Godskriving av tidligere gjennomgått opplæring

Vi har svart på spørsmål om godskriving av tidligere gjennomgått opplæring og godskrivningsreglene kontra realkompetansevurdering.

Godskriving av tidligere gjennomgått opplæring

Fylkeskommunen kan med hjemmel i forskrift til opplæringsloven §§ 11-8 flg. godskrive deler av vedkommendes tidligere utdanning, og vedkommende kan på denne måten oppnå en ny yrkeskompetanse uten å fullføre et helt utdanningsløp. Godskrivingsreglene i kapittel 11 er ordnet slik at opplæring i skole skal gå til godskriving av skoletimer og arbeidstimer skal gå til godskriving av praksistid. "Gjennomgått opplæring", må forstås som et krav om bestått.

Godskrivingsreglene kontra realkompetansevurdering

Det er viktig å skille mellom godskriving av tidligere gjennomgått opplæring etter kapittel 11 i forskrift til opplæringsloven og spørsmål om en voksen på bakgrunn av realkompetansevurdering og opplæring som er tilpasset den voksnes behov med komprimerte løp, kan få kortere læretid enn den som er fastsatt i læreplanen.