Funn fra tilsyn på opplæringsområdet i 2021

Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø

Til sammen ble det gjennomført 54 tilsyn med elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Tilsynene var ulikt innrettet med fem forskjellige temaer. Tre tilsyn ble avsluttet uten brudd på regelverket.

Det er kommunens ansvar å sørge for at skolene informerer elevene og foreldrene om rettighetene knyttet til skolemiljøet i opplæringsloven

I alle åtte tilsyn med dette temaet, avdekket statsforvalterne at rektorene ikke sikrer at skolene informerer aktuelle råd og utvalg om deres rett til innsyn i dokumentasjon som gjelder det systematiske arbeidet for et trygt og godt skolemiljø, og at de har rett til å uttale seg i alle saker som er viktige for skolemiljøet. I syv tilsyn fant statsforvalterne at rektorene ikke sikrer at skolene tar elevrådet og foreldrerådet med i arbeidet med skolemiljøtiltak, og at dette skjer så raskt som mulig. I seks tilsyn ble det avdekket at skolene ikke gir elever og foreldrene informasjon om retten til et trygt og godt skolemiljø, om skolens aktivitetsplikt og om retten til å melde en sak til statsforvalteren. Færrest brudd på regelverket, men fortsatt i mer enn halvparten av tilsynene, ble det avdekket at rektorene ikke sikrer at skolene informerer råd og utvalg om alt som er viktig for skolemiljøet.

Plikten til å informere elever og foreldre har ikke vært inkludert i mange tilsyn, men der det er undersøkt, er det avdekket relativt mange brudd på regelverket. Dersom elever og foreldre ikke blir informert om skolemiljøarbeidet, gis de heller ikke anledning til å involvere seg og uttale seg om forhold av betydning for skolemiljøet. Manglende involvering av elever og foreldre i skolemiljøarbeidet vil også medføre at skolene på sin side gå glipp av viktige ressurser for å fremme et godt og inkluderende skolemiljø. Dersom skolen ikke informerer og involverer relevante grupper om deres rettigheter vil dette lett føre til følgefeil for resten at pliktene skolen har for å sikre alle elever retten til å føle seg trygg på skolen.

Det er kommunens ansvar at skolene forebygger brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø for elevene

Kommunene må sørge for at skolene arbeider kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen og læringen til elevene. I seks av syv tilsyn fant statsforvalterne at rektorene ikke sikrer at elevene får ta del i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. I ett tilsyn ble det avdekket at rektor ikke jobbet for at skolen skulle praktisere holdninger og verdier som bidrar til et trygt og godt skolemiljø.

Dersom elever og foreldre ikke involveres i det forebyggende skolemiljøarbeidet, er det risiko for at skolens tiltak og håndtering av slike saker ikke blir forstått og etterlevd i det daglige. Ressurser brukt på tiltak som ikke treffer vil videre kunne svekke tilliten mellom elevene og skolen og forlenge perioden med behov for tiltak, som igjen binder opp mer av skolens ressurser.

Kommunene må sørge for at skolene oppfyller plikten til å følge med og gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak for å sikre at elever har et trygt og godt skolemiljø

I 28 av 33 tilsyn der statsforvalterne undersøkte denne plikten, ble det avdekket at rektorene ikke sikrer at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Videre ble det i 27 tilsyn avdekket at rektorene ikke sikret at skolen setter inn egnede tiltak dersom en elevs rett til et trygt og godt skolemiljø ikke er oppfylt. Videre ble det avdekket i litt over halvparten av tilsynene at rektorene ikke sikret at alle som jobber på skolen, varsler rektor så raskt som sakene tilsier det, og at de ikke griper inn mot krenkelser som for eksempel utestengning, isolering, baksnakking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering, dersom det er mulig. Tilsynene viste også at rektorene ikke er gode nok til å sikre at alle som jobber på skolene, følger med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø og at de følger spesielt godt med på elever som kan være særskilt sårbare. Rektorene må også bli bedre til å sikre at skolene undersøker sakene når de har mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Tolv tilsyn viste at rektorene ikke sikrer at berørte elever får uttale seg om hva som skal være innholdet i aktivitetsplanen, og i ti tilsyn fant statsforvalterne at rektorene ikke sikret at skolen undersøkte sakene snarest. I fem tilsyn ble det avdekket at rektorene ikke varslet skoleeier om alvorlige tilfeller med betydning for elevenes skolemiljø.

