Krav til laboratorier

Utdanningsdirektoratet har fått spørsmål fra Statsforvalteren i Oslo og Viken om hvilke krav statsforvalteren kan stille til rom til naturfag og laboratorier i forbindelse med godkjenning av skoleanlegg etter friskoleloven § 2-4.

Gjelder

Utdanningsdirektoratet svarer at vi på generelt grunnlag vil si at skolene må ha spesialrom som er tilstrekkelig til å oppfylle målene i de forskjellige læreplanene. I vår veiledning skriver vi blant annet at det skal dokumenteres at «skolen har tilgang til spesialrom som gymsal/idrettshall, svømmehall, skolekjøkken, laboratorier osv», og at det skal legges ved avtaler om «leie av spesialrom dersom skolen ikke har egnede lokaler selv». Da er det sannsynlig at et vanlig klasserom ikke er tilstrekkelig, men det er opp til statsforvalteren å gjøre den vurderingen i hvert enkelt tilfelle.

Ellers gjelder jo at lokalene skal være godkjent av kommunen etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I Helsedirektoratets veileder til denne forskriften heter det om «Spesialiserte læringsareal»:

«Spesialiserte læringsarealer er rom som er innredet med tanke på andre aktiviteter enn de det er lagt til rette for i klasserommet eller hovedrommet til en klasse eller elevgruppe, og som disponeres av flere klasser/elevgrupper. Eksempel på slike rom er rom til naturfag, musikk, kroppsøving, kunst og håndverk og mat og helse. I videregående skole vil spesialiserte læringsarealer også omfatte verksteder og spesialutstyrte rom for ulike utdanningsprogram. Det kan ikke settes et bestemt arealkrav til slike rom fordi det vil variere etter hvilket utstyr og inventar som er nødvendig og hvilke aktiviteter som skal foregå. Vurderingene av disse arealene må basere seg på om sikkerheten og krav til inneklima som luft, lys og akustikk er ivaretatt (jf. § 14).»

Dette innebærer at kommunen skal ha gjort en vurdering av spesialrommene da det ble gitt godkjenning. De skal blant annet. ha vurdert om sikkerheten er ivaretatt.

I forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere heter det i § 1: «Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2.» Så kravene Arbeidstilsynet stiller opp for laboratoriearbeid vil gjelde også for skoleelever.

Utdanningsdirektoratet påpeker for øvrig at utstyret som skal brukes ikke er en del av det statsforvalteren skal vurdere etter friskoleloven § 2-4. Vi viser her til merknader til § 2-4 i Ot.prp. nr. 37 (2006-2007), der det blant annet heter: «Godkjenninga etter første ledd første punktum omfattar ikkje lenger utstyr.»

Det er ikke, så vidt Utdanningsdirektoratet kjenner til, nedskrevet noe sted detaljerte beskrivelser av hva som kreves av et naturfagrom/laboratorium, men vi finner dette på nettsiden naturfag.no. 

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}