og timefordeling

Forskrift til opplæringsloven § 1-3, tredje ledd.

Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg2 i Norge.

Ordningen omfatter både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammer.

En elev som tidligere har bestått et fag som er det samme faget, eller som er likeverdig eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket, skal få godkjent dette faget som bestått etter læreplanverket. Det er det samme om faget er tatt i Norge eller i utlandet. Eleven må søke rektor om slik godkjenning.

En elev som har gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2, kan søke fylkeskommunen om å få denne opplæringen godkjent som en del av norsk videregående opplæring.

I begge tilfeller gjelder at eleven må legge frem den nødvendige dokumentasjonen.

Lenke til rundskrivet:
Rundskriv Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Forskrift til opplæringsloven § 1-16.

 

3.3 Studieforberedende utdanningsprogram

Her finner du bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for bestemmelsene som gjelder for

 • Elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3)
 • Elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9)

Hovedbestemmelsene om innhold og omfang i de studieforberedende utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven.

Generelle bestemmelser for studieforberedende utdanningsprogram

Tilrettelagt treårig løp for elever fra språklige minoriteter

Elever fra språklige minoriteter kan bruke inntil 280 timer til styrking av den ordinære opplæringen i norsk og engelsk. Disse timene kommer i stedet for 280 timer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag i de studieforberedende utdanningsprogrammene. Timetallet til styrket opplæring i norsk og engelsk kan fordeles over tre år.

Vilkåret for at en elev kan gis anledning til en slik omdisponering av timer fra programfag, er at eleven (ved inntaket) fylte de generelle vilkårene for inntak til videregående opplæring i opplæringsloven § 3-1, og at vedkommende i tillegg har:

 • Mangelfull norsk grunnskoleopplæring på grunn av få års opphold i landet
 • En språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra den norske og som medfører behov for særlig tilrettelegging ut fra dette
 • Forutsetninger for å kunne ta videregående opplæring og oppnå studiekompetanse på tre år ut fra denne tilretteleggingen

I tillegg kan disse elevene, dersom det er aktuelt:

 • Få opplæring etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (jf. punkt 1.5)
 • Nytte den privatistordningen som er gjort greie for under fellesfaget fremmedspråk
 • Om nødvendig få opplæring etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (jf. Punkt 1.5)

Opplæringsloven § 3-12.

3.3.1 Fellesfag

3.3.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

3.3.1.2 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk. For elever som har rett til opplæring i eller på tegnspråk er det en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

3.3.1.3 Fremmedspråk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. Nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk, finsk eller tegnspråk kan være fremmedspråk for de som ikke har samme språk som første- eller andrespråk.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det i videregående opplæring kan gis opplæring i følgende 43 språk: albansk, amharisk, arabisk, bosnisk, dari, estisk, filipino, finsk, fransk, hebraisk, hindi, islandsk, italiensk, japansk, kantonesisk, kinesisk (tidligere navn mandarin), koreansk, kurdisk (sorani), latvisk, litauisk, lulesamisk, nederlandsk, nordsamisk, nygresk, oromo, panjabi, pashto, persisk, polsk, portugisisk, russisk, serbisk, somali, spansk, sørsamisk, tamil, tegnspråk, thai, tigrinja, tyrkisk, tysk, ungarsk, urdu og vietnamesisk. Disse språkene vil følge gjeldende ordning for vurdering i fremmedspråk med sentralt gitt skriftlig eksamen og lokalt gitt muntlig eksamen både for elever og privatister. Se også omtale av privatistordning i fremmedspråk.

Dersom et språk fjernes fra eksamenstilbudet, vil det være overgangsordninger.

Med fremmedspråk i grunnskolen

Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket.

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke er unntatt fra kravet til fremmedspråk, og som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, må velge ett fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring. Disse elevene skal i tillegg til 113 timer på Vg1 og 112 timer på Vg2 ha 140 timer i fremmedspråket på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Se egne kolonner i tabell 4, 7, 9, 11, 15 og 17.

Privatistordning

Elever som ønsker det kan i stedet for å følge opplæringen i fremmedspråk, oppfylle kravet om fremmedspråk ved å ta eksamen som privatist i ett av språkene som eleven ikke får tilbud om opplæring i. Det er bare privatisteksamen for de språkene Utdanningsdirektoratet har fastsatt at det kan gis opplæring i.

En elev som har en standpunktkarakter i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen i det samme fremmedspråket, vil få det timetallet i fellesfaget fremmedspråk som vedkommende hadde som elev. Hvis vedkommende hadde fellesfaget fremmedspråk i tre år (I +II), er omfanget 365 timer. Dette skal påføres kompetansebeviset/vitnemålet sammen med karakteren for privatisteksamen.

En vanlig privatisteksamen i fellesfaget fremmedspråk på nivå II gir kun en uttelling på 225 timer. Det betyr at en elev som ikke har fått vurdering i fellesfaget fremmedspråk og som går opp til privatisteksamen, kun får et omfang på 225 timer på vitnemålet/kompetansebeviset.

3.3.1.4 Matematikk

På studieforberedende utdanningsprogram er det obligatorisk med matematikk på Vg1 og Vg2.

På Vg1 skal alle elever ha fellesfag matematikk på 140 timer. De kan velge mellom to ulike fag; praktisk matematikk (1P) eller teoretisk matematikk (1T).

På Vg2 skal eleven velge ett matematikkfag. De kan velge mellom tre ulike fag:

 • Praktisk matematikk (2P), 84 timer
 • Samfunnsfaglig programfag i matematikk (S1), 140 timer
 • Realfaglig programfag i matematikk (R1), 140 timer

For å få vitnemål må eleven ha minimum 224 timer matematikk som skal omfatte 140 timer fellesfag i matematikk 1T/1P på Vg1 og i tillegg enten 84 timer fellesfag i matematikk 2P eller programfag i matematikk R1/S1 på Vg2.

Erstatningsfag for elever som ikke velger fellesfag i matematikk på Vg2 (2P)

Elever som velger ett av programfagene i matematikk (R1 eller S1) på Vg2 i stedet for fellesfaget matematikk 2P, må ta ett ekstra programfag på minst 84 timer for å oppfylle kravet til minstetimetall over tre år, se tabellene 4, 7, 9, 11, 13 og 15. Dette programfaget kan enten være 84 timer programfag i matematikk, geofag eller teknologi og forskningslære (fagnavn merket X i tabell 5) eller et ordinært programfag på 140 timer fra studieforberedende utdanningsprogram.

3.3.1.5 Elever med opplæring i samisk, elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk

Elever med samisk som første- eller andrespråk

 • For elever som har rett til opplæring i samisk (opplæringsloven § 6-3), er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Opplæring i samisk som førstespråk skal normalt kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan likevel få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Elever som ikke har hatt opplæring i samisk i grunnskolen, kan velge opplæring i samisk i videregående. Disse elevene kan bruke 140 timer valgfritt programfag til samisk. Dette gjelder bare elever som velger samisk som andrespråk - samisk 4. Samisk 4 er et tilbud for nybegynnere i samisk i videregående opplæring som ikke har hatt samisk i grunnskolen.

Se for øvrig eget oppsett for samisk fag- og timefordeling i tabellene 4, 7, 9, 13 og 15.

Elever med norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk

For elever som har rett til opplæring i tegnspråk (opplæringsloven § 3-9), er det egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for elever med tegnspråk. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål. Se for øvrig egen fag- og timefordeling for elever med tegnspråk i tabellene 4, 7, 9, 13 og 15.

Elever med kvensk eller finsk som andrespråk

Det er en egen læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk. Opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Unntak fra kravet om fremmedspråk

Noen elever er unntatt fra kravet om fremmedspråk. Dette gjelder elever som får opplæring etter læreplaner i:

 • Samisk som første- eller andrespråk
 • Kvensk eller finsk som andrespråk
 • Norsk tegnspråk

Elever som har opplæring etter én av disse læreplanene, men som likevel ønsker fremmedspråk, må ta dette utenfor timerammen.

Forskrift til opplæringsloven § 1-10 andre ledd.

Særskilt for elever med opplæring i samisk som velger fremmedspråk

Elever med opplæring i samisk er fritatt fra opplæring i fremmedspråk. Elever som likevel velger fremmedspråk i videregående opplæring uten å ha hatt faget i grunnskolen, skal ha 225 timer fremmedspråk eller nivå 1. For å få timer til fremmedspråk brukes 140 timer fra valgfritt programfag, og de øvrige timene (85 timer) tas som tilleggstimer. Kravet til fordypning innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram opprettholdes, se punkt 3.3.2.1.

