Gratisprinsippet

Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den.

Gjelder

Grunnskole

Gratisprinsippet i grunnskolen er regulert i opplæringsloven § 2-15. Der står det at kommunen ikke kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen. Det gjelder både undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer som en del av opplæringen. Skolen og kommunen kan heller ikke kreve egenbetaling for aktiviteter som er en del av opplæringen, men som foregår utenfor skoletiden.

Eksempler på undervisningsmateriell er skrive- og tegnesaker, lærebøker, ordlister og kalkulator. Eksempler på utgifter til aktiviteter er utgifter til inngangsbilletter ved ekskursjoner og nødvendig transport i skoletiden til svømmehall og bibliotek. Nødvendige klær og annet utstyr som ikke er undervisningsmateriell, vil foreldrene måtte dekke selv.

Mat, drikke, nødvendige klær og annet utstyr som ikke er undervisningsmateriell, vil foreldrene måtte dekke.

Leirskole og andre turer

Det er skolene og skoleeier som bestemmer hvilke aktiviteter elevene skal gjennomføre, for eksempel om elevene skal på leirskole. Aktiviteter i regi av skolen skal være gratis. Bakgrunnen for at turer  skal være gratis, er at de skal være inkluderende, slik at alle elever kan delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn.

Kommuner som sender klasser på leirskole, kan søke om statlig tilskudd til opphold og opplæring på leirskole.  Tilskuddet skal stimulere kommunene til å sende elevene på leirskole, men for å søke om tilskudd må oppholdet strekke seg over minst tre sammenhengende overnattinger. Tilskuddet skal medvirke til å finansiere opplæringsutgiftene på leirskoleoppholdet. Kommunen kan bare motta tilskudd til opplæring på ett leirskoleopphold per elev i løpet av grunnskolen. Utgifter til selve oppholdet, reise m.m. må kommunen dekke av egne midler.

Tilskuddsordningen for leirskoleopphold forvaltes av Utdanningsdirektoratet.

Når det er søkt om et slikt tilskudd kan ikke skolen kreve betaling for kost og losji av elevene. Det skal dekkes av tilskuddet og ev. kommunens egne midler. Det er derfor viktig å skille mellom et opphold der kommunen har fått tilskudd og andre turer i skolen regi.

Andre skoleturer

Når det gjelder andre skoleturer, er utgifter til kost ikke noe som normalt dekkes ved opplæring gitt på skolen. Derfor kan elevene pålegges å dekke utgifter til egen mat og drikke på skoleturer. Utgiftene må imidlertid være på nivå med hva mat og drikke normalt ville koste for en elev.

Skoleeier vil  være ansvarlig for organisering og gjennomføring av turer. Skolen eller skoleeieren må konkret vurdere om turen er en del av opplæringen og foregår i skolens regi.

Momenter i en slik vurdering kan være om

  • reisen foregår i skoletiden • turen er en del av opplæringen etter læreplanene for fag
  • lærere er med på turen og mottar lønn
  • det er utarbeidet regler for turen, med f.eks. sanksjoner for hjemsendelse
  • skoleeier er ansvarlig dersom det oppstår uhell
  • turen fremgår av skolens virksomhetsplan/årsplan
  • de som ikke er med på turen har et organisert opplæringstilbud

Listen er ikke uttømmende. Dersom et eller flere av momentene er til stede, kan turen ansees som en del av opplæringen og skal være gratis for elevene og foreldrene. Dersom ingen av disse momentene er til stede, vil turen ikke ha noe med opplæringen å gjøre, og faller utenfor gratisprinsippet.

Frivillig betaling eller informasjon om kostnader i forkant er ikke avgjørende for om turer eller samlinger vurderes å være i skolens regi eller ikke.

Dersom en tur delvis er lagt til skoletiden og delvis til fridager, kan skoleeier velge å ta betalt for den delen som foregår på fridager. En slik ordning forutsetter imidlertid at skoleeier legger til rette, med for eksempel transport, på en slik måte at det er et reelt alternativ å delta kun på skoledager.

Skoleruta avgjør hva som er skoledager og hva som er fridager. Skoleruta kan imidlertid avvike for enkelte trinn og utdanningsprogram, slik at turer ikke er lagt til skoledager selv om de er på hverdager. Eventuelle endringer av skoleruta, som er lokal forskrift, forutsetter høring. 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}