Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager

Krav om lån i bank

Krav ved låneopptak i private barnehager

Fra 1. juli 2022 er det innført et forbud mot at private barnehager tar opp lån på andre måter enn i finansforetak. I praksis vil dette bety et forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i bank.

Forbudet gjelder kun for opptak av nye lån. Dette betyr at barnehagene ikke må endre eksisterende låneavtaler som er inngått på andre måter enn i finansforetak.

Forbudet skal sikre bedre innsyn i de private barnehagenes finansiering, ved at låneformålet og betjeningsevnen alltid vurderes av en ekstern instans, og at kreditoren alltid vil være kjent for myndighetene.

Unntak

Forbudet gjelder ikke kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften. At gjelden skal være kortsiktig, innebærer normalt at den ikke har lenger nedbetalingstid enn ett år.

Kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften kan typisk være at barnehagen betaler leverandørgjeld og tjenester som barnehagen trenger i det daglige, som for eksempel dagligvarer og vasketjenester. Det inkluderer også skyldig offentlige avgifter og skyldige feriepenger. Vanligvis vil midler som står på konsernkonto, være kortsiktig gjeld. Konsernkontoordninger kan ikke brukes for å omgå forbudet mot å ta opp lån på annen måte enn i finansforetak.

Fisjonsfordringer, fisjonsgjeld eller annen konsernintern gjeld som oppstår i forbindelse med omorganiseringer som er nødvendige for å kunne oppfylle kravet om å være et selvstendig rettssubjekt, skal også anses som kortsiktig gjeld i forbindelse med den daglige driften.

Tillatt låneopptak - finansforetak

Hva som er finansforetak, er definert i finansforetaksloven § 1-3. Som finansforetak regnes foretak som driver virksomhet som:

 • Bank
 • Kredittforetak
 • Finansieringsforetak
 • Forsikringsforetak
 • Pensjonsforetak
 • Holdingforetak i finanskonsern
 • Betalingsforetak
 • E-pengeforetak

Eksempler på låneopptak som ikke er tillatt

 • Lån i konsern
 • Obligasjonslån
 • Låneformidlingsforetak
  Det vil si at foretak som ikke driver annen finansieringsvirksomhet enn organisert eller ervervsmessig formidling av lån eller garanti for lån, ikke regnes som finansforetak.