3.3.2 Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering er inndelt i to programområder på Vg2 og Vg3:

 • Programområde for realfag
 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi 
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg1
Kolonnenummer 1 2 3
  Ordinær  Samisk 

Elever med tegnspråk     

Religion og etikk      
Norsk
113    
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk
    113
Norsk tegnspråk
    75
Matematikk
140 140 140
Naturfag  140 140 140
Engelsk
140 140 140
Fremmedspråk
113    
Samfunnskunnskap/ samfunnsfag 14 84 84 84
Geografi  56 56 56
Historie       
Kroppsøving  56 56 56
Sum fellesfag  842 822 804
Programfag fra eget programområde (fordypning)       
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram       
Totalt omfang  842 822 804
 
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg2
Kolonnenummer 4 5 6
  Ordinær  Samisk  

Elever med tegnspråk 

Religion og etikk      
Norsk
112    
Førstespråk samisk/norsk
  103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103  
Norsk for elever med tegnspråk
    112
Norsk tegnspråk
    75
Matematikk
84 84 84
Naturfag       
Engelsk
     
Fremmedspråk
112    
Samfunnskunnskap/ samfunnsfag14      
Geografi       
Historie  56 56 56
Kroppsøving  56 56 56
Sum fellesfag  420 402 383
Programfag fra eget programområde (fordypning)  280 280 280
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram  140 140 140
Totalt omfang  840 822 803
 
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerVg3
Kolonnenummer 7 8 9 10
  Ordinær   Uten fr.språk
gr.sk  
Samisk    Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
168 168    
Førstespråk samisk/norsk
    103  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    103  
Norsk for elever med tegnspråk
      168
Norsk tegnspråk
      75
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
       
Fremmedspråk
  140    
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14        
Geografi         
Historie  113 113 113 113
Kroppsøving  56 56 56 56
Sum fellesfag  421 561 459 496
Programfag fra eget programområde (fordypning)  280 280 280 280
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram  140   140 140
Totalt omfang  841 841 879 916
 
Tabell 4 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for studiespesialisering, programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi 
Omfang i timerTotalt over 3 år
Kolonnenummer 11 12 13 14
   Ordinær   Uten fr.språk
gr.sk 
 Samisk Elever med tegnspråk
Religion og etikk 84 84 84 84
Norsk
393 393    
Førstespråk samisk/norsk
    309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309  
Norsk for elever med tegnspråk
      393
Norsk tegnspråk
      225
Matematikk
224 224 224 224
Naturfag  140 140 140 140
Engelsk
140 140 140 140
Fremmedspråk
225 365    
Samfunnsfag 14 84 84 84 84
Geografi  56 56 56 56
Historie  169 169 169 169
Kroppsøving  168 168 168 168
Sum fellesfag  1683 1823 1683 1683
Programfag fra eget programområde (fordypning)  560 560 560 560
Programfag fra studieforb. utdanningsprogram  280 140 280 280
Totalt omfang  2523 2523 2523 2523

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk, fremmedspråk og fordypning i punkt 3.3.1 og 3.3.2.1.

 

3.3.2.1 Programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi

Elevene skal ordinært ha totalt 2 523 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 4 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 4 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 4 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12)
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13)
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14)

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 4 under fellesfag, ordinært totalt 1683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for realfag og for språk, samfunnsfag og økonomi skal ordinært i løpet av tre år ha 840 timer programfag.

I noen læreplaner står det at et programfag bygger på et annet programfag. Det betyr at eleven bør ha den faglige kompetansen som beskrives i læreplanen for å starte med faget på et høyere nivå. En elev kan likevel ta programfaget på høyere nivå uten å ha tatt faget på lavere nivå dersom rektors vurdering er at eleven har tilstrekkelig kompetanse. Eleven vil i disse tilfellene, med enkelte unntak, ikke få godskrevet faget på lavere nivå. Unntakene er omtalt i Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2020.

Krav til fordypning, programfag fra eget programområde

Minst 560 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde. Elevene skal ta to programfag á 140 timer fra hvert av to fagområder innen eget programområde (fordypning). Elever kan velge fordypning i to ulike fremmedspråk selv om de ligger innenfor samme fagområde.

Hvilke programfag som inngår i hvert av programområdene, går fram av tabellene 5 og 6.

Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram

280 av de 840 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur. Elevene skal minst ha to programfag à 140 timer.

Tilpassede ordninger

Uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at antall timer til programfag blir tilsvarende redusert med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 823 timer fellesfag, 560 timer programfag fra eget programområde og 140 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 523 timer over tre år. Se tabell 4 (kolonne 8).

Programfag som inngår i det enkelte programområde

Programfag i programområde for realfag

Tabell 5 viser programfagene som inngår i programområde for realfag. Hvert fagområde består av to eller flere programfag.

Tabell 5 Programfag i programområde for realfag
FagområdeProgramfagTimer
Biologi
  Biologi 1 140
  Biologi 2 140
Fysikk
  Fysikk 1 140
  Fysikk 2
(bygger på fysikk 1)
140
Geofag
  Geofag X 84
  Geofag 1 140
  Geofag 2 140
Informasjonsteknologi
  Informasjonsteknologi 1 140
  Informasjonsteknologi 2 140
Kjemi
  Kjemi 1 140
  Kjemi 2
(bygger på kjemi 1)
140
Matematikk
  Matematikk X 84
  Matematikk R1, realfaglig matematikk 1 140
  Matematikk R2, realfaglig matematikk 2
(bygger på matematikk R1)
140
  Matematikk S1, samfunnsfaglig matematikk 1 140
  Matematikk S2, samfunnsfaglig matematikk 2
(bygger på matematikk S1)
140
Teknologi og forskningslære
  Teknologi og forskningslære X 84
  Teknologi og forskningslære 1 140
  Teknologi og forskningslære 2 140
Matematikk S (for samfunnsfag) og R (for realfag)

Det er ikke anledning til å kombinere programfag matematikk S1 med programfag matematikk R2 eller programfag matematikk R1 med programfag matematikk S2. Det er heller ikke anledning til å føre både matematikk S og matematikk R på samme vitnemål.

Særskilt om programfagene

Geofag X og teknologi og forskningslære X inneholder noen av de samme kompetansemålene som geofag 1 og teknologi og forskningslære 1. Det vil derfor ikke være anledning til å føre X-varianten i disse to fagene på samme vitnemål som de respektive 140 timers programfagene. Matematikk X er et eget programfag og inneholder ikke kompetansemål fra de andre programfagene i matematikk. Matematikk X kan derfor stå på samme vitnemål som andre programfag i matematikk (R1/R2 eller S1/S2).

Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Tabell 6 viser programfagene som inngår i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi. Et fagområde består av flere programfag. 

Tabell 6 Programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
FagområdeProgramfagTimer
Antikkens språk og kultur
  Antikkens kultur 140
  Gresk 1 140
  Gresk 2 (bygger på gresk 1) 140
  Latin 1 140
  Latin 2 (bygger på latin 1) 140
Engelsk
  Internasjonal engelsk  140
  Samfunnsfaglig engelsk (bygger på internasjonal engelsk)  140
  Engelskspråklig litteratur og kultur (bygger på internasjonal engelsk)  140
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
  Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1  140
  Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 140
Fremmedspråk
  Fremmedspråk I  140
  Fremmedspråk II (bygger på fremmedspråk I) 140
  Fremmedspråk III (bygger på fremmedspråk II) 140
Historie og filosofi
  Historie og filosofi 1 140
  Historie og filosofi 2 (bygger på historie og filosofi 1) 140
Kommunikasjon og kultur
  Kommunikasjon og kultur 1 140
  Kommunikasjon og kultur 2 (bygger på kommunikasjon og kultur 1) 140
  Kommunikasjon og kultur 3 (bygger på kommunikasjon og kultur 1) 140
Markedsføring og ledelse
  Markedsføring og ledelse 1 140
  Markedsføring og ledelse 2 (bygger på markedsføring og ledelse 1) 140
Medie- og informasjonskunnskap
  Medie- og informasjonskunnskap 1  140
  Medie- og informasjonskunnskap 2 (bygger på medie- og informasjonskunnskap 1)  140
Næringslivsøkonomi   
  Økonomistyring  140
  Økonomi og ledelse (bygger på økonomistyring)  140
Politikk, individ og samfunn   
  Sosialkunnskap  140
  Samfunnsgeografi  140
  Sosiologi og sosialantropologi  140
  Politikk og menneskerettigheter  140
Psykologi  
  Psykologi 1   140
  Psykologi 2  140
Reiseliv og språk  
  Reiseliv og språk 1  140
  Reiseliv og språk 2 (bygger på reiseliv og språk 1)  140
Rettslære  
  Rettslære 1  140
  Rettslære 2  140
Samfunnsøkonomi  
  Samfunnsøkonomi 1  140
  Samfunnsøkonomi 2 (bygger på samfunnsøkonomi 1)  140
Samisk historie og samfunn   
  Samisk historie og samfunn 1  140
  Samisk historie og samfunn 2 (bygger på samisk historie og samfunn 1)  140
Programfag i flere fremmedspråk

To ulike fremmedspråk regnes som to ulike programfag og kan inngå i kravet til fordypning.

Særskilt for elever som velger fremmedspråk som programfag nivå III

Elever som tar fellesfaget fremmedspråk II kan ta 140 timer fremmedspråk III som programfag innen det samme språket, og la dette telle som ett av to fordypningsfag innenfor programområdet. I tillegg til de to fordypningsfagene, må disse elevene ta ett programfag til fra eget programområde. Til sammen utgjør dette 560 timer programfag innen eget programområde.

Eksempler på godkjente fagsammensetninger:
 • Programfag fransk III med 140 timer i tillegg til fellesfaget fransk II, pluss fordypning i programfaget rettslære med 140+140 timer, og kommunikasjon og kultur 1 med 140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg må det inngå to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.
 • Programfag tysk III med 140 timer i tillegg til fellesfaget tysk II, pluss kommunikasjon og kultur 1, 2 og 3 med 140+140+140 timer, til sammen 560 timer programfag fra eget programområde. I tillegg må det inngå to valgfrie programfag innenfor studieforberedende utdanningsprogram.

3.3.3 Utdanningsprogram for idrettsfag

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det fremgår av fag- og timefordelingen i tabell 7 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 7 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene som fellesfag og programfag.

