Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene gjennomfører i fra 2014 til 2017 et felles nasjonalt tilsyn med offentlige og frittstående skoler og deres skoleeiere

For de offentlige skolene er det kommunen og fylkeskommynen, for de private er det styret som er skoleeier. Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fører tilsyn med de samme temaene. I tillegg kan tilsynet kontrollere om skoleeier har et forsvarlig system for å vurdere om og følge opp at skolene følger regelverket innenfor hvert av de tre temaene.

Tilsynet består i utgangspunktet av tre tema:

Den siste delen av temaet «skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen» med tittel «vurdering av behov for særskilt språkopplæring» er ikke del av tilsynet med friskolene. Det samme gjelder hele temaet «forvaltningskompetanse». Dette skyldes i hovedsak at pliktene vi undersøker i disse delene av tilsynet ligger hos kommunen, også for elever ved en friskole.

Målet med tilsynet er å kontrollere om skolen og skoleeier følger enkelte bestemmelser i opplærings- eller friskoleloven med forskrifter. Det betyr at vi i dette tilsynet ikke ser på om skolene eller skoleeierne følger alle bestemmelsene i opplærings- eller friskoleloven.

Skoleeiers og styrets ansvar

Mange av pliktene vi har omtalt i veiledningen er rettet mot skolen (rektor/daglig leder og undervisningspersonalet/lærerne). Det er likevel alltid skoleeieren/styret som har det overordnede ansvaret. Skoleeier/styret må ha et forsvarlig system for å sikre at kravene i opplærings- eller friskoleloven og tilhørende forskrifter blir oppfylt. Tilsynet kan konrollere om skoleier har et forsvarlig system innenfor hvert av de tre temaene.

Skoleeiers forsvarlige system for å vurdere og følge opp kravene i regelverket

For offentlige skoler

  • Opplæringsloven § 13-10

For friskoler

  • Friskoleloven § 5-2 tredje ledd

Myndighet til å fatte enkeltvedtak

På de fleste områdene vi beskriver i denne veiledningen, har hjemkommunen eller hjemfylket til eleven myndigheten til å fatte enkeltvedtak. De kan delegere sin myndighet til rektor ved en offentlig skole eller til en friskole. Delegeringen må alltid være forsvarlig. Dette betyr at de også har et ansvar for å sikre at mottaker har den nødvendige kompetansen til å fatte enkeltvedtak. Nødvendig kompetanse kan for eksempel være at mottaker har fått opplæring/kjennskap til det aktuelle området i opplærings- eller friskoleloven og reglene i forvaltningsloven.

Hvordan kan skolen og skoleeier komme tilsynet i forkjøpet?

Både offentlige skoler og friskoler kan gjennomføre egenvurderinger på de ulike temaene i felles nasjonalt tilsyn i forkant av tilsynet.

RefLex er et nettbasert verktøy som vil hjelpe offentlige skoler og skoleeiere å vurdere om egen praksis er i samsvar med regelverket. Ved å bruke veiledningsmateriell og RefLex kan dere få informasjon om regelverket, vurdere egen praksis og eventuelt sette i gang tiltak for å endre praksisen allerede før kommunen eller skolen blir valgt ut for tilsyn.

  • Les mer om og få tilgang til RefLex
  • Egenvurdering for friskoler ligger på tavla.udir.no under "Egenvurderingstema"

Spesielt for friskoler

Når vi omtaler ansvar og oppgaver for «rektor», vil det også gjelde for de med tittel «daglig leder» i friskolene.

De delene av tilsynet som ikke gjelder friskolene, vil være tydelig markert.

Friskoler skal drive etter læreplaner som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Dette innebærer at en skole enten skal følge Læreplanverket for Kunnskapsløftet eller en egen læreplan som sikrer elevene jevngod opplæring. Det framgår av skolens godkjenning hvilken læreplan den er godkjent for å følge.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!