Politiattester fra andre land enn Norge

En tilfredsstillende politiattest er attester utstedt i Norge. Attester som er utstedt i andre land ligger utenfor det området barnehageloven med forskrifter regulerer.

Gjelder

Bakgrunnen for kravet om politiattest

Bakgrunnen for innføring av krav om politiattest i barnehageloven, var at barn har små muligheter, både fysisk og mentalt, til å forsvare seg mot overgrep fra voksne. Barnehagen er en viktig del av barnas oppvekstmiljø og de opparbeider et nært tillitsforhold til barnehagens ansatte. Dette danner grunnlag for at misbruk av tillitsforholdet i aller høyeste grad må forhindres. For å bidra til dette stilles bestemte krav om kvalifikasjoner og referanser til barnehagens personale.

Et krav om fremleggelse av politiattest bidrar til å unngå at barnehager ansetter personer som er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Kunnskapsdepartementet vil påpeke at fremleggelse av en attest uten merknader ikke gir garanti for at vedkommende er egnet til å arbeide med barn. Det er vel så viktig å sjekke alminnelige attester og referanser.

Kravet er knyttet til det norske strafferegisteret

Kravet om politiattest i barnehageloven hjemles i strafferegistreringsloven. Bruken av ordet politiattest i barnehageloven § 19 henviser til begrepets betydning i strafferegistreringsloven og strafferegistreringsforskriften del C.

Kravet om politiattest knyttes dermed til det norske registeret og informasjonen som finnes der. I forskrift om politiattest i barnehager, regulerer § 3 tredje ledd selve utstedelsen av attesten. Det fremgår også her at for slik utstedelse gjelder strafferegistreringsloven med forskrift.

Attester må være utstedt i Norge eller i et EØS-land

En tilfredsstillende attest i barnehagelovens forstand er attester utstedt i Norge. På grunn av Norges
forpliktelser i EØS-avtalen, likestilles politiattest utstedt i et annet EØS-land med attester som er utstedt i Norge.

Attester som er utstedt i andre land enn dette ligger utenfor det området barnehageloven med forskrifter regulerer.

Barnehageeier kan ikke kreve at personer legger fram annet enn norsk attest. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder, jf. forskriften § 2 første ledd siste setning.

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}