I tabell 7 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg1 
Kolonnenummer 1 2 3
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk      
Norsk
113     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    113 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
140  140  140 
Naturfag 140  140  140 
Engelsk
140  140  140 
Fremmedspråk
113     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14      
Geografi      
Historie      
Sum fellesfag 646  626  608 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
196  196  196 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140  140  140 
Totalt omfang 982  962  944 
 
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg2 
Kolonnenummer 4 5 6
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk      
Norsk 
112      
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103    
Norsk for elever med tegnspråk
    112 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
84  84  84 
Naturfag      
Engelsk
     
Fremmedspråk
112     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14 84  84  84 
Geografi 56  56  56 
Historie 56  56  56 
Sum fellesfag 504  486  467 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
336  336  336 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140  140  140 
Totalt omfang 980  962  943
 
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerVg3 
Kolonnenummer 7 8 9 10
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk 84  84   84   84  
Norsk
168  168     
Førstespråk samisk/norsk
    103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    103   
Norsk for elever med tegnspråk
      168 
Norsk tegnspråk
      75 
Matematikk
       
Naturfag        
Engelsk
       
Fremmedspråk
  140     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14        
Geografi        
Historie 113  113  113  113 
Sum fellesfag 365  505  403  440 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
476  476   476   476  
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140    140  140 
Totalt omfang 981  981  1019 1056 
 
Tabell 7 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for idrettsfag
Omfang i timerTotalt over 3 år 
Kolonnenummer 11 12 13 14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk 84  84   84   84  
Norsk
393  393     
Førstespråk samisk/norsk
    309   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309   
Norsk for elever med tegnspråk
      393 
Norsk tegnspråk
      225 
Matematikk
224  224   224   224  
Naturfag 140   140   140   140  
Engelsk
140   140   140   140  
Fremmedspråk
225  365     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14 84    84    84    84   
Geografi 56   56   56   56  
Historie 169  169  169  169 
Sum fellesfag 1515  1655  1515  1515 
Felles programfag fra eget utdanningsprogram
1008  1008  1008  1008 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 420  280  420   420  
Totalt omfang 2943 2943  2943 2943 

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.3.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for idrettsfag skal ordinært i løpet av tre år ha 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 1 008 av de 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 8.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 8) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning

Uten fremmedspråk i grunnskolen
Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 7 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag

Tabell 8 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for idrettsfag. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

Tabell 8 Programfag i utdanningsprogram for idrettsfag
Fagområde Programfag Timer 
Felles programfag i idrettsfag   
Aktivitetslære   
  Aktivitetslære 1  140 
  Aktivitetslære 2
(bygger på aktivitetslære 1) 
140 
  Aktivitetslære 3
(bygger på aktivitetslære 2) 
140 
Idrett og samfunn   
  Idrett og samfunn Vg2  56 
  Idrett og samfunn Vg3  84 
Treningsledelse   
  Treningsledelse 1  56 
 

Treningsledelse 2 + 3
(bygger på treningsledelse 1)

112 
Treningslære  
  Treningslære 1-Vg1  56 
  Treningslære 1-Vg2  84 
  Treningslære 2
(bygger på treningslære 1) 
140 
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for idrettsfag   
Breddeidrett   
  Breddeidrett 1  140 
  Breddeidrett 2
(bygger på breddeidrett 1) 
140 
  Breddeidrett 3
(bygger på breddeidrett 2) 
140 
Friluftsliv   
  Friluftsliv 1  140 
  Friluftsliv 2
(bygger på friluftsliv 1) 
140 
Lederutvikling   
  Lederutvikling 1  140 
  Lederutvikling 2
(bygger på lederutvikling 1) 
140 
Toppidrett  
  Toppidrett 1  140 
  Toppidrett 2
(bygger på toppidrett 1)
140 
  Toppidrett 3
(bygger på toppidrett 2) 
140 

 

 

3.3.4 Utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Utdanningsprogram for musikk, dans og drama har felles Vg1 og er inndelt i tre programområder på Vg2 og Vg3:

 • Programområde for musikk
 • Programområde for dans
 • Programområde for drama

Elevene har etter fullført Vg1 rett til inntak til ett av programområdene på Vg2 uavhengig av hvilke programfag som er valgt innenfor de 196 timene til valg elevene har på Vg1. Kravet til timetall og sammensetning av fag over tre år er tilpasset dette.

Elevene skal totalt ha 2 943 timer over tre år. Det fremgår av fag- og timefordelingen i tabell 9 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 9 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

I tabell 9 er det, i tillegg til de kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 4, 7 og 11), egne kolonner for elever som

 • ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen (kolonne 8 og 12).
 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2, 5, 9 og 13).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3, 6, 10 og 14).
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk       
Norsk
113     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    113 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
140  140  140 
Naturfag  140  140  140 
Engelsk
140  140  140 
Fremmedspråk
113     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14      
Geografi       
Historie       
Sum fellesfag  646  626  608 
Felles programfag fra eget programområde
140  140  140 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 196  196  196 
Totalt omfang  982  962  944 
 
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk       
Norsk
112     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    112 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
84  84  84 
Naturfag       
Engelsk
     
Fremmedspråk
112     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14 84  84  84 
Geografi  56  56  56 
Historie  56  56  56 
Sum fellesfag  504  486  467 
Felles programfag fra eget programområde
336  336  336 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140  140  140 
Totalt omfang  980  962  943
 
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Vg3 
Kolonnenummer  10
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
168  168     
Førstespråk samisk/norsk
    103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    103   
Norsk for elever med tegnspråk
      168
Norsk tegnspråk
      75
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
       
Fremmedspråk
  140     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14      <14/td>  
Geografi         
Historie  113  113  113  113
Sum fellesfag  365  505  403  440
Felles programfag fra eget programområde
476  476  476  476
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140   140  140
Totalt omfang  981  981  1019 1056
 
Tabell 9 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for musikk, dans og drama
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer  11  12  13  14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
393  393     
Førstespråk samisk/norsk
    309   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309   
Norsk for elever med tegnspråk
      393
Norsk tegnspråk
      225
Matematikk
224  224  224  224
Naturfag  140  140  140  140
Engelsk
140  140  140  140
Fremmedspråk
225  225     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14 84  84  84  84
Geografi  56  56  56  56
Historie  169  169  169  169
Sum fellesfag  1515  1655  1515  1515
Felles programfag fra eget programområde
952  952  952  952
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
476  336  476  476
Totalt omfang  2943  2943  2943 2943

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.4.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 9 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 515 timer over tre år.

Programfag

Elevene i programområdene for musikk, dans og drama skal ordinært i løpet av tre år ha opplæring i 1 428 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget programområde. 952 av 1 428 timene skal nyttes til felles programfag fra eget programområde. De felles programfagene for programområde for musikk går fram av tabell 12. De felles programfagene for programområde for dans går fram av tabell 11. De felles programfagene for programområde for drama går fram av tabell 12.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 476 av de 1 428 timene skal nyttes til programfag fra eget programområde eller fra andre programområder innen de fem studieforberedende utdanningsprogrammene, dvs. utdanningsprogrammene for studiespesialisering, idrettsfag, musikk, dans og drama, kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon. Elevene må ta tre programfag á 140 timer og et programfag på minst 56 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til å ha fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 952 timer felles programfag og 336 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 11 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tabell 10 viser hvilke programfag som inngår i programområde for musikk. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.
 • Tabell 11 viser hvilke programfag som inngår i programområde for dans. Hvert fagområde består av ett, to eller flere programfag.
 • Tabell 12 viser hvilke programfag som inngår i programområde for drama. Hvert fagområde består av ett eller to programfag.

 

Tabell 10 Programfag i programområde for musikk
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag i musikk
Ergonomi og bevegelse
  Ergonomi og bevegelse 1 56
  Ergonomi og bevegelse 2
(bygger på ergonomi og bevegelse 1)
56
Instruksjon og ledelse
  Instruksjon og ledelse 140
Instrument, kor, samspill
  Instrument, kor, samspill 1 140
  Instrument, kor, samspill 2
(bygger på Instrument, kor, samspill 1)
140
Musikk, dans og drama
  Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1)
140
Musikk i perspektiv
  Musikk i perspektiv 1 140
  Musikk i perspektiv 2
(bygger på musikk i perspektiv 1)
140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for musikk
  Bevegelse 56
  Lytting 56
  Musikk 140
  Musikk fordypning 1 140
  Musikk fordypning 2
(bygger på musikk fordypning 1)
140
  Samisk musikk og scene 140

 

Tabell 11 Programfag i programområde for dans
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag i dans
Dans i perspektiv
  Dans i perspektiv 1 140
  Dans i perspektiv 2
(bygger på dans i perspektiv 1)
140
Grunntrening i dans   
  Grunntrening i dans 1  56 
  Grunntrening i dans 2
(bygger på grunntrening i dans 1) 
56 
Musikk, dans og drama
  Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1) 
140
Scenisk dans 
  Scenisk dans 1  140
  Scenisk dans 2
(bygger på scenisk dans 1) 
140
  Scenisk dans 3
(bygger på scenisk dans 2) 
140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for dans
  Bevegelse  56 
  Danseteknikker  140 
  Scenisk dans fordypning 1  140 
  Scenisk dans fordypning 2
(bygger på scenisk dans fordypning 1) 
140 Tabell 12 Programfag i programområde for drama 
Fagområde Programfag Timer 
Felles programfag i drama   
Drama og samfunn   
  Drama og samfunn  140 
Musikk, dans og drama 
  Musikk, dans og drama
(felles programfag på Vg1) 
140 
Teater og bevegelse  
  Teater og bevegelse 1  56 
  Teater og bevegelse 2
(bygger på teater og bevegelse 1) 
56 
Teater i perspektiv
  Teater i perspektiv 1  140 
  Teater i perspektiv 2
(bygger på teater i perspektiv 1) 
140 
Teaterproduksjon
  Teaterproduksjon 1  140 
  Teaterproduksjon 2
(bygger på teaterproduksjon 1) 
140 
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for drama
  Bevegelse  56 
  Samisk musikk og scene  140 
  Teaterensemble  140 
  Teaterproduksjon fordypning 1  140 
  Teaterproduksjon fordypning 2
(bygger på teaterproduksjon fordypning 1) 
140 

