Økonomisk tilsyn med private barnehager

Fra 2022 har Udir ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med de private barnehagene. 

Fra 1. januar 2022 overtar vi ansvaret med å føre økonomisk tilsyn med private barnehager fra kommunen.  Frem til da er det kommunene som har ansvaret for det økonomiske tilsynet. Kommunen vil fortsatt ha ansvar for å føre tilsyn med øvrige reguleringer i barnehageloven, slik som de har det i dag. Det samme gjelder for statsforvalterens tilsyn med den enkelte barnehage i særlige tilfeller.

Overgangsregler som gjelder fra 1. januar 2022

I forbindelse med overføringen av ansvaret for økonomisk tilsyn til Utdanningsdirektoratet, vil vi klargjøre hva som vil gjelde for tilsyn som ikke er avsluttet i kommunene og hos statsforvalteren. Kunnskapsdepartementet fastsetter disse reglene gjennom forskrift. 

Slik blir overgangsreglene:

 • Kommunen og statsforvalteren skal fullføre tilsynet hvis det er sendt ut en foreløpig tilsynsrapport (varsel om vedtak) før 1. januar 2022. 
 • Hvis kommunen eller statsforvalteren ikke har sendt foreløpig tilsynsrapport på dette tidspunktet, skal saken overføres til Udir.
 • Forskrift om overgangsregler fastsetter at kommunen og statsforvalteren skal fullføre tilsynssakene etter gjeldende regler i barnehageloven.  Dette omfatter blant annet bruk av reaksjoner og rett til innsyn i dokumenter.
 • Statsforvalteren er klageinstans for vedtak som kommunen fatter når den fullfører tilsyn i tråd med overgangsreglene. Statsforvalteren skal behandle klagen uavhengig av om klagen blir sendt før 1. januar 2022.
 • Utdanningsdirektoratet er klageinstans for vedtak som statsforvalteren fatter når den fullfører tilsyn i tråd med overgangsreglene.

Udirs økonomiske tilsyn med private barnehager

Det økonomiske tilsynet skal først og fremst sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode. Udir vil også overta ansvaret for å veilede barnehagene om de delene av barnehageloven som gjelder økonomiske forhold (kapittel V i barnehageloven). Udirs veiledningsansvar skal bidra til å sikre at de private barnehagene forstår hva kravene i loven og forskrifter innebærer og følger disse.

Våre ansvarsområder og virkemidler: 

 • Vi skal veilede barnehagene om kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
 • Vi skal føre tilsyn.
 • Vi kan pålegge en privat barnehage å rette forhold som er i strid med kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
 • Vi kan fatte vedtak om at barnehagen skal betale tilskudd tilbake til kommunen. 
 • Vi kan fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd.
 • Vi kan vedta å stenge en privat barnehage hvis tilsynet finner alvorlige brudd på regelverket.

Barnehageeier:

 • Barnehagen skal dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med regelverket.
 • Eieren, eierens nærstående og selskap i samme konsern som eieren, skal legge frem alle opplysningene som tilsynsmyndigheten trenger for å føre tilsyn med barnehagens bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
 • Barnehageeier kan klage inn vedtak til Kunnskapsdepartementet.

Kommunen:

 • Kommunen skal få mulighet til å uttale seg før vi fatter vedtak
 • Kommunen skal få kopi av alle vedtak som Udir fatter

Samarbeid mellom kommunen og Udir

Det er kommunen som forvalter det offentlige tilskuddet til private barnehager. Hvis Udir vedtar å holde tilbake eller krever tilskuddet  tilbakebetalt fra en privat barnehage,  samarbeider vi med kommunen om dette.

Klageinstanser

Statsforvalteren er klageinstans i vedtak som er fattet av kommunen. Når Utdanningsdirektoratet overtar ansvaret for de økonomiske tilsynene, er det Kunnskapsdepartementet som blir klageinstans for slike klager.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!