Formålet med forskriften er å sikre at opptak i barnehage skjer på en måte som ivaretar søkernes rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling.

Forskriften gjelder ved opptak i alle virksomheter som omfattes av barnehageloven.

Barnehagens vedtekter skal definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare. Opptakskriteriene skal gi søkere med rett til prioritet etter barnehageloven § 18 første prioritet.

Endret ved forskrift 19 mars 2021 nr. 801.

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

Ved tildeling av plass skal søkerne underrettes skriftlig om hvilken barnehage de har fått plass i. Søkerne skal samtidig orienteres om retten til etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen i § 4, retten til å klage i § 6 og klagefristen i § 9. Retten til slik orientering gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist kommunen fastsetter etter barnehageloven § 16.

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, skal få mulighet til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen. Ved senere opptak ved denne barnehagen i løpet av barnehageåret skal søkere fra søkerlisten tilbys plass før søkere som ikke står på søkerlisten, i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Søkere som etter barnehageloven § 18 har rett til prioritet ved opptak i barnehage skal gå foran ved tildeling av plass.

Søkere som ikke tilbys plass, skal underrettes skriftlig om dette. Søkerne skal samtidig orienteres om retten til etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen i § 4, retten til å klage i § 6 og klagefristen i § 9. Retten til slik orientering gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist kommunen fastsetter etter barnehageloven § 16.

Endret ved forskrifter 20 des 2018 nr. 2069 (i kraft 1 jan 2019), 19 mars 2021 nr. 801.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Søkere med rett til prioritet etter barnehageloven § 18 som ikke tilbys ønsket plass ved eventuelle senere opptak i løpet av barnehageåret, skal underrettes skriftlig dersom en ledig plass i barnehagen er tilbudt en annen. Søkeren skal i slike tilfeller orienteres om retten til etterfølgende begrunnelse og retten til å klage, jf. andre ledd.

Søkere som omfattes av første ledd, kan kreve en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass, og kan klage på avgjørelsen dersom barnet ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen. Fristen for å klage fremkommer av § 9. Krav om begrunnelse avbryter fristen. Ny frist løper fra det tidspunktet søkeren har mottatt begrunnelse.

Tilføyd ved forskrift 20 des 2018 nr. 2069 (i kraft 1 jan 2019), endret ved forskrift 19 mars 2021 nr. 801.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling av barnehageplass verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan kreve en skriftlig begrunnelse for avgjørelsen. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist kommunen fastsetter etter barnehageloven § 16.

Endret ved forskrifter 20 des 2018 nr. 2069 (i kraft 1 jan 2019), 19 mars 2021 nr. 801.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Forvaltningslovens regler om partsinnsyn i § 18 til § 21 gjelder tilsvarende så langt det ikke er gitt særregler her.

Retten til innsyn gjelder ikke for opplysninger om andres personlige forhold etter forvaltningsloven § 13 annet ledd, herunder bl.a. opplysninger om fysisk og psykisk helse, familie- og hjemforhold, boligforhold, økonomi eller klientforhold til det offentlige.

Henvendelser om innsyn skal behandles av kommunen.

Endret ved forskrift 17 okt 2008 nr. 1119 (i kraft 1 jan 2009).

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Søkere som får avslag på søknad om barnehageplass og søkere som ved tildeling av barnehageplass verken får sitt første eller andre ønske om barnehageplass oppfylt, kan klage på avgjørelsen. Retten gjelder kun søkere som har søkt om barnehageplass innen søknadsfrist kommunen fastsetter etter barnehageloven § 16.

Endret ved forskrifter 20 des 2018 nr. 2069 (i kraft 1 jan 2019), 19 mars 2021 nr. 801.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Kommunen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til, herunder alltid forelegge klagen for barnehageeieren.

Finner kommunen at klageren skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 18 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen.

Endret ved forskrift 19 mars 2021 nr. 801.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Kommunens klageorgan er klageinstans.

Dersom klageinstansen finner at klageren skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet etter barnehageloven § 18 er tilbudt plass.

Endret ved forskrift 19 mars 2021 nr. 801.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen. Krav om begrunnelse etter § 4 avbryter fristen. Ny frist løper fra det tidspunkt søkeren har mottatt begrunnelsen. Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling dersom det er rimelig at den blir behandlet.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Klagen skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold.

Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal det gis foreløpig svar, såfremt dette ikke må anses som åpenbart unødvendig.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder tilsvarende for saker om opptak i barnehage.

Opplysninger om noens personlige forhold må ikke spres til andre enn dem som skal behandle søknaden om opptak.

Fødselsnummer kan bare brukes når det er saklig behov for sikker identifikasjon og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

En avgjørelse om tildeling av plass kan omgjøres der en søker bevisst har gitt uriktige opplysninger og disse har vært bestemmende for tildelingen av plassen.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Vis på Lovdata.no

Udir har ingen relaterte tolkninger til dette.