3.3.5 Utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 13 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 13 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk       
Norsk
113     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    113 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
140  140  140 
Naturfag  140  140  140 
Engelsk
140  140  140 
Fremmedspråk
113     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14      
Geografi       
Historie       
Kroppsøving  56 56 56
Sum fellesfag  702  682  664 
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
Totalt omfang  982  962  944
 
Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk       
Norsk
112     
Førstespråk samisk/norsk   103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk   103   
Norsk for elever med tegnspråk     112 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
84  84  84 
Naturfag       
Engelsk
     
Fremmedspråk
112     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14 84  84  84 
Geografi  56  56  56 
Historie  56  56  56 
Kroppsøving  56 56 56
Sum fellesfag  560  542  523 
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 140  140  140 
Totalt omfang  980  962  943
 
Tabell 13 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer  Vg3
Kolonnenummer  10
   Ordinær Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
168  168     
Førstespråk samisk/norsk
    103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    103   
Norsk for elever med tegnspråk       168
Norsk tegnspråk
      75
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
       
Fremmedspråk
  140     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14        
Geografi         
Historie  113  113  113  113
Kroppsøving  56  56  56  56
Sum fellesfag  421  561  459  496
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280  280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 280  140  280  280
Totalt omfang  981  981  1019 1056
 
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer  11  12  13  14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
393  393     
Førstespråk samisk/norsk
    309   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309   
Norsk for elever med tegnspråk       393
Norsk tegnspråk
      225
Matematikk
224  224  224  224
Naturfag  140  140  140  140
Engelsk
140  140  140  140
Fremmedspråk
225  365     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14 84  84  84  84
Geografi  56 56  56  56
Historie  169  169  169  169 
Kroppsøving  56  56  56  56 
Sum fellesfag  1683  1683  1683  1683 
Felles programfag fra eget programområde
840  840  840  840 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 420  280  420  420 
Totalt omfang  2943  2943  2943 2943 

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.5.

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 13 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur skal ordinært i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 840 av de 1260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 14.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1260 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 14) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 13 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Tabell 14 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur. De fleste fagområdene består av to eller flere programfag.

Tabell 14 Programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag kunst, design og arkitektur
Kunst og visuelle virkemidler
  Kunst og visuelle virkemidler 1 140
  Kunst og visuelle virkemidler 2 140
  Kunst og visuelle virkemidler 3 140
Design og arkitektur
  Design og arkitektur 1 140
  Design og arkitektur 2 140
  Design og arkitektur 3 140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for kunst, design og arkitektur
Kunst og skapende arbeid
  Kunst og skapende arbeid 140
Arkitektur og samfunn
  Arkitektur og samfunn 140
Design og bærekraft
  Design og bærekraft 140
Foto og grafikk
  Foto og grafikk 1 140
  Foto og grafikk 2 (bygger på foto og grafikk 1) 140
Samisk visuell kultur
  Samisk visuell kultur 140

3.3.6 Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Elevene skal ordinært ha totalt 2 943 timer over tre år. Det framgår av fag- og timefordelingen i tabell 15 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen på hvert årstrinn organiseres i fellesfag og programfag slik som fastsatt i tabell 15 og i den enkelte læreplan. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er beskrevet i læreplanene for fellesfag og programfag.

Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg1 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk       
Norsk
113     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    113 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
140  140  140 
Naturfag  140  140  140 
Engelsk
140  140  140 
Fremmedspråk
113     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14      
Geografi       
Historie       
Kroppsøving 56  56  56 
Sum fellesfag  702  682  664 
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
Totalt omfang  982  962  944
 
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Religion og etikk       
Norsk
112     
Førstespråk samisk/norsk
  103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  103   
Norsk for elever med tegnspråk
    112 
Norsk tegnspråk
    75 
Matematikk
84  84  84 
Naturfag       
Engelsk
     
Fremmedspråk
112     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14 84  84  84 
Geografi  56  56  56 
Historie  56  56  56 
Kroppsøving 56  56  56 
Sum fellesfag  560  542  523 
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280 
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
140  140  140 
Totalt omfang  980 962  943
 
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Vg3 
Kolonnenummer  10
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole  
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
168  168     
Førstespråk samisk/norsk
    103   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    103   
Norsk for elever med tegnspråk
      168
Norsk tegnspråk
      75
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
       
Fremmedspråk
  140     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14        
Geografi         
Historie  113  113  113  113
Kroppsøving 56  56  56  56
Sum fellesfag  421  561  459  496
Felles programfag fra eget programområde
280  280  280  280
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram 280  140  280  280
Totalt omfang  981  981  1019 1056
 
Tabell 15 Fag- og timefordeling i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
Omfang i timer Totalt over 3 år 
Kolonnenummer  11  12  13  14
  Ordinær  Uten fr.språk
gr.skole 
Samisk  Elever med tegnspråk
Religion og etikk  84  84  84  84
Norsk
393  393     
Førstespråk samisk/norsk
    309   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309   
Norsk for elever med tegnspråk
      393
Norsk tegnspråk
      225
Matematikk
224  224  224  224
Naturfag  140  140  140  140
Engelsk
140  140  140  140
Fremmedspråk
225  365     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14 84  84  84  84
Geografi  56  56  56  56
Historie  169  169  169  169
Kroppsøving 168  168  168  168
Sum fellesfag  1683  1683  1683  1683
Felles programfag fra eget programområde
840  840  840  840
Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram
420  280  420  420
Totalt omfang  2943  2943  2943  2943

 14  I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.6.


Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon skal på hvert årstrinn ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 15 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 1 683 timer over tre år.

Programfag

Elevene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon skal ordinært i løpet av tre år ha 1 260 timer programfag.

 • Felles programfag fra eget utdanningsprogram. 840 av de 1260 timene skal nyttes til felles programfag fra eget utdanningsprogram. De felles programfagene går fram av tabell 16.
 • Programfag fra studieforberedende utdanningsprogram. 420 av de 1260 timene skal nyttes til programfag enten fra eget utdanningsprogram (se tabell 16) eller fra programområdene innen de fire andre studieforberedende utdanningsprogrammene. Elevene skal ha tre programfag á 140 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Det vises til punkt 3.3.1.4.

Tilpasset ordning uten fremmedspråk i grunnskolen

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen, skal i tillegg til fremmedspråk på Vg1 og Vg2 også ha 140 timer på Vg3. En konsekvens av dette er at timer til valg av programfag på Vg3 reduseres tilsvarende med 140 timer. Til sammen skal disse elevene ha 1 655 timer fellesfag, 1 008 timer felles programfag og 280 timer til valg av programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, totalt 2 943 timer over tre år. Se tabell 15 (kolonne 12).

Programfag som inngår i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

Tabell 16 viser hvilke programfag som inngår i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon.

 

Tabell 16 Programfag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon
FagområdeProgramfagTimer
Felles programfag medier og kommunikasjon
Mediesamfunnet
  Mediesamfunnet 1 140
  Mediesamfunnet 2 140
  Mediesamfunnet 3 140
Medieuttrykk
  Medieuttrykk 1 140
  Medieuttrykk 2 140
  Medieuttrykk 3 140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for medier og kommunikasjon
Bilde
  Bilde 140
Grafisk design
  Grafisk design 140
Lyddesign
  Lyddesign 140
Tekst
  Tekst 140
Medieutvikling
  Medieutvikling 140
Mediespesialisering
  Mediespesialisering 140

3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og to år i bedrift, hvorav ett år verdiskaping (hovedmodellen). Noen utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Det finnes noen yrkesfaglige utdanningsløp som avviker fra dette, se punktene 3.3.5 og 3.4. For øvrig henvises til vedlegg

Tabell 17a Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som begynner på Vg1 skoleåret 2020-2021
Omfang i timerVg1 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Elever med tegnspråk
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk    113     
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk      45   
Norsk tegnspråk
      56 
Matematikk
84  140  84  84 
Naturfag  56  140  56  56 
Engelsk
140  140  140  140 
Fremmedspråk
  113     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14   84     
Geografi    56     
Kroppsøving 56  56  56  56 
Sum fellesfag  336  842  370  392 
Felles programfag fra eget programområde 477    477  477 
Yrkesfaglig fordypning 13 168    140  112 
Yrkesfaglig opphenting        
Totalt omfang  981  842  998  981 
 
Tabell 17a Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som begynner på Vg1 skoleåret 2020-2021
Omfang i timer Vg2 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk
112    90  112 
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk
    45   
Norsk tegnspråk
      56 
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
       
Fremmedspråk
       
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14 84    84  84 
Geografi         
Kroppsøving 56  56  56  56 
Sum fellesfag  252  56  286  308 
Felles programfag fra eget programområde 477  477  477  477 
Yrkesfaglig fordypning 13 253  253  225  197 
Yrkesfaglig opphenting   196    
Totalt omfang  982  982  977  982
 
