Endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

1. januar 2019 trådte endringer i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage i kraft. Endringene kommer som en følge av at barnehageloven § 12 a tredje ledd om at kommunen skulle ha «minimum ett opptak i året», ble fjernet våren 2016.

For at forskriften skal henge sammen med bestemmelsen om rett til barnehageplass i barnehageloven er «hovedopptak» og «supplerende opptak» fjernet fra forskriften.

Målet med endringene er at regelverket ikke skal legge unødvendige føringer for kommunene om antall opptak. Endringene skal gi kommunene større fleksibilitet i hvordan de gjennomfører opptaksprosessen i barnehagene. Det er også gjort andre mindre justeringer i forskriften. Dette innebærer ingen endring i hvordan kommunene kan organisere barnehageopptaket. Kommunene kan også fortsette å kalle opptakene for «hovedopptak» og «supplerende opptak», dersom de ønsker det.

Det er gjort endringer i:

  • § 3 om tildeling av plass
  • § 4 om rett til begrunnelse
  • § 6 om klagerett.

I tillegg er det kommet en ny bestemmelse i § 3 a, som gjelder barn med rett til prioritet ved opptak etter barnehageloven § 13.

Endringene er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett. De rettighetene søkerne tidligere hadde, som var knyttet til hovedopptaket, er etter endringene knyttet til den søknadsfristen kommunene må fastsette etter barnehageloven § 12 a siste ledd. Ny § 3 a om barn med rett til prioritet etter barnehageloven § 13 er kun en synliggjøring av de rettighetene disse barna har ved opptak til barnehage. 

Forskriften på lovdata (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1477)

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}