Rundskriv F-04-11: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

3. Pedagogisk leder

Kravene til pedagogisk leder følger av barnehageloven § 18.

3.1 Barnehageloven § 18

I barnehageloven § 18 står det:

Barnehagens øvrige personale

Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.

Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av utenlandske utdanninger og om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

3.2 Utdanningskravet

Se også tolkningen Utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehagen. 

Det følger av barnehageloven § 18 at ”annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk” likestilles med førskolelærerutdanning. Dette betyr for eksempel at en allmennlærer med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk kan tilsettes som pedagogisk leder på samme måte som for førskolelærere.

Personer med følgende utdanninger og med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk kan tilsettes som pedagogisk leder:

  • Allmennlærer
  • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
  • Spesialpedagog
  • Barnevernspedagog

Personer som har en av de ovennevnte fire utdanningene og i tillegg hovedfag/mastergrad i barnehagepedagogikk eller førskolepedagogikk, kan tilsettes som pedagogisk leder uten tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.

Alle ansatte som oppfyller det formelle utdanningskravet satt for pedagogisk leder i barnehageloven § 18, er relevante ved vurderingen av om pedagognormen i forskrift om pedagogisk bemanning § 1 er oppfylt. De må reelt utføre oppgaver som ligger innenfor ansvarsområdet til en pedagogisk leder.

Unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid

Departementet har i barnehageloven § 18 fjerde ledd hjemmel til å gi forskrifter om unntak fra utdanningskravet for pedagogiske ledere som arbeider i barnehagen på nattid. Dette er fulgt opp i § 3 i forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder der det står:

Utdanningskravet i barnehageloven § 18 første ledd gjelder ikke for personer som arbeider i barnehagen på nattid. Kommunen skal godkjenne bemanningsplanen og den enkelte ansettelsen.

Med nattid menes tidsrommet mellom klokken 21.00 og 06.00. Kommunen skal godkjenne bemanningsplanen og den enkelte ansettelse, hvilket innebærer at den ansattes egnethet for denne type arbeid skal vurderes. Personene bør ha erfaring fra arbeid med barn. Kommunen skal også påse at bemanningsplanen er forsvarlig med hensyn til antall voksne i forhold til antall barn. Kravet til styrer gjelder, hvilket innebærer at styrer også er leder for den virksomheten som foregår på nattid.

3.3 Oppgaver

Barnehagelovens bruk av begrepet ”pedagogisk leder” er ikke lovfesting av en formell stillingskategori i barnehagen. Intensjonen med begrepsbruken er å lovfeste krav til pedagogisk utdanning hos deler av personalet i barnehagen, krav som er direkte formulert i barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Utdanningskravet for pedagogisk leder er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre og i tråd med lov og rammeplan. Et kompetent personale med adekvat utdanning er den beste garantien for et barnehagetilbud i tråd med framtidens krav, livslang læring i vid forstand og en god overgang til skolestart.

Pedagogisk leder har et helhetlig ansvar for planlegging og vurdering, daglig omsorg for det enkelte barnet, for utviklingen av det sosiale miljøet og lærings- og danningsmiljøet i barnegruppen og for samarbeidet med barnas foreldre og et veiledningsansvar overfor det øvrige personalet. I samarbeid med barnehagestyrer vil en pedagogisk leder ha oppgaver som inngår som del i arbeidet med å utvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester. Det følger av dette at oppgavene til en pedagogisk leder ikke er begrenset til gjennomføring av daglige aktiviteter, men også vil omfatte for eksempel kontakt med foreldre og helhetlig planlegging i samsvar med rammeplanen.

3.4 Kravet om tilstrekkelig bemanning i barnehageloven

Barnehageloven § 18 femte ledd lovfester kravet til den samlede bemanning i den enkelte barnehage; ”bemanningen i barnehagen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet”. Hva som er tilstrekkelig bemanning, skal vurderes ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov. Med begrepet tilfredsstillende pedagogisk virksomhet menes at barnehagens bemanning og samlede kompetanse er tilstrekkelig til at den drives i samsvar med de krav til formål og innhold som framgår av formålsbestemmelsen, innholdsbestemmelsen, bestemmelsen om barns rett til medvirkning og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Bestemmelsen må ses i sammenheng med forskrift om pedagogisk bemanning, som er gitt med hjemmel i § 18 femte ledd. I forskriften § 1 er det satt en norm for det maksimale antall barn en pedagogisk leder kan ha ansvar for. Ved fastsetting av barnehagens samlede bemanning er det ikke adgang til å fravike de nasjonale terskelverdiene som er fastsatt i forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Reglene om pedagogisk bemanning sikrer et minimum av pedagogisk kompetanse i personalgruppa uten at den totale bemanningen reguleres i detalj.

3.5 Norm for pedagogisk bemanning

I § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning står det:

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder.