Tabell 17a Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som begynner på Vg1 skoleåret 2020-2021
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonnenummer  10  11  12 
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk/norsk for elever med samisk/norsk for elever med tegnspråk
112  113     
Førstespråk samisk/andrespråk samisk, kvensk eller finsk     90   
Norsk tegnspråk
      112 
Matematikk
84  140  84  84 
Naturfag  56  140  56  56 
Engelsk
140  140  140  140 
Fremmedspråk
  113     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14 84  84  84  84 
Geografi    56     
Kroppsøving 112  112  112  112 
Sum fellesfag  588  898  656  700 
Felles programfag fra eget programområde 954  477  954  954 
Yrkesfaglig fordypning 13 421  253  365  309 
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram   196     
Totalt omfang  1963  1824  1975  1963

 

Tabell 17b Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som har gått Vg1 før skoleåret 2020-2021
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonnenummer  4
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk
56 113    
Førstespråk samisk/norsk
    45  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk      45  
Norsk for elever med tegnspråk        56
Norsk tegnspråk
      56
Matematikk
84  140  84 84
Naturfag  56  140  56 56
Engelsk
84  140  84  84 
Fremmedspråk
  113     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag  14   84     
Geografi    56     
Kroppsøving 56  56  56  56 
Sum fellesfag  336  842  370  392 
Felles programfag fra eget programområde 477    477  477 
Yrkesfaglig fordypning 13 168    140  112 
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram        
Totalt omfang  981  842 998  981

 

Tabell 17b Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som har gått Vg1 før 2020-2021
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonnenummer  8
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk
56      
Førstespråk samisk/norsk
    45  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk      45  
Norsk for elever med tegnspråk        56
Norsk tegnspråk
      56
Matematikk
       
Naturfag         
Engelsk
56   84  56 
Fremmedspråk
       
Samfunnskunnskap/samfunnsfag  14 84    84  84 
Geografi         
Kroppsøving 56  56  56  56 
Sum fellesfag  252 56 286 308 
Felles programfag fra eget programområde 477  477 477  477 
Yrkesfaglig fordypning 13 253  253  225 197
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram   196 15    
Totalt omfang  982  982 997  982

 

Tabell 17b Fag- og timefordeling på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram for elever som har gått Vg1 før skoleåret 2020-2021
Omfang i timer Totalt over to år 
Kolonnenummer  9 10 11  12
  Ordinær  Med stud.spes Vg1  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk
112 113    
Førstespråk samisk/norsk
    90  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk      90  
Norsk for elever med tegnspråk        112
Norsk tegnspråk
      112
Matematikk
84  140  84  84 
Naturfag  56  140  56  56 
Engelsk
140 140  140  140
Fremmedspråk
  113     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag  14 84  84  84  84 
Geografi    56     
Kroppsøving 112  112  112  112 
Sum fellesfag  588 898 656 700 
Felles programfag fra eget programområde 954  477 954 954
Yrkesfaglig fordypning 13 421  253  365 309
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram   196 15    
Totalt omfang  1963  1824 1975  1963

13Elever som bruker yrkesfaglig fordypning til fellesfag eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, trenger bare 420 timer i yrkesfaglig fordypning dersom de tar tre fag hvert på 140 timer. Det betyr at det totale timetallet reduseres fra 1963 timer til 1962 timer for disse elevene.

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

15 For elever som går fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 IKT-servicefag eller laboratoriefag: Timene kan disponeres til et programfag på 140 timer og de resterende 56 timene kan brukes i yrkesfaglig fordypning. For elever som går fra Vg1 studiespesialisering til alle andre Vg2 yrkesfag: Timene skal brukes til faget yrkesfaglig opphenting.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.4.1.

Felles bestemmelser

Hovedbestemmelsene knyttet til innhold og omfang i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av kapittel 3 i opplæringsloven og kapittel 1 i forskrift til opplæringsloven. Her har vi beskrevet den nærmere inndelingen i fag og bestemmelser om krav til fellesfag og programfag. Vi gjør også greie for de egne bestemmelsene som gjelder for

 • Elever som har rett til opplæring i samisk (§ 6-3 i opplæringsloven)
 • Elever som har rett til opplæring i tegnspråk (§ 3-9 i opplæringsloven)

I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021. 

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.3.1 og programfag i punkt 3.3.6.

Se nærmere beskrivelse av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk i punkt 3.4.1.

3.4.1 Fellesfag

3.4.1.1 Norsk

Opplæringen i norsk skal følge ordinær læreplan hvis ikke annet er bestemt. I forskrift til opplæringsloven er det fastsatt hvem som er unntatt fra opplæring i norsk sidemål, og hvem som er fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål.

3.4.1.2 Elever med opplæring i samisk, elever med opplæring i tegnspråk og elever med opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk

Elever med samisk som første- eller andrespråk

For elever som har rett til opplæring i samisk i henhold til opplæringsloven § 6-3, er det utarbeidet egne læreplaner i samisk som første- og andrespråk. Læreplanen i samisk som andrespråk har to alternativer; samisk 2 og samisk 3.

 • Opplæring i samisk som førstespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter læreplanen i norsk for elever med samisk som førstespråk. Elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men da med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
 • Opplæring i samisk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.
Elever med kvensk eller finsk som andrespråk

Det er utarbeidet en egen læreplan i kvensk eller finsk som andrespråk. Opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk skal kombineres med opplæring i norsk etter ordinær læreplan i norsk, men med rett til fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

Norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk

For elever som har rett til opplæring i norsk tegnspråk i henhold til opplæringsloven § 3-9, er det utarbeidet egne læreplaner i norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk. Normalt skal opplæringen etter læreplanen i norsk tegnspråk kombineres med opplæring etter læreplanen i norsk for elever med tegnspråk, men elever som ønsker det, kan få opplæring etter den ordinære læreplanen i norsk, men med fritak fra opplæring og vurdering i skriftlig sidemål.

3.4.1.3 Engelsk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget engelsk om ikke annet er bestemt. For elever som har rett til opplæring i/på norsk tegnspråk, er det utarbeidet en egen læreplan i engelsk.

Opplæringsloven § 3-9.

3.4.1.4 Matematikk

Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget matematikk. Denne læreplanen har to alternativ: matematikk P (1P-Y, praktisk rettet) og matematikk T (1T-Y, teoretisk rettet).

3.4.1.5 Naturfag, samfunnskunnskap/samfunnsfag og kroppsøving

Opplæringen i disse fellesfagene skal følge de fastsatte læreplanene. Ny læreplan i samfunnskunnskap (LK20) på Vg2 innføres skoleåret 2021-2022.

3.4.2 Vg1 og Vg2 i skole

Elevene skal ordinært ha totalt 1 963 timer i løpet av Vg1 og Vg2. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 17 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen i fellesfag og programfag på hvert årstrinn blir gitt slik det er fastsatt i tabell 17 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som er bestemt i læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 17 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1, 5 og 9), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 3, 7, og 11)
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 4, 8 og 12)
 • i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til Vg2 på grunnlag av Vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2, 6, og 10).

Krav til fagsammensetning

Fellesfag

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal på hvert av årstrinnene Vg1 og Vg2 ha opplæring i de fagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 17 under fellesfag, dvs. ordinært totalt 588 timer. Elever på Vg2 skoleåret 2020-2021 følger læreplaner LK06, elever på Vg1 følger LK20.

Felles programfag fra eget programområde

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av to år ha 954 timer felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på Vg1 etter LK20 går fram av tabell 18 og Vg2 i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene går fram av tabellene 19a–19h.

Yrkesfaglig fordypning

Elevene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal i løpet av Vg1 og Vg2 ordinært ha 421 timer innenfor yrkesfaglig fordypning. Detaljerte bestemmelser er gitt av Utdanningsdirektoratet i forskrift om yrkesfaglig fordypning.

Les mer om yrkesfaglig fordypning

Tilpassede ordninger

Med samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk på Vg1 og Vg2
Elever med samisk som første- eller andrespråk, kvensk eller finsk som andrespråk eller norsk tegnspråk har egne timetall i yrkesfaglig fordypning. Se tabell 17.

Kryssløp fra Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Enkelte Vg2 har, i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2, også inntak fra Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp)

 • Elever som har hatt 842 timer på Vg1 i utdanningsprogram for studiespesialisering, har fullført alle fellesfag som elever i yrkesfaglige utdanningsprogram har på Vg2, unntatt kroppsøving. Disse elevene skal ha 196 timer med andre fag i stedet for disse fellesfagene på Vg2, slik at timetallet totalt på Vg2 blir minst 982 timer. Totalt skal omfanget over to år være minst 1 824 timer.
  • Elever som går fra Vg1 studiespesialisering til Vg2 IKT-servicefag eller laboratoriefag kan disponere timene til et programfag på 140 timer og de resterende 56 timene kan brukes i yrkesfaglig fordypning.
  • Elever som går fra Vg1 studiespesialisering til alle andre Vg2 yrkesfag skal bruke timene til faget yrkesfaglig opphenting
 • Elever som har hatt 982 timer på Vg1 i ett av de studieforberedende utdanningsprogrammeneog som velger kryssløp til IKT-servicefag, skal ha samfunnsfag på Vg2. Kravet til valg av programfag og/eller yrkesfaglig fordypning på Vg2 blir derfor 112 timer. Fag- og timefordeling på Vg1 for disse elevene følger den som gjelder for det aktuelle studieforberedende utdanningsprogrammet. Totalt skal omfanget over to år for disse elevene være minst 1 963 timer.

