Rundskriv F-04-11: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter

2. Styrer

Kravene til styrer i barnehagen følger av barnehageloven § 17.

2.1 Barnehageloven § 17

I barnehageloven § 17 står det:

Styrer

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre ledd. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon fra utdanningskravet og om godkjenning av utenlandske utdanninger.

2.2 Utdanningskravet for styrer

Det stilles krav om førskolelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning for tilsetting som styrer i barnehage (daglig leder). Av de utdanninger som i dag tilbys, er på denne bakgrunn følgende relevante for styrerstillingen:

  • Allmennlærer
  • Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)

I loven § 18 andre ledd er det uttalt at ”annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk” er likeverdig med førskolelærerutdanningen i vurderingen av kravet til pedagogisk leder. Det er lagt til grunn at det samme gjelder ved vurderingen av kravene til styrer etter § 17. Den som oppfyller kravene til pedagogisk leder i § 18, kan dermed være barnehagestyrer.

2.3 Oppgaver

Styrers oppgaver omtales i forarbeidene til loven, jf. Ot. prp. nr. 72 (2004-2005). Styrerfunksjonen kan sammenfattes i fire hovedoppgaver: lede pedagogisk virksomhet utøve personalansvar utføre administrative oppgaver samhandle med den kommunale barnehagemyndigheten.

Barnehagens styrer er leder for barnehagen og har ansvar for å følge opp det pedagogiske arbeidet. Styreren har ansvar for at barnehagens mål og rammer er klarlagt, og at det utvikles en felles forståelse for barnehagens ansvar og oppgaver. Styrer har det faglige ansvaret for årsplanens innhold, og for at alle barna følges opp i barnehagens daglige arbeid.

Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som en lærende organisasjon. Dette krever god pedagogisk og barnefaglig kunnskap.

Styreren må legge til rette for et godt samarbeid med foreldrene. Styrer er også ansvarlig for å sikre sine ansatte et godt arbeidsmiljø.

Styreren har et særlig ansvar for å samarbeide med og henvise til hjelpeinstanser dersom det er nødvendig. Styreren har også ansvar for å tilrettelegge for et godt samarbeid og en god sammenheng mellom barnehage og skole. Styreren skal samhandle med kommunen som lokal barnehagemyndighet.

2.4 Lovens bestemmelse om styrerressurs

Styrer er barnehagens daglige leder

Barnehagen må ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Dette betyr blant annet at barnehagens leder må ha nødvendig lederkompetanse.

Det stilles krav om at hver barnehage skal ha en styrer med ansvar for den pedagogiske og administrative ledelsen av barnehagen. Dagens regler om styrerressurs gir barnehagen en viss grad av fleksibilitet ved organiseringen av den daglige ledelsen.

Omfanget av styrerens pedagogiske og administrative oppgaver varierer ut fra faktorer som barnehagens størrelse, arbeidsfordeling mellom styrer og eier, barnegruppenes sammensetning og personalets samlede kompetanse og erfaring. Dimensjonering av styrerressursen skal foretas på bakgrunn av en konkret vurdering av oppgavene som skal løses, barnehagens samlede ressurser og brukernes behov. I enkelte tilfeller kan det være adgang til å kombinere stillingen som pedagogisk leder og styrer. I disse tilfellene må kravene til pedagognorm innfris, og styrerressursen må være tilstrekkelig til å ivareta oppgavene som daglig leder på en forsvarlig måte.

Det er i lovforarbeidene vist til at det i særskilte unntakstilfeller kan være rom for at flere barnehager samler sine styrerressurser, for eksempel i et lederteam. En slik samordning skal ikke føre til reduksjon av styrerressursen for den enkelte barnehage. Denne løsningen kan bare nyttes der det er en hensiktsmessig avstand mellom barnehagene, der styrerteamet har daglig oppfølging av hver enkelt barnehage og under forutsetning av at den forskriftsfestede normen for pedagogisk bemanning overholdes. Kommunen som barnehagemyndighet må ved godkjenning, og ved etterfølgende tilsyn i de tilfellene der en slik ordning etableres mellom allerede godkjente barnehager, foreta en totalvurdering av hvorvidt de barnehager som velger å samordne sine styrerressurser på denne måten, oppfyller barnehagelovens krav til barnehagedrift.

