Økonomisk tilsyn med private barnehager

Fra 2022 har Udir ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med de private barnehagene. 

Vi overtar ansvaret med å føre økonomisk tilsyn med private barnehager fra kommunene. Den nye avdelingen vil være operativ i begynnelsen av 2022. Det tas sikte på at ansvaret for økonomisk tilsyn med private barnehager skal overføres fra kommunene til Utdanningsdirektoratet 1. januar 2022.  Frem til da er det kommunene som fortsatt har ansvaret for hele tilsynet.  Kommunene og Udir vil samarbeide om en overgangsordning for de økonomiske tilsynene som er i gang på dette tidspunktet.

Kommunen vil fortsatt ha ansvar for å føre tilsyn med øvrige reguleringer i barnehageloven.

Udirs økonomiske tilsyn med private barnehager

Det økonomiske tilsynet skal først og fremst sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Udir vil også overta ansvaret for å veilede barnehagene på om de delene av barnehageloven (kapittel V) som gjelder økonomiske forhold, for å sikre at de private barnehagene forstår hva kravene i loven og forskrifter innebærer og etterlever dette.

Våre ansvarsområder og virkemidler: 

 • Vi skal veilede barnehagene om kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
 • Vi skal føre tilsyn.
 • Vi kan pålegge en privat barnehage å rette forhold som er i strid med kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
 • Vi kan fatte vedtak om at barnehagen skal betale tilskudd tilbake til kommunen 
 • Vi kan fatte vedtak om å holde tilbake tilskudd
 • Vi kan vedta å stenge en privat barnehage hvis tilsynet finner alvorlige brudd på regelverket.

Barnehageeier:

 • Barnehagen skal dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med regelverket.
 • Eieren, eierens nærstående og selskap i samme konsern som eieren, skal legge frem alle opplysningene som tilsynsmyndigheten trenger for å føre tilsyn med barnehagens bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.
 • Barnehageeier kan klage inn vedtak til Kunnskapsdepartementet.

Kommunen:

 • Kommunen skal få mulighet til å uttale seg før vi fatter vedtak
 • Kommunen skal få kopi av alle vedtak som Udir fatter

Samarbeid mellom kommunen og Udir

Det er kommunen som forvalter det offentlige tilskuddet til private barnehager. Hvis Udir vedtar å holde tilbake eller krever tilskuddet  tilbakebetalt fra en privat barnehage, må vi samarbeide med kommunen om dette.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!