Inngår utgifter fra barnehagedrift som kommunen har satt ut til private aktører i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager?

Utdanningsdirektoratet har svart PBL om utgifter fra barnehagedrift som kommunen har satt ut til private aktører skal være med i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager eller ikke. 

Gjelder

Barnehageloven § 14 regulerer det kommunale tilskuddet til private barnehager. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) inneholder nærmere bestemmelser om  hvordan tilskuddet skal beregnes.

Det følger av forskriften § 3 første ledd at driftstilskuddet til private barnehager «skal beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager». Spørsmålet er om utgifter fra barnehagedrift som kommunen har satt ut til private aktører skal være med i beregningen av driftstilskuddet til private barnehager.

Uttrykket «kommunale barnehager» i forskriften § 3 første ledd setter en ytre grense for hvilke utgifter som skal være med i beregningen av tilskudd til private barnehager. Det sikter til utgifter i barnehager som kommunen har ansvaret for. Noen uttømmende definisjon av hva som kreves for at barnehagen skal være kommunal, finnes ikke i § 3.

Bestemmelsen i forskriften § 3 første ledd må leses i lys av barnehageloven § 7, hvor barnehageeiers ansvar er regulert. Denne bestemmelsen gjelder både for private og kommunale barnehageeiere. Vi mener at det avgjørende for at en barnehage skal være kommunal i forskriften § 3 sin forstand, er at kommunen faktisk har ansvaret for at virksomheten følger de krav som følger av barnehageloven § 7.

Det står i barnehageloven § 7 første ledd at barnehageeier har ansvaret for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk. For det første innebærer det et ansvar for å drive barnehagen i samsvar med barnehageloven og tilhørende regelverk. For det andre har barnehageeier ansvaret for at virksomheten tilfredsstiller de krav som annet regelverk stiller. Dette gjelder blant annet arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven, skatte- og regnskapslovgivning, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, tobakkskadeloven § 26, forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr og produktkontrolloven § 4.

Har kommunen ansvaret for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk, innebærer det at barnehagen er kommunal og at driftsutgiftene skal være med i beregningen av tilskudd til private barnehager. Og motsatt; ligger ansvaret hos den som har inngått kontrakten med kommunen, vil det si at barnehagen er privat og at driftsutgiftene ikke skal være med i tilskuddsberegningen.

Enhetsregisteret og helhetsvurdering av om ansvaret ligger til kommunen eller
driveren i tvilstilfeller

Hvem som har ansvaret for å drive virksomheten finner man i utgangspunktet i Enhetsregisteret. Barnehageeier har ansvaret for å registrere godkjente enheter i Enhetsregisteret, jf. barnehageloven § 7 siste ledd. Både kommunale og private barnehager som blir registrert i Enhetsregisteret får tildelt et organisasjonsnummer. Dette nummeret identifiserer blant annet den juridiske personen og er nøkkelen til opplysningene som er lagret om dem i Brønnøysundregistrene. I Brønnøysundregisteret er det opplysninger som kan bidra til å avklare om barnehagen er kommunal eller ikke. Blant annet står det hvilken organisasjonsform den juridiske personen har, hvem som er daglig leder, virksomhet/art/bransje, næringskode og sektorkode.

Det er flere forhold som kan belyse hvem som har ansvaret for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende regelverk i tillegg til opplysningene fra enhetsregisteret. Hvis det er uklart om det er kommunen eller driveren som er eier av barnehagen, må det gjøres en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle. Vi gjør oppmerksom på at listen over slike forhold nedenfor ikke er uttømmende.

Avtalen mellom kommunen og driveren av barnehagen

For det første kan avtalen mellom kommunen og driveren av barnehagen si noe om hvem som har ansvaret for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Her må avtalen vurderes med utgangspunkt i de ulovfestede prinsipper for avtaletolkning.

Tilsyn

Et annet forhold som kan belyse hvem som har ansvaret for å drive barnehagen i samsvar med gjeldene lover og regelverk, er hvem tilsynsmyndighet etter barnehageloven eller annet regelverk har ført tilsyn med.

Hvem har lagt frem tjenestedata?

Videre har private barnehageeiere plikt til å levere tjenestedata til Utdanningsdirektoratet, jf. barnehageloven § 7 andre ledd. Tilsvarende plikt har kommunale barnehageeiere, men her er plikten regulert i kommuneloven § 49 og forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner. Hvis det er kommunen som har levert tjenestedata for barnehagen til Utdanningsdirektoratet, taler det for at barnehagen er kommunal.

Hvem har gitt opplysninger som er nødvendige for å føre kontantstøtteregisteret?

Barnehageeieren plikter etter barnehageloven § 7 tredje ledd å gi barnets bostedskommune de opplysninger som er nødvendige for å kunne føre kontantstøtteregisteret, jf. barnehageloven § 8 fjerde ledd. Hvis det er den som har inngått kontrakten med kommunen som har ansvaret for å levere disse opplysningene til kommunen, taler det for at barnehagen er privat. 

Hvem har fastsatt vedtektene og hvem er oppgitt som eier i vedtektene? 

Etter barnehageloven § 7 fjerde ledd skal barnehageeier fastsette barnehagens vedtekter. Her skal det fremgå hvem som er eier av barnehagen. Hvem som har fastsatt barnehagens vedtekter og hvem som er oppgitt som eier i vedtektene, er et moment i vurderingen av om barnehagen er kommunal eller ikke.

Vår referanse: 2018/22343

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}