3.5.1 Hovedregel

Forskriften § 1 fastsetter norm for pedagogisk bemanning i ordinære barnehager. Det følger av denne bestemmelsen at en pedagogisk leder maksimalt kan ha ansvar for 18 barn over tre år og maksimalt 9 barn under tre år. Angivelsen ”14-18 barn” og ”7-9 barn” er satt fordi kravet om tilfredsstillende pedagogisk bemanning i loven § 18 femte ledd etter de konkrete omstendighetene kan medføre at én pedagogisk leder bare kan ha ansvar for eksempelvis 14 barn over tre år eller kun 7 barn under tre år. I en slik konkret situasjon vil det være påkrevet med ansettelse av en hel stilling pedagogisk leder ved inntak av henholdsvis det 15. eller det 8. barnet. Hvis barnehageeier av ulike grunner vurderer at det er behov for flere pedagogiske ledere i en slik situasjon, er det selvsagt ikke noe i veien for å ha en større tetthet av pedagogiske ledere enn normen krever.

Det følger av omtalen over at normen for pedagogisk bemanning er fleksibel og gir eier rom for en konkret vurdering av hvor mange barn hver enkelt pedagogisk leder kan ha ansvar for. Normen setter en absolutt øvre grense på 18/9 barn per pedagogisk leder. Reglene gir ikke adgang for en praksis med utgangspunkt i en beregnet prosentandel av en pedagogstilling per barn.

Pedagognormen er ikke en norm for gruppestørrelse slik den var når barnehageloven tidligere hadde krav om avdelingsorganisering. Men normen skal være oppfylt for barnehagen som helhet. Det kan organiseres større og mindre barnegrupper hele eller deler av dagen/uken, og det kan være barn over og under tre år i samme gruppe. Uavhengig av organisering, skal normen være oppfylt for barnehagen som helhet. Bakgrunnen for at forskriften § 1 setter færre barn per pedagogisk leder når barn er under tre år, er at disse barna trenger mer individuell omsorg og støtte enn eldre barn.

3.5.2 Eksempler

Som nevnt under eksempel 2 i kapittel 2.4.2, krever barnehageloven § 18 femte ledd at den skjønnsmessige vurderingen av behovet for pedagoger gjøres i lys av lovens krav om tilstrekkelig pedagogisk bemanning. For å tydeliggjøre hvordan pedagognormen skal praktiseres legges det i de teoretiske eksemplene under til grunn at det vil være innenfor kravet til ”tilstrekkelig pedagogisk bemanning” å ha maksimalt antall barn per pedagog (dvs. henholdsvis 18 og 9 barn).

Eksempel 1
Dersom en barnehage har 19 barn over tre år eller 10 barn under tre år på hel tid, det vil si ett barn mer enn normen for pedagogisk bemanning fastsetter som et minimum av pedagogisk bemanning, er det et krav om to pedagogiske ledere i full stilling.

Eksempel 2
En barnehage har 50 barn. Det er 25 barn under tre år og 25 barn over tre år. Ved beregning av minimum antall pedagoger i barnehagen er plassene gjort om til samme enhet. Småbarnsplasser gjøres om til plasser for barn over tre år. En småbarnsplass vil i denne sammenheng bli to storbarnsplasser. Totalt antall plasser for barn over tre år blir som følger: 25 småbarnsplasser x 2 + 25 storbarnsplasser = 75 plasser for barn over tre år. Norm for pedagogisk bemanning er 18 barn per pedagog for barn over tre år. I dette eksemplet vil barnehagen beregningsmessig ha behov for 4,17 pedagogressurs (75/18). Barnehagen må minimum ha fem pedagoger i hele stillinger da det ikke gis rom for å beregne prosentvise stillinger.

Eksempel 3
En barnehage har 27 barn, der 25 barn er under tre år og to barn er over tre år. Ved beregning av hvor mange pedagoger barnehagen minimum skal ha i dette eksemplet, vil en plass for barn over tre år regnes som en halv plass for barn under tre år. Totalt antall plasser for barn under tre år blir som følger: 2 storbarnsplasser x 0,5 + 25 småbarnsplasser = 26 plasser for barn under tre år. Norm for pedagogisk bemanning tilsier maksimalt ni barn per pedagog for barn under tre år. Beregningen viser 2,88 pedagogressurs (26/9). Barnehagen må minimum ha tre pedagoger i hele stillinger.

3.5.3 Unntaksbestemmelse fra forskriften om pedagogisk bemanning

I forskrift om pedagogisk bemanning § 1 er det uttalt at antallet barn en pedagogisk leder kan ha ansvaret for kan ”økes noe” der barna har kortere oppholdstid enn seks timer per dag. Dette forbeholdet sikter til de tilfeller der den daglige oppholdstiden er kortere for flertallet av barna. Barnetallet per pedagog bør i slike tilfeller ikke overstige 20 for barn over tre år og 10 for barn under tre år. Pedagogens plikt til å legge individuelle hensyn til grunn for det pedagogiske opplegget gjelder alle barn, uansett oppholdstid. Denne adgangen til å øke barnetallet per pedagogisk leder må bare nyttes der dette er forsvarlig, det vil si der personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet på tross av det økte antallet barn per pedagogisk leder.