Selvstendig vurdering av "driftsutgifter" og "administrasjonsutgifter"

Utdanningsdirektoratet har svart PBL om kommuneregnskapets betydning i tilskuddsberegningen. 

Gjelder

Kommuneregnskapet er utgangspunktet for beregningen av driftstilskuddet til private barnehager, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 3 første ledd. Vurderingstemaet for å beregne tilskuddet er imidlertid ikke kommuneregnskapet, men «driftsutgifter» og «administrasjonsutgifter». Dette fremgår ikke nødvendigvis av
kommuneregnskapet, selv om det kan være samsvar mellom vurderingstemaene for tilskudd og kommuneregnskapet. Det betyr at kommunen skal gjøre en selvstendig vurdering av hva kommunen har i «driftsutgifter» i egne kommunale barnehager og hva som er «administrasjonsutgifter», uavhengig hvor utgiften er plassert i kommuneregnskapet.

Slik tas det høyde for at kommuneregnskapet ikke er lagd med formål å tildele tilskudd til private barnehager, samt sørger for at utgifter er med i beregningen eller tas ut selv om utgiften eventuelt er feilført i kommuneregnskapet.

Vår referanse: 2018/22343

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}