Forvaltningskompetanse (avgjerder om særskild tilrettelegging)

I denne delen av tilsynet kontrollerer vi om saksbehandlingsreglane for enkeltvedtak blir følgde; både dei generelle krava som går fram av forvaltningslova, og tilleggskrava som går fram av føresegnene til dei enkelte rettane i opplæringslova. Vi presiserer likevel at det berre er utvalde delar av saksbehandlingsreglane for enkeltvedtak som skal kontrollerast i det felles nasjonale tilsynet, og at kontrollspørsmåla med rettleiing ikkje er meinte å gje ei fullstendig oversikt over alle krava til saksbehandlinga. Dette gjeld til dømes reglane om spesialundervisning.

Dersom det gjennom tilsynet blir avdekt andre moglege lovbrot enn dei som skal kontrollerast, skal vi bruke føremålstenlege verkemiddel for å følgje opp desse.

Innhold

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!