Felles programfag på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram etter LK20

Tabell 18 Felles programfag på Vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogram
UtdanningsprogramProgramfagTimer
Bygg- og anleggsteknikk
  Arbeidsmiljø og dokumentasjon 140
  Praktisk yrkesutøvelse 337
Elektro og datateknologi
  Elektroniske kretser og nettverk 197
  Energi- og styringssystemer 280
Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
  Produktutvikling og produksjon 280
  Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv 197
Helse- og oppvekstfag
  Helsefremmende arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesliv i helse- og oppvekstfag 140
Håndverk, design og produktutvikling
  Materialer og teknikker 337
  Produktutvikling og skapende prosesser 140
Informasjonsteknologi og medieproduksjon
  Produksjon og historiefortelling 159
  Teknologiforståelse 159
  Konseptutvikling og programmering 159
Naturbruk
  Naturbasert produksjon og tjenesteyting 337
  Naturbasert næringsaktivitet 140
Restaurant- og matfag
  Bransje og arbeidsliv 140
  Råvare, produksjon og kvalitet 337
Salg, service og reiseliv
  Forretningsdrift 169
  Markedsføring og innovasjon 168
  Kultur og samhandling 140
Teknologiog industrifag
  Produksjon og tjenester 197
  Konstruksjons- og styringsteknikk 140
  Kvalitetsstyring 140

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram etter LK06

Tabellene 19a–19-h viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Tabell 19a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk
ProgramområdeProgramfagTimer
Anleggsteknikk
  Bransjelære 140
  Produksjon 337
Byggteknikk
  Bransjelære 140
  Produksjon 337
Klima-, energi- og miljøteknikk
  Bransjelære 140
  Produksjon 337
Overflateteknikk
  Bransjelære 140
  Produksjon 337
Treteknikk
  Bransjelære 140
  Produksjon 337

 

Tabell 19b Felles programfag på Vg2 design og håndverk
ProgramområdeProgramfagTimer
Aktivitør
  Administrasjonsfag 140
  Aktiviseringsfag 337
Blomsterdekoratør
  Produksjon 337
  Produktutvikling 140
Børsemaker
  Produksjon 277
  Produktutvikling 200
Båtbyggerfag
  Produksjon 337
  Produktdesign 140
Design og duodji/duodje/duedtie
  Design og næring 140
  Duodji/duodje/duedtie 267
  Kulturforståelse 70
Design og gullsmedhåndverk
  Design og produktutvikling 140
  Gullsmedhåndverk 337
Design og tekstil
  Design og produktutvikling 140
  Produksjon og materialer 337
Design og trearbeid
  Produksjon  337
  Produktdesign  140
Frisør
  Frisyredesign  140
  Produksjon  337
Interiør og utstillingsdesign
  Produksjon  337
  Produktdesign  140
Medieproduksjon
  Mediekommunikasjon 159
  Mediedesign og medieuttrykk 159
  Medieproduksjon 159
Pianostemming og pianoteknikk
  Pianostemming  215
  Pianoteknikk  262
Smed
  Design og produktutvikling 140
  Smedhåndverk  337
Ur- og instrumentmaker
  Produksjon og vedlikehold  337
  Produktutvikling  140

 

Tabell 19c Felles programfag på Vg2 elektro og datateknologi
ProgramområdeProgramfagTimer
Automatisering
  Automatiseringssystemer 337
  Elenergisystemer 140
Data og elektronikk
  Data- og elektronikksystemer 281
  Elektronisk infrastruktur 196
Elenergi
  Automatiseringssystemer 140
  Data- og elektronikksystemer 140
  Elenergisystemer 197
Flyfag
  Luftfartøylære 337
  Teknisk vedlikehold 1 140
Kulde- og varmepumpeteknikk
  Elenergi- og automatiseringssystemer 140
  Kulde- og varmepumpesystemer 337

 

Tabell 19d Felles programfag påVg2 helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Ambulansefag
  Ambulansemedisin 197
  Ambulanseoperative emner 112
  Grunnleggende helsefag 168
Barne- og ungdomsarbeiderfag
  Helsefremmende arbeid 140
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 197
Fotterapi og ortopediteknikk
  Helsefremmende arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 140
Helsearbeiderfag
  Helsefremmende arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 140
Helseservicefag
  Helsefremmende arbeid 197
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 140
Hudpleie
  Helsefremmende arbeid 140
  Kommunikasjon og samhandling 140
  Yrkesutøvelse 197

  

Tabell 19e Felles programfag på Vg2 naturbruk
Programområde Programfag Timer 
Akvakultur
  Anlegg og teknikk  140 
  Drift og produksjon  197 
  Oppdrett og miljø  140 
Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
  Drift og vedlikehold  224 
  Nyanlegg  253 
Fiske og fangst
  Drift av fartøy  337 
  Fangst og redskaper  140 
Heste- og hovslagerfag
  Aktiviteter med hest  141 
  Hest og hestehold  168 
  Stalldrift  168 
Landbruk og gartnernæring 
  Forvaltning og drift  197 
  Produksjon og tjenesteyting  280 
Reindrift
  Reinen og dens naturmiljø  140 
  Reindriftsbasert produksjon  197 
  Økonomi og ressursforvaltning  140 
Skogbruk  
  Drift og vedlikehold  252 
  Skogskjøtsel, utmark og bedrift  225 

 

Tabell 19f Felles programfag på Vg2 restaurant- og matfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Kokk- og servitørfag
  Kosthold, ernæring og helse 140
  Råvarer og produksjon 197
  Servering, bransje og miljø 140
Matfag
  Bransje, fag og miljø 140
  Råvarer, produksjon og kvalitet 197
  Salg og marked 140

 

Tabell 19g Felles programfag på Vg2 service og samferdsel
ProgramområdeProgramfagTimer
IKT-servicefag
  Bruker- og driftsstøtte 168
  Drift og vedlikehold 169
  Virksomhetsstøtte 140
Reiseliv
  Etablering og drift 140
  Salg og markedsføring 140
  Vertskapsrollen 197
Salg, service og sikkerhet
  Markedsføring og salg 169
  Sikkerhet 140
  Økonomi og administrasjon 168
Transport og logistikk
  Bransjeteknikk 140
  Transport og logistikk 337

 

Tabell 19h Felles programfag på Vg2 teknologi- og industrifag
ProgramområdeProgramfagTimer
Arbeidsmaskiner
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Feilsøking og reparasjon 337
Bilskade, lakk og karosseri
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Karosseri- og lakkteknikk 337
Brønnteknikk
  HMS og kvalitet 140
  Leting, boring, komplettering 197
  Produksjon og brønnvedlikehold 140
Industriell møbelproduksjon
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Materiale og teknikker 140
  Produktutvikling og produksjon 197
Industritekstil og design
  Materialer og materialbruk 150
  Produksjon og styring 177
  Produksjonsforberedelse 150
Kjemiprosess
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Kjemisk teknologi 168
  Produksjon og vedlikehold 169
Kjøretøy
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Verkstedarbeid 337
Laboratoriefag
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Laboratoriearbeid 337
Maritime fag
Felles programfag maritime fag    Drift og operasjon 113
Skipstekniske tjenester 140
Dokumentasjon og kvalitet 84
 Valgfrie programfag maritime fag Dekk  140
Maskin 140
Industriteknologi
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Produksjon  197 
  Reparasjon og vedlikehold  140 

3.4.3 Særløp – Vg1 i skole og 3 års læretid

Noen utdanningsløp innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene avviker fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt tegnes etter Vg1. Dette kalles særløp. Læreplanene for opplæring i bedrift har bare kompetansemål på Vg3-nivå. To års opplæring kombineres med ett års verdiskaping, og lærlingene har totalt 3 års læretid i bedrift. Særløp fremgår av tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

 

Tabell 20 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger som følger særløp i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over to år, særløp
Kolonnenummer 1 2 3 4
  Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk
Norsk 112 113    
Førstespråk samisk/norsk     90  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk     90  
Norsk for elever med tegnspråk       112
Norsk tegnspråk       112
Matematikk 84 140 84 84
Naturfag 56 140 56 56
Engelsk 140 140 140 140
Fremmedspråk   113    
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14 84 84 84 84
Geografi   56    
Kroppsøving 56 56 56 56
Sum fellesfag 532 842 600 644
Felles programfag fra eget programområde 477   477 477
Yrkesfaglig fordypning 168   140 112
Programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram   196    
Totalt omfang 1177 1038 1217 1233

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Fellesfag

Lærlinger som følger særløp, skal ha opplæring i fellesfagene på Vg2-nivå som angitt i tabell 20. Lærlinger som følger særløp er fritatt for kroppsøving på Vg2, og avslutter faget etter Vg1.

Yrkesfaglig fordypning

Lærlinger som følger særløp er fritatt for yrkesfaglig fordypning på Vg2, og avslutter faget etter Vg1.

3.4.4 Vg3 i yrkesfaglige utdanningsprogram

Yrkesfaglig videregående opplæring omfatter normalt to års opplæring i skole før opplæringen avsluttes som lærefag i bedrift med en kombinasjon av opplæring og verdiskapning (læretid). Noen yrkesfaglige utdanningsløp blir avsluttet med Vg3 i skole. Det finnes også yrkesfaglige utdanningsløp som har Vg3 i skole før de avsluttes med verdiskaping i bedrift, disse er vist i tabell 22b og 24f

Tabell 21 Yrkesfaglige utdanningsprogram – fag- og timefordeling på Vg3 i skole
Omfang i timerVg3
Kolonnenummer 1 2 3
  Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Kroppsøving 56 56 56
Felles programfag fra eget programområde 925 925 925
Totalt omfang 981 981 981

Yrkesfaglige utdanningsprogram – programfag på Vg3 i skole

I noen yrkesfaglige utdanningsprogram finnes det utdanningsløp som avsluttes med Vg3 i skole og fører til yrkeskompetanse uten fag-/svennebrev. Andre utdanningsløp har Vg3 i skole før opplæringen avsluttes i bedrift og fører til fag-/svennebrev. Det er utarbeidet programfag for Vg3 i skole, se tabell 22a–22e.

