§ 12 Klage til fylkesmannen

Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling av tilskudd etter denne forskriften til fylkesmannen.

Til § 12:

Alle vedtak fattet om den konkrete tildelingen av tilskudd innenfor forskriften til de ikke-kommunale barnehagene, er enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Det følger av forvaltningsloven at klagen skal fremsettes for det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket. Det betyr at klagen skal rettes til kommunen. Kommunen plikter å vurdere saken på nytt og gjøre de undersøkelser klagen gir grunn til, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. Det vil si at kommunen skal ta stilling til om den har oppfylt sin plikt etter forskriften, og besvare anførslene fra klager. Dersom kommunen ikke finner grunnlag for å oppheve, eller endre sitt vedtak helt eller delvis, skal kommunen sende saken til fylkesmannen. Klager har rett på kopi av dokumentene som sendes over fra kommunen til fylkesmannen i forbindelse med klagesaken, jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd andre punktum.

Fylkesmannen må ta stilling til om kommunen har oppfylt sine plikter etter forskriften og forvaltningsrettslige regler. Kommunen og barnehageeier har plikt til å gi nødvendige opplysninger til fylkesmannen. Etter forvaltningsloven § 34 andre ledd første punktum kan fylkesmannen prøve alle sider av saken. Dette innebærer at fylkesmannen kan prøve både kommunens faktiske og skjønnsmessige vurderinger. Forskriften inneholder ikke bestemmelser om fritt skjønn, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd tredje punktum.

Dersom fylkesmannen avdekker mulige brudd på annet regelverk gjennom sin klagesaksbehandling etter forskriften, må fylkesmannen vurdere å iverksette tilsyn eller andre tiltak.

Hvis klagesaksbehandlingen avdekker en feilaktig tilskuddsberegning også for ikke-kommunale barnehager som ikke har påklaget sitt vedtak om tilskudd, må fylkesmannen følge opp dette gjennom andre virkemidler som veiledning og tilsyn.

Det følger av forvaltningsloven § 34 at fylkesmannen kan stadfeste vedtaket, oppheve og treffe nytt vedtak i saken, eller sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Dersom fylkesmannen har tilstrekkelig grunnlag for å treffe nytt vedtak, bør fylkesmannen fatte et nytt vedtak og ikke sende saken tilbake til ny behandling hos kommunen. Fylkesmannens vedtak er endelig, jf. forvaltningsloven § 28.

Ved klager på vedtak om kommunalt tilskudd kan fylkesmannen kontrollere at kommunen har tatt med alle relevante kostnader som kreves etter forskriften § 8. Dersom klager mener at kostnadene ikke er riktige eller ikke er i tråd med forskriften, skal fylkesmannen ta stilling til klagers anførsler, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}