Tilskudd til pedagogisk bemanning i 2019

Utdanningsdirektoratet har svar Fylkesmannen i Agder på spørsmål om tilskuddet til pedagogisk bemanning vil gjelde for 2020.

Gjelder

Vi viser til henvendelse 15. august 2019. Dere spør om tilskuddet til pedagogisk bemanning vil gjelde for 2020.

Tilskudd til pedagogisk bemanning er regulert i forskrift om tilskudd til private barnehager § 5a. Bestemmelsen ble tilføyd i 2017. Bakgrunnen var at Stortinget i statsbudsjettet for 2017 bevilget penger til flere barnehagelærere med virkning fra august 2017. Pengene ble lagt inn i rammetilskuddet til kommunene. For å sikre at private barnehager skulle få tilsvarende ekstra tilskudd samtidig som kommunene ble forskriften § 5a vedtatt med ikrafttredelse 1. august 2017.

Ettersom driftstilskuddet til private barnehager er basert på kommunens to år gamle regnskap, vil kommunens økte utgifter til pedagogisk bemanning gi fullt utslag i 2020. Vi varslet allerede i høringen at bestemmelsen skal oppheves fra dette tidspunktet.

Dette er fortsatt gjeldende: Det skal ikke gis et særskilt tilskudd til pedagogisk bemanning i 2020 og bestemmelsen vil derfor oppheves.

Vår referanse: 2019/10468

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}