Tabell 22a Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for design og håndverk
ProgramområdeProgramfagTimer
Interiør
Felles programfag
  Interiørarbeid 660
  Presentasjon 265
Utstillingsdesign
Felles programfag
  Utstillingsarbeid 660
  Visuell kommunikasjon 265
Pianostemming og pianoteknikk
Felles programfag
  Bransjekunnskap 65
  Pianostemming 430
  Pianoteknikk 430
Mediedesign
Fellesprogramfag
  Design 420 
  Strategi og marked 140 
   Prosjektstyring 365 

 

Tabell 22b Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for elektro og datateknologi
ProgramområdeProgramfagTimer
Automatiseringsfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Automatiseringssystemer 645
  Elenergisystemer 140
  Mekanisk arbeid 140
Dataelektronikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Apparater og utstyr 535
  Systemer og infrastruktur 390
Romteknologi
Felles programfag
  Elektronikk og kommunikasjonsteknologi 140
  Fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer 140
  Romfysikk 140
  Romteknologi og satellitteknikk 140
  Telemetri 140
Fellesfag
  Matematikk og naturfag som på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se punkt 3.5.2 224
Avionikerfaget (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Luftfartøysystemer 463
  Teknisk vedlikehold 2 462
Flytekniske fag (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Luftfartøysystemer 478
  Teknisk vedlikehold 2 447
Maritim elektriker (avsluttes med læretid i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag   
  Elenergisystemer 470
  Tele-, data- og sikkerhetssystemer 115
  Automatiserte systemer 195
  Organisasjon og ledelse 145

 

Tabell 22c Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag
ProgramområdeProgramfagTimer
Fotterapi
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 250
  Kommunikasjon og samhandling 250
  Yrkesutøvelse 426
Apotekteknikk
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 371
  Kommunikasjon og samhandling 139
  Yrkesutøvelse 417
Helsesekretær
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 371
  Kommunikasjon og samhandling 184
  Yrkesutøvelse 371
Tannhelsesekretær
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 250
  Kommunikasjon og samhandling 250
  Yrkesutøvelse 426
Hudpleier
Felles programfag
  Helsefremmende arbeid 250
  Kommunikasjon og samhandling 250
  Yrkesutøvelse 426

  

Tabell 22d Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Gartnernæring
Felles programfag
  Gartnerbedriften 168
  Omsetning 140
  Plantebruk 197
  Planteproduksjon 420
Landbruk
Felles programfag
  Gårdsdrift 168
  Plante- og husdyrproduksjon 337
  Utmark og kulturlandskap 140
Valgfrie programfag
  Traktor og maskiner 140
  Økologisk landbruk 1 140
  Økologisk landbruk 2 140
  Økonomi og driftsledelse 140

 

Tabell 22e Programfag på Vg3 i skole i utdanningsprogram for teknologi- og industrifag
ProgramområdeProgramfagTimer
Anleggsmaskinmekanikerfaget (avsluttes med verdiskaping i bedrift etter Vg3 i skole)
Felles programfag
  Dokumentasjon og kvalitet 140
  Feilsøking og diagnose 205
  Reparasjon og vedlikehold 580

3.4.5 Lærlinger uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole

Fylkeskommunen kan i det enkelte tilfellet godkjenne lærekontrakter som inneholder unntak fra den fastsatte opplæringsordningen. Det betyr at lærebedriften kan ta ansvar for en større del av opplæringen i faget enn det som følger av læreplanverket. Det kan bety at opplæring som ordinært blir gitt i skole på Vg1, Vg2 og for noen fag Vg3, i stedet blir gitt i bedrift.

Opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd jf. forskrift til opplæringsloven § 6A-7.

Tabell 23 Fag- og timefordeling totalt over to år for lærlinger uten Vg2 eller Vg1 og Vg2 i skole i yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timer Samlet timetall over to år for lærlinger uten Vg1 og Vg2 i skole eller Vg2 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk
Norsk
112     
Førstespråk samisk/norsk
  90   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  90   
Norsk for elever med tegnspråk
     112
Norsk tegnspråk
     112
Matematikk
84  84  84 
Naturfag  56  56  56 
Engelsk
140  140  140 
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14 84  84  84 
Geografi       
Kroppsøving (se teksten nedenfor)      
Sum fellesfag  476  544  644 
Totalt omfang  476  544  644 

 

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.5. 

Fellesfag

Elever som tar Vg1 og Vg2 eller Vg2 i bedrift, skal fortsatt likevel ha fellesfagene som framgår av tabell 23. Fylkeskommunen har ansvar for at den enkelte elev får opplæring i fellesfagene.

Opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd.

Lærlingene er fritatt fra fagene kroppsøving og yrkesfaglig fordypning når opplæringen i programfag som ordinært gis i skole skjer i bedrift. Det samme gjelder lærlinger som følger fastsatte særløp i tilbudsstrukturen (1+3).

Fritak fra kroppsøving
 • Lærlinger uten Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole er fritatt for kroppsøving.
 • Lærlinger uten Vg2 i skole avslutter faget med standpunktkarakter på Vg1.
 • Lærlinger uten Vg3 i skole i lærefag som har Vg3 i skole (f.eks. dataelektronikerfaget, automatiseringsfaget), avslutter faget med standpunktkarakter på Vg2.
Fritak fra yrkesfaglig fordypning
 • Lærlinger uten Vg1 og Vg2 i skole er fritatt for yrkesfaglig fordypning på Vg1 og Vg2.
 • Lærlinger uten Vg2 i skole er fritatt for yrkesfaglig fordypning på Vg2, og avslutter faget med standpunktkarakter på Vg1.

3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

3.5.1 Studieforberedende Vg3 for naturbruk


 

Tabell 24 Fag- og timefordeling på studieforberedende Vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk
Omfang i timer Vg3 
Kolonnenummer 
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk
281     
Førstespråk samisk/norsk
  219   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  219   
Norsk for elever med tegnspråk     281 
Norsk tegnspråk
    113 
Matematikk
140  140  140 
Naturfag  84  84  84 
Engelsk
     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14      
Historie 140  113  140 
Kroppsøving 56  56  56 
Sum fellesfag  701  831  814 
Felles programfag fra eget programområde 140  140  140 
Yrkesfaglig fordypning     27
Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram 140     
Totalt omfang  981  971 981 
 
Tabell 24 Fag- og timefordeling på studieforberedende Vg3 innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene for naturbruk
Omfang i timer  Totalt over 3 år
Kolonnenummer   4  5  6
  Ordinær  Samisk  Elever med tegnspråk 
Norsk
393     
Førstespråk samisk/norsk
  309   
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309   
Norsk for elever med tegnspråk     393 
Norsk tegnspråk
    225 
Matematikk
224  224  224 
Naturfag   140  140  140 
Engelsk
140  140  140 
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14 84  84  84 
Historie 140  113  140 
Kroppsøving 168  168  168 
Sum fellesfag  1289  1487  1514 
Felles programfag fra eget programområde 1094  1094  1094 
Yrkesfaglig fordypning 421  365  336 
Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram 140     
Totalt omfang  2944  2946  2944

14I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.5.


Utdanningsprogram for naturbruk har et eget studieforberedende Vg3 som bygger på Vg1 og Vg2 i utdanningsprogrammet eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Elevene på studieforberedende Vg3 for naturbruk skal ordinært ha totalt 981 timer i løpet av dette året. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 24 hvordan disse timene skal fordeles. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 24 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og programfag.

I tabell 24 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk (kolonne 2 og 5).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 24, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.
 • I historie følger opplæringen læreplanen gjeldende for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • Etter samisk fag- og timefordeling skal opplæringen i historie følge egen samisk læreplan gjeldende for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
 • De særlige bestemmelsene for fellesfaget matematikk for elever som tar matematikk programfag, står under punkt 3.3.1.4.
Programfag

Elevene på de studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk skal i løpet av opplæringen ordinært ha 280 timer programfag.

 • Programfag fra eget programområde. 140 av de 280 timene skal brukes til felles programfag fra eget programområde. Felles programfag på Vg3 naturbruk går fram av tabell 22. Felles programfag på Vg3 medier og kommunikasjon går fram av tabell 25.
 • Programfag fra eget programområde eller studieforberedende utdanningsprogram. 140 av de 280 timene skal brukes til programfag som finnes enten i eget programområde eller i noen av de andre programområdene innenfor de fem studieforberedende utdanningsprogram, dvs. utdanningsprogram for studiespesialisering, idrettsfag eller musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende Vg3 naturbruk står i tabell 27. De egne programfagene utarbeidet for studieforberedende Vg3 medier og kommunikasjon står i tabell 25.
Tilpassede ordninger

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 og/eller Vg2 brukt til fellesfag eller programfag
Elever som på Vg1 og/eller Vg2 har brukt av timer fra yrkesfaglig fordypning til fellesfag/programfag, må på Vg3 ta et tilsvarende timetall i programfag enten fra eget utdanningsprogram eller fra studieforberedende utdanningsprogram. Det totale timetallet på Vg3 skal ordinært være 981 timer, og det ordinære totale timeomfanget over tre år skal være 2 944 timer.

Med samisk, kvensk, finsk og norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til valg av programfag på Vg3 påbygging. Se tabell 24.

Med norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til yrkesfaglig fordypning på Vg3. Se tabell 24. Andre elever skal ikke ha yrkesfaglig fordypning på Vg3.

