Hva inngår i "driftsutgifter" og hva regnes som "administrasjonsutgifter"?

Gjelder

«Driftsutgifter» omfatter ikke utgifter knyttet til kommunens myndighetsoppgaver

Det følger av forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 3 første ledd at:

Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære barnehager. 

Det står i merknadene til første ledd at innholdet i driftsutgifter vil «være tilsvarende som tidligere forståelse av begrepet».

Beregningen av driftstilskuddssatsen ble tidligere regulert av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (forskrift om likeverdig behandling) § 4 første ledd. Ifølge merknadene til bestemmelsen i rundskriv Udir-7-2014 er det lagt til grunn at «kostnader knyttet til kommunens rolle som lokal barnehagemyndighet» ikke skal tas med i beregningen. Det betyr at dersom ledere i kommunen utfører oppgaver som lokal barnehagemyndighet, skal utgiftene knyttet til disse oppgavene ikke være med i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager. Utfører lederne oppgaver knyttet til driften av barnehagene som kommunen eier, skal disse utgiftene være med i beregningen.

Administrasjonsutgifter er sektoruavhengige utgifter

Det følger av forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 3 første ledd at «administrasjonsutgifter» skal trekkes fra «driftsutgifter» i beregningen av driftstilskuddet. Spørsmålet er om det kun er sektoruavhengige utgifter som regnes som «administrasjonsutgifter» eller om også andre utgifter også inngår.

Slik vi forstår «administrasjonsutgifter» omfatter det utgifter knyttet til forvaltning av kommunens barnehager. Ordlyden taler derfor for at «administrasjonsutgifter» kan omfatte andre utgifter enn sektoruavhengige utgifter.

Dersom vi legger til grunn at «administrasjonsutgifter» omfatter mer enn sektoruavhengige utgifter, vil kommunene få en beveggrunn til å legge oppgaver som kun knytter seg til driften av kommunenes barnehager over til sentraladministrasjonen. Dette samsvarer ikke med formålet med forskriften § 4 som er at de private barnehagene skal ha et driftstilskudd som er beregnet på grunnlag av driftsutgiftene i kommunale barnehager. Det taler for at «administrasjonsutgifter» kun omfatter sektoruavhengige utgifter.

Det står imidlertid i merknadene til forskriften § 3 første ledd at innholdet i driftsutgifter vil «være tilsvarende som tidligere forståelse av begrepet». Som nevnt ovenfor, ble driftstilskuddet regulert av forskrift om likeverdig behandling § 4. I merknadene til bestemmelsens første ledd i rundskriv Udir-7-2014 er beregningen av driftstilskuddet nærmere omtalt, herunder administrasjonspåslaget:

Påslaget for administrasjonskostnader dekker de kostnader kommunen har som barnehageeier til fellesadministrasjon som gjelder drift av kommunale barnehager. Dette omfatter sektoruavhengige kostnader knyttet til blant annet regnskap og revisjon, personalfunksjon og IKTtjenester. Kostnader tilknyttet HMS og bedriftshelsetjeneste omfattes også.

Dette er en videreføring av rundskriv Udir-6-2013 og Kunnskapsdepartementets rundskriv F-05-2011 og rundskriv F-14-2010. Forvaltningspraksis tyder derfor på at med «administrasjonsutgifter» menes sektoruavhengige utgifter.

Telemarkforsking leverte rapporten Utgifter i barnehage – forprosjekt til ny forskrift om likeverdig behandling av private barnehager til Kunnskapsdepartementet 18. mars 2010. I rapporten skriver Telemarksforsking på side 79 at de har beregnet administrasjonspåslaget ut fra administrasjonskostnadene som de private barnehagene har, men at det kan være

mindre klart hvilke kommunale kostnadskomponenter dette dekker. Den beste rettledningen vil kanskje være at all administrasjon som ikke er typiske styreroppgaver eller administrasjon som ellers normalt skjer i den enkelte barnehage, utelates fra basiskomponenten.

I utgangspunktet taler dette for at «administrasjonsutgifter» ikke avgrenses kun til sektoruavhengige utgifter. Men rapporten ble levert til Kunnskapsdepartementet før departementet vedtok rundskriv F-14-2010 den 3. november 2010. Som vist ovenfor har Kunnskapsdepartementet lagt til grunn en annen forståelse av hva «administrasjonsutgifter» omfatter i rapporten, enn det rapporten foreslår. Derfor mener vi at rapporten har mindre vekt i vurderingen av hva «administrasjonsutgifter» omfatter.

Etter en samlet vurdering, hvor vi har lagt vekt på forvaltningspraksis og formålet med forskriften § 4 første ledd, mener vi at «administrasjonsutgifter» kun omfatter sektoruavhengige utgifter.

Vår referanse: 2018/22343

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}