Rent unntaksvis kan flere små barnehager organiseres sammen som en felles virksomhet med én styrer, for eksempel der det er vanskelig å få kvalifisert personale. Også her må kommunen ved godkjenning og tilsyn vurdere om den samlede virksomheten oppfyller barnehagelovens krav. Vurderingen må vektlegge barnehagens størrelse etter en sammenslåing, barnehagens geografiske plassering i forhold til hverandre og tilgangen til kvalifisert personale.

Styrers tid til administrasjon og ledelse

I § 2 i forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager står det:

Styrerens tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til normen for pedagogisk bemanning.

Barnehageloven § 17 første og andre ledd fastslår at barnehagen må ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse og at barnehagen skal ha en daglig leder. Det må avsettes tilstrekkelig med ressurser til styrerstillingen, og barnehagens leder må ha nødvendig lederkompetanse.

I en barnehage der kravet til forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse kan ivaretas med mindre enn 100 prosent styrerstilling, kan det være rom for å organisere virksomheten slik at en person har oppgaver både som styrer og pedagogisk leder. Kun den tiden vedkommende utfører pedagogiske oppgaver direkte i det daglige arbeidet med barna kan regnes med i pedagognormen.

Eksempel 1
En barnehage har 12 barn over tre år. I eksemplet legges det til grunn at det er pedagogiske og administrative lederoppgaver som krever 30 prosent styrerstilling. Barnehagen har ansatt en person med førskolelærerutdanning i 100 prosent stilling og har lagt opp til at personen skal oppfylle kravene til styrer og kravene til pedagogisk leder ved å jobbe 70 prosent som pedagogisk leder og 30 prosent som styrer.

Kommentar: Barnehagen vil her bryte forskriften om pedagogisk bemanning med den planlagte organiseringen. Normen for pedagogisk bemanning åpner ikke for å beregne prosentandel av en pedagogstilling per barn. Barnehagen med de 12 barna vil derfor kreve en pedagogisk leder i full stilling i tillegg til styrerressursen på 30 prosent.

Eksempel 2
Barnehageloven § 18 krever at eier gjør en skjønnsmessig vurdering av behovet for pedagoger ut fra lovens krav om tilstrekkelig pedagogisk bemanning. I dette eksemplet legges det til grunn at den konkrete vurderingen har konkludert med at ”tilstrekkelig pedagogisk bemanning” sammenfaller med de høyeste terskelverdiene (dvs. 18 og 9 barn) i forskriften § 1.

En barnehage med 162 barn har ansatt en styrer i 100 prosent stilling og 12 pedagoger i 100 prosent stilling. Det er 54 barn under tre år og 108 barn over tre år. Barnehagen er delt inn i tre soner. Tre av de pedagogiske ledere har styreroppgaver for alle basene i hver av disse sonene, tilsvarende 20 prosent av stillingen sin.

Kommentar: Ved beregning av hvor mange pedagoger denne barnehagen minimum skal ha er små barn omregnet til barn over 3 år: 54 x 2 = 108 + 108 = 216 barn. Norm for pedagogisk bemanning er 18 barn over tre år, som i dette eksemplet vil kreve minimum 12 fulle pedagogstillinger (216/18) Den samlede styrerressursen som er pålagt de tre pedagogiske lederne i barnehagen, utgjør 60 prosent. Det vil si at den samlede pedagogiske lederressursen i barnehagen dermed er redusert fra 12 pedagogstillinger til 11,4 pedagogstillinger. For å oppfylle pedagognormen må barnehagen med den valgte organiseringen derfor ansette ytterligere en pedagogisk leder i 60 prosent stilling.

På denne måten kommer styrerressursen i tillegg til pedagognormen. Eier har en plikt til å sørge for at styrerressursen er i tråd med regelverket.