Overgangsregler for økonomisk tilsyn med private barnehager

Fra 1. januar 2022 har Udir ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med de private barnehagene.  

Kommunen vil fortsatt ha ansvar for å føre tilsyn med øvrige reguleringer i barnehageloven, slik som de har det i dag. Det samme gjelder for statsforvalterens tilsyn med den enkelte barnehage i særlige tilfeller.

Sende inn dokumentasjon om pågående saker til Udir

Hvis kommuner har pågående økonomiske tilsynssaker, hvor det ikke er sendt foreløpig tilsynsrapport før 1. januar 2022, ber vi dere om å overføre disse tilsynssakene til Udir. Vi ønsker at alle kommuner skal oversende tilsynssaker så fort som mulig.

Dere kan sende inn dokumentasjon her til org.nr. 970018131 (vår hovedenhet).Dere må sende én tilsynssak per sending (én tilsynssak er lik én barnehage). Det vil si at dere ikke sender alle tilsyn i samme sending.

Andre meldinger om barnehager

Hvis dere har en bekymring for at foreldrebetaling og offentlige tilskudd ikke kommer barna til gode, kan dere bruke dette skjemaet for å melde inn saken.

Overgangsregler om overføring av tilsynsansvaret

Kunnskapsdepartementet har fastsatt disse reglene:

 • Kommunen og statsforvalteren skal fullføre tilsynet hvis det er sendt ut en foreløpig tilsynsrapport (varsel om vedtak) før 1. januar 2022.
 • Hvis kommunen eller statsforvalteren ikke har sendt foreløpig tilsynsrapport på dette tidspunktet, skal saken overføres til Udir.
 • Forskrift om overgangsregler fastsetter at kommunen og statsforvalteren skal fullføre tilsynssakene etter gjeldende regler i barnehageloven. Dette omfatter blant annet bruk av reaksjoner og rett til innsyn i dokumenter.
 • Statsforvalteren er klageinstans for vedtak som kommunen fatter når den fullfører tilsyn i tråd med overgangsreglene. Statsforvalteren skal behandle klagen uavhengig av om klagen blir sendt før 1. januar 2022.
 • Utdanningsdirektoratet er klageinstans for vedtak som statsforvalteren fatter når den fullfører tilsyn i tråd med overgangsreglene.

Udirs økonomiske tilsyn med private barnehager

Det økonomiske tilsynet skal først og fremst sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode. Udir vil også overta ansvaret for å veilede barnehagene om de delene av barnehageloven som gjelder økonomiske forhold (kapittel V i barnehageloven). Udirs veiledningsansvar skal bidra til å sikre at de private barnehagene forstår hva kravene i loven og forskrifter innebærer og følger disse.

Våre ansvarsområder og virkemidler:

 • Vi skal veilede barnehagene om kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
 • Vi skal føre tilsyn.
 • Vi kan pålegge en privat barnehage å rette forhold som er i strid med kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
 • Vi kan fatte vedtak om at barnehagen skal betale tilskudd tilbake til kommunen.
 • Vi kan fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd.
 • Vi kan vedta å stenge en privat barnehage hvis tilsynet finner alvorlige brudd på regelverket.

Barnehageeier:

 • Barnehagen skal dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med regelverket.
 • Eieren, eierens nærstående og selskap i samme konsern som eieren, skal legge frem alle opplysningene som tilsynsmyndigheten trenger for å føre tilsyn med barnehagens bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
 • Barnehageeier kan klage inn vedtak til Kunnskapsdepartementet.

Kommunen:

 • Kommunen skal få mulighet til å uttale seg før vi fatter vedtak
 • Kommunen skal få kopi av alle vedtak som Udir fatter

Samarbeid mellom kommunen og Udir

Det er kommunen som forvalter det offentlige tilskuddet til private barnehager. Hvis Udir vedtar å holde tilbake eller krever tilskuddet tilbakebetalt fra en privat barnehage, samarbeider vi med kommunen om dette.

Klageinstanser

Statsforvalteren er klageinstans i vedtak som er fattet av kommunen. Når Utdanningsdirektoratet overtar ansvaret for de økonomiske tilsynene, er det Kunnskapsdepartementet som blir klageinstans for slike klager.