Programfag som inngår i studieforberedende Vg3 i utdanningsprogram for naturbruk

Tabell 25 Programfag på studieforberedende Vg3 for naturbruk
ProgramområdeProgramfagTimer
Felles programfag
  Naturforvaltning 140
Valgfrie programfag spesielt utarbeidet for Vg3 naturbruk
  Bruk og vern 140
  Feltarbeid i naturbruk 140
  Næringsdrift i naturbruk 140

3.5.2 Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Tabell 26 Fag- og timefordeling på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerVg3   
Kolonnenummer 1 2 3 4
  Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk
Norsk
281 280    
Førstespråk samisk/norsk
    219  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    219  
Norsk for elever med tegnspråk
      281
Norsk tegnspråk
      113
Matematikk
140 84 140 140
Naturfag 84   84 84
Engelsk
       
Fremmedspråk
       
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14        
Geografi        
Historie 140 140 113 140
Kroppsøving 56 56 56 56
Sum fellesfag 701 560 831 814
Felles programfag fra eget programområde        
Yrkesfaglig fordypning       27
Programfag fra utdanningsprogram for studiespes. 140 140    
Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram   140    
Totalt omfang 841 840 831 841
 
Tabell 26 Fag- og timefordeling på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram
Omfang i timerTotalt over 3 år
Kolonnenummer 5 6 7 8
  Ordinær Med stud.spes Vg1 Samisk Elever med tegnspråk
Norsk
393 393    
Førstespråk samisk/norsk
    309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
    309  
Norsk for elever med tegnspråk       393
Norsk tegnspråk
      225
Matematikk
224 224 224 224
Naturfag 140 140 140 140
Engelsk
140 140 140 140
Fremmedspråk
  113    
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14 84 84 84 84
Geografi   56    
Historie 140 140 113 140
Kroppsøving 168 168 168 168
Sum fellesfag 1289 1458 1487 1514
Felles programfag fra eget programområde 954 477 954 954
Yrkesfaglig fordypning 421 253 365 336
Programfag fra utdanningsprogram for studiespes. 140 140    
Programfag fra studief. eller yrkesf. utdanningsprogram   336    
Totalt omfang 2804 2664 2806 2804

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk, engelsk og fremmedspråk under punkt 3.3.1.


 

Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram kan etter Vg1 og Vg2 ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Dette gjelder elever på alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Vg1 og Vg2 må være fra samme utdanningsprogram eller et fastsatt kryssløp, se tilbudsstrukturen i vedlegg 2.

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 841 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 26 hvordan disse timene skal fordeles på fag. Det er en forutsetning at opplæringen blir organisert i fellesfag og programfag slik det er fastsatt i tabell 26 og i den enkelte læreplanen. Fagene kan ikke deles opp i enheter av annet omfang enn det som går fram av læreplanene i fellesfag og felles programfag.

I tabell 26 er det, i tillegg til de kolonnene som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 5), egne kolonner for elever som

 • har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 3 og 7).
 • har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 4 og 8).
 • som i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 kan tas inn til Vg2 på grunnlag av Vg1 i utdanningsprogrammet for studiespesialisering (kolonne 2 og 6).
Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som er satt opp i fag- og timefordelingen i tabell 26, dvs. ordinært totalt 701 timer.

 • For fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk, naturfag og kroppsøving, vises det til det som står om disse fagene under punkt 3.3.1.1.
 • Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie.
 • Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer.
Matematikk som fellesfag og programfag

Elever på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ha fellesfaget matematikk på 140 timer: praktisk matematikk (2P-Y).

Elever på Vg3 påbygging kan velge programfag i matematikk samtidig med fellesfaget i matematikk.

Det vises til punkt 3.3.1.4 for mulige kombinasjoner som gir generell studiekompetanse. Elever på yrkesfag kan i stedet for å følge det yrkesfaglige tilbudet i matematikk, velge det studieforberedende tilbudet.

Programfag

Elevene på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse skal ordinært ha 140 timer programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering, se tabell 5 og 6.

Tilpassede ordninger

Yrkesfaglig fordypning på Vg1 og/eller Vg2 brukt til fellesfag eller programfag
Elever som på Vg1 og/eller Vg2 har brukt av timene som er satt av til yrkesfaglig fordypning til fellesfag/programfag, må på Vg3 ta et tilsvarende antall timer i programfag fra de studieforberedende utdanningsprogrammene og/eller felles programfag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det totale timetallet på Vg3 skal ordinært være 841 timer, og det ordinære samlede timeomfanget over tre år skal være 2 804 timer.

Med samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanene for samisk, kvensk, finsk eller norsk tegnspråk, har ikke timer til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, se tabell 26.

Med norsk tegnspråk på Vg3
Elever som får opplæring etter læreplanen i norsk tegnspråk, skal ha minst 27 timer til yrkesfaglig fordypning på Vg3 påbygging. Se tabell 22 (kolonne 3). Andre elever skal ikke ha yrkesfaglig fordypning på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

Med kryssløp fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram
Enkelte Vg2 har i samsvar med tilbudsstrukturen fastsatt i vedlegg 2 også inntak fra Vg1 i studieforberedende utdanningsprogram (kryssløp). Disse elevene har fullført fellesfaget naturfag og skal ha færre timer i fellesfaget matematikk. Disse elevene skal i stedet ha 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg3, se tabell 26 (kolonne 2 og 6).

3.5.3 Rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring

De som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som en del av ungdomsretten , har etter søknad rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse (Vg4). Det samme gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen innen utgangen av det året de fyller 24 år. Retten gjelder de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere. Fag- og timefordelingen er beskrevet i tabell 27. Praksiskandidater og de som ikke har bestått alle fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-67 tredje ledd, er ikke omfattet av retten til Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

Opplæringsloven § 3-1.

Tabell 27 Fag- og timefordeling Vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerVg4 påbygging  
Kolonnenummer 1 2 3
  Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Norsk
281    
Førstespråk samisk/norsk
  219  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  219  
Norsk for elever med tegnspråk
    281
Norsk tegnspråk
    113
Matematikk
140 140 140
Naturfag 84 84 84
Engelsk
     
Samfunnskunnskap/samfunnsfag 14      
Kroppsøving      
Historie 140 113 140
Sum fellesfag 645 775 758
Felles programfag fra eget programområde      
Yrkesfaglig fordypning      
Totalt omfang 645 775 758

 

Tabell 27 Fag- og timefordeling Vg4 påbygging til generell studiekompetanse
Omfang timerTotalt
Kolonnenummer 4 5 6
  Ordinær Samisk Elever med tegnspråk
Norsk
393    
Førstespråk samisk/norsk
  309  
Andrespråk norsk/samisk/kvensk/finsk
  309  
Norsk for elever med tegnspråk
    393
Norsk tegnspråk
    225
Matematikk
224 224 224
Naturfag 140 140 140
Engelsk
140 140 140
Samfunnskunnskap/samfunnsfag14 84 84 84
Kroppsøving 112 112 112
Historie 140 113 140
Sum fellesfag 1233 1431 1458
Felles programfag fra eget programområde 954 954 954
Yrkesfaglig fordypning 421 365 309
Totalt omfang 2608 2750 2721

14 I tabellene brukes begge navnene for samfunnsfag og samfunnskunnskap, men det er kun Vg1 som skal bruke læreplan for samfunnskunnskap skoleåret 2020-2021.

Se den nærmere beskrivelsen av fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, tegnspråk, matematikk og engelsk under punkt 3.3.1


Vg4 påbygging til generell studiekompetanse skal totalt inneholde minst 645 timer. Det går fram av fag- og timefordelingen i tabell 27 hvordan disse timene skal fordeles på fag.

Tabell 27 har kolonner som viser ordinær fag- og timefordeling (kolonne 1 og 4), kolonner for elever som har samisk som første- eller andrespråk eller kvensk eller finsk som andrespråk (kolonne 2 og 5) og kolonner for elever som har norsk tegnspråk og norsk for elever med tegnspråk (kolonne 3 og 6).

Fellesfag

Elevene skal ha opplæring i de fellesfagene som framgår av fag- og timefordelingen i tabell 27, dvs. ordinært minst 645 timer. Fagene norsk, samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk, matematikk og naturfag er nærmere beskrevet under punkt 3.3.1. Faget historie har et omfang på 140 timer, jf. læreplanen i historie. Etter samisk fag- og timefordeling har opplæringen i historie et omfang på 113 timer. Se omtale under punkt 3.5.2.

3.5.4 Generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det normale grunnlag for opptak til høyere utdanning for de med yrkeskompetanse med eller uten fag-/svennebrev. Følgende fag fra videregående opplæring inngår i kravene:

 • Norsk, 393 timer
 • Engelsk, 140 timer
 • Matematikk, 224 timer
 • Naturfag, 140 timer
 • Samfunnskunnsap/samfunnsfag, 84 timer
 • Historie, 140 timer

Normalt vil dette si at det i tillegg til ordinær opplæring på Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram kreves norsk med 280 timer, matematikk med 140 timer, naturfag med 84 timer og historie med 140 timer.

Søkere med relevant fagbrev eller svennebrev kan tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning uten at kravet til generell studiekompetanse er oppfylt.

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring

Du kan se hele tilbudsstrukturen i klikkbar utgave med lenker til læreplanene under finn utdanningsprogram.

Hvis du vil se fylkesvis oversikt over programområder og utdanningsprogram, gå til vilbli.no.

Tilbudsstrukturen i videregående opplæring

Du kan laste ned hele tilbudsstrukturen som pdf (kommer i august) eller du kan se den i klikkbar utgave med lenker til læreplanene under finn utdanningsprogram.

Hvis du vil se fylkesvis oversikt over programområder og utdanningsprogram, gå til vilbli.no.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}