Dersom skolene ikke har gode rutiner på varsling og oppfølging av elever som har det utrygt på skolen, vil dette påføre elever i en allerede utrygg situasjon større belastninger over lengre tid enn nødvendig og med trolig større behov for mer omfattende tiltak når sakene først oppdages. Det er ressurssparende å sette i gang en sak så raskt som mulig. Sen innsats fører til større omkostninger særlig for den enkelte elev som ikke oppdages eller følges opp, men også for skolen.

Kommunene må sørge for at skolene oppfyller plikten til å gjennomføre, evaluere og tilpasse tiltak

Kommunene må sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalterne undersøkte denne plikten i sytten av tilsynene. I ti tilsyn fant de at skolene ikke lagde en skriftlig plan i tråd med kravene i § 9A-4 sjette ledd når skolene setter inn tiltak i en sak.

I litt over halvparten av tilsynene ble det avdekket at rektorene ikke sikret at skolene innhentet tilstrekkelig informasjon om hvordan tiltakene har virket, inkludert elevenes syn på hvordan tiltakene har virket, og hvilke endringer elevene ønsker. I tillegg kommer det frem av litt over halvparten av tilsynene at rektorene ikke sørget for at skolene tilpasser tiltakene basert på informasjon om hvordan tiltakene har virket og elevenes syn.

I seks tilsyn fant statsforvalterne at skolene ikke informerer elever og foreldrene om at de kan melde sakene sine til statsforvalterne dersom de mener at skolene ikke oppfyller aktivitetsplikten, og at rektorene ikke følger opp at skolene gjennomfører tiltak i tråd med aktivitetsplanen.

Dersom skolen ikke oppfyller disse pliktene, vil skolen miste nyttige og nødvendige korreksjoner til egen praksis. Det igjen vil gi flere saker der elever opplever utrygt skolemiljø fordi skolen ikke tar tak i eller blir kjent med tiltak som ikke virker.

Kommunene må sørge for at skolene oppfyller plikten til å straks varsle, undersøke og sette inn tiltak ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen, har krenket en eller flere elever


Statsforvalteren undersøkte denne plikten i seksten av tilsynene. I tretten tilsyn fant de at rektorene ikke sikret at alle som jobber på skolen, varsler rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen har krenket en eller flere elever, eller at de ikke varsler direkte til skoleeier dersom mistanken gjelder en i skoleledelsen.

I noe over halvparten av tilsynene fant statsforvalterne at rektorene ikke sikret at alle som jobber på skolen varsler rektor eller eventuelt skoleledelsen straks og at skolene undersøker saker ved mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen har krenket en eller flere elever.

I fem tilsyn fant statsforvalterne at rektorene ikke sikret at skolene undersøkte saker straks, og i to tilsyn ble det avdekket at rektorene ikke varslet skoleeier straks dersom det var mistanke om eller kjennskap til at en som jobber på skolen har krenket en eller flere elever.

Mangler på gode rutiner når det gjelder utrygt skolemiljø som følge av at en ansatt på skolen krenker en eller flere elever, vil påføre barn i en allerede utrygg situasjon større belastninger over lengre tid enn nødvendig. Dette gjelder særlig når utryggheten skyldes en voksen på skolen som eleven skal forvente å kunne ha tillit til. Sen innsats fører til større omkostninger særlig for den enkelte elev som ikke oppdages eller følges opp, men også for skolen.

Oppsummert viser tilsynene at det er mange skoler og skoleeiere som mangler kompetanse om regelverket som gjelder skolemiljø. Funnene viser også at mange av bruddene gjelder grunnleggende kompetanse om hvordan man involverer elever, foresatte og ansatte og at dette er et vedvarende arbeid som hele tiden må holdes ved like.